Ketamin – ett alternativ vid svår depression

Behandling med ketamin kan hjälpa svårt deprimerade patienter som inte svarar på sedvanlig behandling. Det visar två översikter som SBU har granskat och kommenterat.

Den forskning som SBU har granskat visar att injektionsbehandling med ketamin i låg dos kan ge en snabb antidepressiv effekt hos patienter med medelsvår till svår depression. Förbättringar kan även ses hos patienter som inte svarar på läkemedelsbehandling eller på elektrokonvulsiv behandling, ECT.

Det tar normalt veckor eller månader för vanliga antidepressiva läkemedel att ge effekt och ungefär var tredje patient upplever då ingen eller måttlig symtomlindring. Eftersom risken för självmord är förhöjd upp till 20 gånger vid depression är utebliven eller fördröjd förbättring ett allvarligt problem.

Ketaminbehandling kan däremot ge symtomlindring efter några timmar. Effekterna kommer först då läkemedlet lämnat kroppen och beror alltså inte på tillfällig eufori.

Om kliniska långtidsstudier visar goda resultat kan ketamin bli ett viktigt tillskott i behandlingen av depressioner. SBU efterlyser också forskning kring användning vid bipolär sjukdom.

En praxisundersökning som SBU genomfört visar att ketamin idag används vid svår depression hos vuxna i sju av Sveriges sjukvårdsområden, om än i mycket begränsad omfattning. I två regioner ingick terapin i en klinisk studie. Nitton av 21 sjukvårdsområden besvarade SBU:s enkät. 

Bakgrund

Ketamin är ett narkosmedel som har använts sedan 1970-talet. För 15 år sedan upptäcktes att det även verkar antidepressivt. De doser som används vid svår depression är betydligt lägre än de som används vid narkos och liknar mera sådana doser som brukas för att bryta svåra smärttillstånd.

Kontakt

Ketamin vid svårbehandlad depression – SBU Kommenterar (2017) finns på www.sbu.se 

  • Pouya Movahed, psykiatriker och överläkare, Enheten för psykiatrisk neuromodulering, Lunds universitet. Tel: 070-57 29 613.
  • Malin Höistad, projektledare SBU. Tel: 08-412 32 68.

SBU är en statlig myndighet som utvärderar sjukvårdens och socialtjänstens metoder och insatser utifrån nytta, risker och kostnader. www.sbu.se

Om oss

SBU, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, har i uppdrag att utvärdera metoder och insatser som används i hälso- och sjukvården och socialtjänsten. Utifrån aktuell och välgjord forskning tar vi reda på vilken effekt olika metoder har, om det finns några risker med dem, och om de är kostnadseffektiva.