Psykologiska behandlingar inom rättspsykiatrin behöver utvärderas bättre – i sitt speciella sammanhang

De behandlingar och insatser som används idag är utvecklade för andra vårdmiljöer och patientgrupper än rättspsykiatrins, och mer forskning behövs. Det visar SBU:s utvärdering av psykologiska behandlingar och psykosociala insatser i rättspsykiatrisk vård.

Rapporten är en del i det regeringsuppdrag som även innefattar rapporten ”Läkemedelsbehandling inom rättspsykiatrisk vård” som publiceras samtidigt.

SBU:s utvärdering visar att bättre omvårdnad och bemötande är angelägna frågor för patienterna.
   När det gäller psykologiska behandlingar som anpassats till rättspsykiatrisk vård fann SBU flera nyutgivna studier. Studierna var alltför olika för en sammanslagning av resultaten, men de visar att det är möjligt att genomföra kontrollerade studier av behandlingseffekter i den här miljön.
   Den praxisundersökning som myndigheten genomfört visar stora skillnader i tillgång på behandlingar och insatser. Många av dessa är utvecklade för andra vårdmiljöer och patientgrupper än rättspsykiatrins. Behandlingarnas användbarhet och effekter kan påverkas av att rättspsykiatrisk vård inte är frivillig, vilket också gör att forskningen är extra angelägen ur etisk synvinkel.

Den hälsoekonomiska utvärderingen visar att psykologiska behandlingar och psykosociala insatser står för en mycket liten kostnad i förhållande till den totala vårdkostnaden. Därför skulle behandlingar och insatser som leder till kortare vårdtid högst sannolikt vara kostnadseffektiva.

Bakgrund

Cirka 300 personer per år överlämnas till rättspsykiatrisk vård i Sverige. År 2017 behandlades cirka 1700 personer inom rättspsykiatrisk öppen- eller slutenvård. Vårdtiden ligger i genomsnitt på cirka 6 år.

Kontaktuppgifter

• Malin Lotterberg, verksamhetschef rättspsykiatrin Örebro län, tel 070-602 74 39

• Björn Hofvander, forskningssamordnare Region Skåne, tel 0768-89 07 82

• Alexandra Snellman, projektledare SBU, tel 08-412 32 18

”Psykologiska behandlingar och psykosociala insatser i rättspsykiatrisk vård” finns på www.sbu.se/287

SBU Statens beredning för medicinsk och social utvärdering • Tel 08-412 32 00 • www.sbu.se 

SBU är en statlig myndighet som utvärderar sjukvårdens och socialtjänstens metoder och insatser utifrån nytta, risker och kostnader. www.sbu.se

Om oss

SBU, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, har i uppdrag att utvärdera metoder och insatser som används i hälso- och sjukvården och socialtjänsten. Utifrån aktuell och välgjord forskning tar vi reda på vilken effekt olika metoder har, om det finns några risker med dem, och om de är kostnadseffektiva.

Prenumerera

Dokument & länkar