Samverkande insatser i samhället kan minska bruk av alkohol hos unga

Lokal samverkan mellan till exempel kommun, skola, polis och butiker där man begränsar tillgängligheten av alkohol kan minska konsumtion av alkohol bland unga men effekterna är små. Det visar SBU i en ny rapport som granskar insatser för att förebygga missbruk av alkohol, narkotika, dopningspreparat, tobak, spel och läkemedel hos barn och unga upp till 25 år.

SBU har gått igenom den vetenskapliga litteraturen om insatser för att förebygga användning av alkohol, narkotika, dopningspreparat, tobak och spel. Sådana insatser kan vara riktade till grupper eller individer med riskbeteende. Några exempel är program som genomförs i skolan enligt särskilda manualer, föräldrastöd och informationskampanjer.

Genomgången visar att inget av de skolprogram som SBU har granskat fungerar allmänt förebyggande mot missbruk. Enstaka skolprogram kan minska konsumtionen av tobak eller cannabis. Det finns också några få skolprogram som minskar helgdrickande. Insatser under en kort period, som bland annat motiverande samtal, kan minska konsumtionen av alkohol hos unga som ligger i farozonen för missbruk.

Kunskapen är otillräcklig på flera områden, exempelvis när det gäller insatser mot missbruk av dopningspreparat, läkemedel och spel. Det är också oklart om skatter, åldersgränser eller informationskampanjer i massmedia påverkar konsumtionen av alkohol och tobak hos unga.

Bakgrund

Många ungdomar använder alkohol, narkotika, dopningspreparat, tobak och spel. Tidigt förebyggande arbete är viktigt eftersom riskfylld konsumtion som inleds när en person är ung tenderar att fortsätta resten av livet. Både den enskilda individen och samhället påverkas under mycket lång tid.

Kontakt

Rapporten "Att förebygga missbruk av alkohol, droger och spel hos barn och unga" (2015) med slutsatser och sammanfattning finns på www.sbu.se.

Kent Nilsson, professor, ordförande i projektet, telefon 070-460 88 93,

Johanna Gripenberg, med dr, telefon 070-484 88 64,

Nils Stenström, fil dr, 075-247 41 39,

Agneta Pettersson, projektledare SBU, 08-412 32 30.

SBU är en statlig myndighet som granskar sjukvårdens och socialtjänstens metoder och insatser utifrån nytta, risker och kostnader.

Taggar:

Om oss

SBU, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, har i uppdrag att utvärdera metoder och insatser som används i hälso- och sjukvården och socialtjänsten. Utifrån aktuell och välgjord forskning tar vi reda på vilken effekt olika metoder har, om det finns några risker med dem, och om de är kostnadseffektiva.

Prenumerera

Dokument & länkar