Värdebaserad vård – en kartläggning av forskningen

I dagsläget finns det förhållandevis lite forskning om värdebaserad vård. De studier som gjorts har ofta brister, och uppvisar en stor variation i hur värdebaserad vård tillämpas.

SBU:s kartläggning ger en bild av hur värdebaserad vård har utvärderats i internationell forskning, av forskningens inriktning och de vetenskapliga metoder som tillämpas inom området. Den bygger på en systematisk litteratursökning av forskning som publicerats internationellt. Totalt identifierades 36 artiklar som uppfyllde urvalskriterierna. Flertalet av studierna var amerikanska, men även svenska studier ingår i underlaget. 

De studier som finns fokuserar ofta på enskilda komponenter som inte är unika för värdebaserad vård utan ingår i flera andra modeller och ramverk.

– Ska man kunna utvärdera värdebaserad vård som det ramverk det faktiskt är, då bör fler komponenter vara med, säger professor Lotta Dellve, en av de sakkunniga bakom rapporten.

Flera studier som gjorts har dessutom utgått från mer snäva perspektiv, konstaterar hon: 

– Framtida forskning bör vara mer mångdisciplinär, vilket också skulle öka chansen för att patienternas upplevelser av värdebaserad vård skulle komma med.

SBU har kartlagt kunskapsläget för värdebaserad vård på uppdrag av regeringen.

Rapporten presenterar inga slutsatser eller svar om vilken evidens det finns för värdebaserad vård, inte heller om den är relevant eller överförbar till
svenska förhållanden.


Bakgrund

I Sverige har värdebaserad vård införts på vissa sjukhus, men också blivit flitigt omdebatterat.

Den första vetenskapliga artikeln om värdebaserad vård presenterades år 2004 av amerikanska forskare. Sedan dess har det vuxit fram olika tolkningar och tillämpningar. 


Kontaktuppgifter

• Lotta Dellve, professor arbetsvetenskap, Göteborgs universitet, tel 076-345 01 14

• Charlotta Levay, docent företagsekonomi, Lunds universitet, tel 073-691 09 12

• Carl Savage, PhD, Medical Management Centre, Karolinska Institutet tel 073-712 16 90

• Andreas Hellström, PhD, Centre for Healthcare Improvement, Chalmers tekniska högskola, tel 076-119 14 23

• Jenny Odeberg, projektledare SBU, tel 08-412 32 46

”Värdebaserad vård – kartläggning av kunskapsläget” finns på www.sbu.se/285  

SBU Statens beredning för medicinsk och social utvärdering • Tel 08-412 32 00 • www.sbu.se 

SBU är en statlig myndighet som utvärderar sjukvårdens och socialtjänstens metoder och insatser utifrån nytta, risker och kostnader. www.sbu.se

Om oss

SBU, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, har i uppdrag att utvärdera metoder och insatser som används i hälso- och sjukvården och socialtjänsten. Utifrån aktuell och välgjord forskning tar vi reda på vilken effekt olika metoder har, om det finns några risker med dem, och om de är kostnadseffektiva.

Prenumerera

Dokument & länkar