Delårsrapport januari - september

Delårsrapport 1 januari - 30 september 1998 SCA i korthet 1998 1997 Nettoomsättning, Mkr 45.355 43.592 Resultat efter finansiella poster, Mkr 4.052 3.262 Skuldsättningsgrad, ggr 0,71 0,64 Vinst per aktie efter skatt, kr* 13:39 10:51 Rörelsens kassaflöde per aktie, kr 13:95 18:37 * Vinst per aktie uppgick till 13:39 (10:51) kronor, en ökning med 27 % jämfört med motsvarande period 1997. * Resultatet efter finansiella poster uppgick till 4.052 (3.262) Mkr, en ökning med 24 % jämfört med motsvarande period föregående år. Exklusive intäktsposter av engångskaraktär, vilka uppgick till 400 (425) Mkr, förbättrades resultatet efter finansiella poster med 29 %. * Rörelseöverskottet förbättrades och uppgår till 7.844 (6.963) Mkr, motsvarande 17 (16) % av nettoomsättningen. * Affärsområde Hygienprodukter uppvisar en volymtillväxt på drygt 10 % och en avkast-ning på sysselsatt kapital uppgående till 21 %. * Affärsområde Förpackningar uppvisar en resultatförbättring på 35 % jämfört med mot-svarande period föregående år. * Rörelseresultatet inom affärsområde Grafiska Papper har mer än tredubblats jämfört med motsvarande period föregående år. Trähaltiga tryckpapper har förbättrat sitt rörelseresultat för fjärde kvartalet i följd. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1998/10/28/19981028BIT00270/bit0001.doc

Om oss

Kärnan i SCAs verksamhet är skogen, Europas största privata skogsinnehav. Kring denna unika resurs har vi byggt en välutvecklad värdekedja baserad på förnybar råvara från våra egna och andras skogar. Vi erbjuder papper för förpackningar och tryck, massa, trävaror, förnybar energi, tjänster för skogsägare och effektiva transportlösningar.Skogsbolaget SCA hade 2017 ca 4 000 anställda och en försäljning på 16,7 miljarder kronor. SCA grundades 1929 och har sitt huvudkontor i Sundsvall. För mer information, besök www.sca.com.

Prenumerera

Dokument & länkar