Förändringar i SCAs finansiella rapportering från och med delårsrapport Q1 2017

I SCAs delårsrapport för första kvartalet 2017 som publiceras den 27 april 2017 kommer hygienverksamheten redovisas som resultat från avvecklad verksamhet för värdeöverföring. SCA kommer även att publicera en delårsrapport för första kvartalet 2017 för SCAs hygienverksamhet, SCA Hygiene AB. Efter den beslutade delningen kommer SCA Hygiene AB att byta namn till Essity. Dessutom kommer finansiell information att publiceras om den kombinerade skogsindustri- och hygienverksamheten.

Segmentsrapporteringen kommer att förändras från och med första kvartalet 2017 vad gäller affärsområdena för SCA, det blivande skogsbolaget, samt för SCA Hygiene AB, det blivande hygien- och hälsobolaget Essity.

Vad gäller SCA, det blivande skogsbolaget, kommer följande fyra affärsområden att redovisas:

•                     Skog

•                     Trä

•                     Massa

•                     Papper

Affärsområdet Skog förvaltar 2,6 miljoner hektar skogsmark varav 2 miljoner brukas och försörjer SCAs svenska industrier med virke. Ungefär lika stor mängd virke som avverkas från den egna skogen köps in från andra skogsägare. Restprodukter går till energiproduktion.

Affärsområdet Trä omfattar fem sågverk i Sverige, träförädlingsenheter med hyvlerier i Sverige, Frankrike och Storbritannien samt distributions- och grossistverksamhet. Restprodukter går till energiproduktion. 

Affärsområdet Massa producerar sulfatmassa och kemisk termomekanisk massa (CTMP). Massan tillverkas i Östrand.

Affärsområdet Papper består av tryckpapper som tillverkas i Ortviken och används för tidskrifter, kataloger och reklamtryck samt förpackningspapper (kraftliner) som tillverkas i Obbola och Munksund.

Vad gäller SCA Hygiene AB, det blivande hygien- och hälsobolaget Essity, kommer
följande tre affärsområden att redovisas:

•                     Personal Care

•                     Consumer Tissue

•                     Professional Hygiene

Affärsområdet Personal Care inkluderar Incontinence Products, Feminine Care, Baby Care och Medical Solutions.

Affärsområdet Consumer Tissue inkluderar toalett- och hushållspapper,
näsdukar, ansikts-, våt- och pappersservetter.

Affärsområdet Professional Hygiene riktar sig till institutioner och företag och inkluderar kompletta hygienlösningar bestående av toalettpapper, pappershanddukar, pappersservetter, handtvål, handlotion, handdesinfektion, behållare, rengörings- och avtorkningsprodukter, sensorteknik, service och underhåll.

Baserat på ovanstående har resultat- och balansräkningar, operativ kassaflödesanalys, kassaflödesanalys samt affärsområdesrapportering för helår 2014, 2015 samt 2016 omräknats. Resultaträkning och affärsområdesrapportering har även omräknats för fjärde kvartalet 2015 och samtliga kvartal 2016.

Vid omräkningen av SCAs samt den kombinerade skogsindustri- och hygienverksamhetens historiska resultaträkningar har nettoomsättningen förändrats som en följd av en förändrad redovisning av byten av vedråvara inom SCAs affärsområde Skog.

SCA, det blivande skogsbolaget, kommer ha en kostnadsslagsindelad resultaträkning. Resultaträkningarna och affärsområdesrapporteringen för 2014, 2015, 2016, fjärde kvartalet 2015 och samtliga kvartal för 2016 har omräknats baserat på detta.

SCA Hygiene AB, det blivande hygien- och hälsobolaget Essity, kommer ha en funktionsindelad resultaträkning som inkluderar EBITA (Rörelseresultat före avskrivningar på förvärvsrelaterade immateriella tillgångar). Resultaträkningarna och affärsområdesrapporteringen för 2014, 2015, 2016, fjärde kvartalet 2015 och samtliga kvartal för 2016 har omräknats baserat på detta.

Omräknad finansiell information följer nedan.

För ytterligare information, kontakta:
Johan Karlsson, Vice President Investor Relations, +46 8 - 788 51 30
Karl Stoltz, Media Relations Manager, +46 8 - 788 51 55

SCA är ett ledande globalt hygien- och skogsindustriföretag som hållbart utvecklar, tillverkar och säljer personliga hygienprodukter, mjukpapper och skogsindustriprodukter. Genom det nyligen förvärvade bolaget BSN medical tillhandahåller koncernen produkter inom sårvård, kompressionsbehandling och ortopedi. Försäljning sker i cirka 150 länder under många starka varumärken, som de globalt ledande TENA och Tork samt andra varumärken som exempelvis Leukoplast, Libero, Libresse, Lotus, Nosotras, Saba, Tempo, Vinda och Zewa. Som Europas största privata skogsägare, lägger SCA stor vikt vid att bedriva ett hållbart skogsbruk. 2016 hade SCA omkring 46 000 medarbetare och omsättningen var cirka 117 miljarder kronor (12,4 miljarder euro). SCA grundades 1929, har sitt huvudkontor i Stockholm, och är noterat på Nasdaq Stockholm. SCA vill öka välbefinnande genom ledande lösningar inom hygien och hälsa.

För mer information, besök www.sca.com.

Om oss

Kärnan i SCAs verksamhet är skogen, 2,6 miljoner hektar i norra Sverige. Kring denna unika resurs har vi byggt en välutvecklad värdekedja baserad på förnybar råvara från våra egna och andras skogar. Vi erbjuder papper för förpackningar och tryck, massa, trävaror, förnybar energi, tjänster för skogsägare och effektiva transportlösningar.Skogsbolaget SCA hade 2016 ca 4 000 anställda och en försäljning på 15.4 miljarder kronor. SCA grundades 1929 och har sitt huvudkontor i Sundsvall. För mer information, besök www.sca.com.