SCA genomför förpackningsförvärv och expansionsinvesteringar inom hygienområdet

SCA genomför förpackningsförvärv och expansionsinvesteringar inom hygienområdet SCA genomför förpackningsförvärv i Nordamerika och investerar i en mjukpappersmaskin i Colombia samt i ytterligare kapacitet inom inkontinensprodukter. Förpackningsförvärv i Nordamerika För att expandera och komplettera SCAs nordamerikanska skyddsförpackningsrörelse förvärvas förpackningsföretaget Alloyd Inc. med säte i DeKalb, Illinois. Köpeskillingen uppgår på skuldfri bas till 740 miljoner kronor (97 miljoner USD). Alloyd omsätter årligen motsvarande 600 miljoner kronor och uppvisar en EBITDA-marginal om cirka 17 %. Köpeskillingen motsvarar en EBITDA-multipel om 6,5 baserat på innevarande års prognostiserade resultat. Efter hänsynstagande till samordningseffekter som kan uppnås med den nuvarande skyddsförpackningsverksamheten uppgår CVA-index för förvärvet till 1,3, vilket innebär att nuvärdet av det framtida fria kassaflödet överstiger köpeskillingen med 30 %. Förvärvet kommer att ha en marginellt positiv inverkan på SCAs vinst per aktie under de första tolv månaderna. Med en marknadsandel av 13 % är Alloyd idag den ledande leverantören av s.k. blister-förpackningar (transparenta hårdplastförpackningar) till konsumentvaruproducenter i USA. Företagets kunder är främst producenter av kontorsmateriel, batterier, bilutrustningsdetaljer, leksaker, verktyg m.m. Segmentet skyddande displayförpackningar uppvisar stark tillväxt i Nordamerika. Leverantörsstrukturen är ännu fragmenterad och goda förutsättningar finns därför för fortsatt expansion. Produktsegmentet, som i begränsad omfattning redan bearbetas av SCAs nuvarande skyddsförpackningsverksamhet, öppnar för ett nytt tillväxtområde. Förvärvet förutsätter godkännande av berörda konkurrensmyndigheter. Utökad mjukpapperskapacitet i Colombia För att möta behovet av bastissue (moderrullar) för SCAs konvertering av mjukpapper i Colombia kommer en investering att ske i en ny pappersmaskin i Bogotá. Investeringen uppgår till totalt 360 miljoner kronor, och genomförs av Familia Sancela, SCAs joint venture-företag i Colombia. Investeringen skapar såväl nya expansionsmöjligheter som betydande kostnadsfördelar jämfört med den nuvarande försörjningen av huvudmarknaden i Bogotá. Dagens import av bastissue från andra delar av Latinamerika kan upphöra, samtidigt som transportkostnaderna sänks när delar av den inhemska produktionen överförs från Medellin till Bogotá. Investeringen uppvisar ett CVA-index om 1,5 och projektet kan genomföras utan tillskott av nytt kapital till joint venture-företaget. Familia Sancela tillverkar och saluför även menstruationsprodukter, barnblöjor och inkontinensprodukter i Colombia, Ecuador och andra länder i regionen. Ökad kapacitet för inkontinensprodukter Som ett led i den kontinuerliga utbyggnaden och förnyelsen av SCAs produktion av inkontinensprodukter, har SCA också beslutat att uppföra ny maskinkapacitet vid anläggningen i Gennep, Nederländerna. Investeringen uppgår till cirka 180 miljoner kronor och projektet uppvisar ett CVA-index om 1,5. Stockholm, 4 november 2003 SVENSKA CELLULOSA AKTIEBOLAGET SCA (publ) Communications and Investor Relations För ytterligare information, kontakta gärna: Jan Åström, VD och koncernchef. Telefon: 070-586 07 01. Peter Nyquist, chef Communications och Investor Relations. Telefon: 070-575 29 06. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/04/20031104BIT00570/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/04/20031104BIT00570/wkr0002.pdf

Om oss

Kärnan i SCAs verksamhet är skogen, Europas största privata skogsinnehav. Kring denna unika resurs har vi byggt en välutvecklad värdekedja baserad på förnybar råvara från våra egna och andras skogar. Vi erbjuder papper för förpackningar och tryck, massa, trävaror, förnybar energi, tjänster för skogsägare och effektiva transportlösningar.Skogsbolaget SCA hade 2017 ca 4 000 anställda och en försäljning på 16,7 miljarder kronor. SCA grundades 1929 och har sitt huvudkontor i Sundsvall. För mer information, besök www.sca.com.

Prenumerera

Dokument & länkar