Rapport från årsstämman 2012

Pressmeddelande den 23 april 2012

Stämman, som leddes av styrelsens ordförande Curt Lönnström, beslöt att:

  • Fastställa årsredovisningen för 2011
  • Fastställa utdelningen till femtio öre (0,50) per aktie med avstämningsdag den 26 april 2012
  • Bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2011
  • Enligt förslaget i kallelse, för verksamhetsåret 2012 bevilja styrelsen arvode såsom angivits i kallelsen, styrelsens ordförande 125 000 kronor, övriga ledamöter 75 000 kronor vardera
  • Enligt förslaget i kallelsen till styrelseledamöter för tiden intill dess att årsstämman 2013 hållits utse: Curt Lönnström (omval), Håkan Söderbäck (omval), Pia Gideon (omval) samt Dag Klackenberg (omval) och Gunnar Ahlström (omval)
  • Enligt förslaget i kallelsen utse Curt Lönnström till styrelsens ordförande
  • Godkänna styrelsens i kallelsen lämnade förslag till ersättningar till ledande befattningshavare
  • Enligt förslaget i kallelsen utse valberedning bland de tre till röstetalet största aktieägarna i bolaget

Protokoll från stämman kommer att finnas tillgängligt på bolagets hemsida så snart det föreligger i justerat skick.

Styrelsen

För ytterligare information, v g kontakta Pär Nilsson (VD) telefon 070-677 47 44

 

 Om ScandBook

 Koncernen består av moderbolaget ScandBook Holding AB och dotterbolaget ScandBook AB där moderbolaget bedriver koncernadministrativa uppgifter för dotterbolaget. ScandBook AB producerar limbundna böcker, främst bestående av skönlitteratur. Bolaget fokuserar huvudsakligen på svartvitt tryck av böcker med hård pärm, så kallade hårdbandsböcker. I november 2009 utökades produktutbudet till att även innefatta produktion av pocketböcker. Utöver böcker erbjuder ScandBook specialeffekter och ytbehandlingar av trycksaker. ScandBook kan genomföra samtliga moment i tillverkningen av produkterna internt, innefattande ett stort antal delmoment för att kunna tillmötesgå kundens varierande önskemål. Med andra ord kontrollerar ScandBook allt ifrån sättning och pappersval till slutkvalitet på den färdiga produkten samt distributionen. Detta är en stor konkurrensfördel då det innebär kortare ledtider och kostnadsbesparingar.

Affärside: ScandBook skall skapa god lönsamhet genom att vara kundens förstaval som samarbetspartner vid produktion av böcker.

Vision: ScandBooks vision är att utvecklas till en integrerad leverantör som tar ett helhetsgrepp om bokförlagens samtliga behov för tillverkning och distribution av böcker.

ScandBooks aktie är noterad på NASDAQ OMX First North med kortnamnet SBOK. Certified Adviser är Erik Penser Bankaktiebolag. Mer information om bolaget finns på www.scandbook.se

Om oss

Koncernen består av moderbolaget ScandBook Holding AB samt dotterbolagen ScandBook AB i Falun och ScandBook UAB i Klaipeda Litauen, där moderbolaget bedriver koncernadministrativa uppgifter. ScandBook producerar böcker, främst skönlitteratur i hårdband- mjukband- och pocketutförande. Bolagen fokuserar på svartvitt tryck och tryckningen sker både digitalt och i offset. Utöver böcker erbjuder ScandBook specialeffekter och ytbehandlingar av trycksaker samt bokdisplayer. Vi kan genomföra samtliga moment i tillverkningen internt. Med andra ord kontrollerar vi kedjan ifrån sättning och pappersval till slutkvalitet på den färdiga produkten. Detta är en stor konkurrensfördel då det innebär korta ledtider och kostnadsbesparingar för våra kunder.Vision: ScandBooks vision är att utvecklas till en integrerad leverantör som tar ett helhetsgrepp om bokförlagens samtliga behov för tillverkning och distribution av böcker.ScandBooks aktie är noterad på Nasdaq First North med kortnamnet SBOK.Certified Adviser är Erik Penser Bank.Mer information om bolaget finns på www.scandbook.se.

Prenumerera

Dokument & länkar