Beslut vid årsstämma i Scandi Standard AB (publ)

Vid Scandi Standards årsstämma i dag den 22 maj 2018 beslutades det bl.a. om vinstutdelning om 1,80 kronor per aktie, omval av Per Harkjaer, Michael Parker, Karsten Slotte, Heléne Vibbleus och Öystein Engebretsen samt nyval av Gunilla Aschan och Vincent Carton, införande av ett långsiktigt incitamentsprogram (LTIP 2018) samt ett bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier.

Fastställande av resultat- och balansräkningar
Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2017.

Vinstutdelning
Årsstämman beslutade om vinstutdelning om 1,80 kronor per aktie och att torsdagen den 24 maj 2018 ska vara avstämningsdag för erhållande av utdelning. Utdelningen beräknas bli utbetald tisdagen den 29 maj 2018 genom Euroclear Sweden AB.

Beslut om ansvarsfrihet, val av styrelse och fastställande av styrelsearvoden
Årsstämman beslutade att bevilja ansvarsfrihet för samtliga styrelseledamöter och den verkställande direktören för räkenskapsåret 2017.

Årsstämman beslutade vidare att styrelsen ska bestå av sju styrelseledamöter. Per Harkjaer, Michael Parker, Karsten Slotte, Heléne Vibbleus och Öystein Engebretsen omvaldes och Gunilla Aschan och Vincent Carton nyvaldes som styrelseledamöter för tiden fram till slutet av nästa årsstämma. Per Harkjaer omvaldes som styrelseordförande för samma period.

Årsstämman beslutade även att arvode till styrelsens ordförande ska utgå med 650 000 kronor och att arvode till var och en av de övriga bolagsstämmovalda styrelseledamöterna som inte är anställda i koncernen ska utgå med 325 000 kronor. Eftersom Vincent Carton är anställd i ett koncernbolag innebär årsstämmans beslut att det totala styrelsearvodet ska uppgå till 2 275 000 kronor. Därutöver beslutade årsstämman att arvode till ledamöterna i styrelsens utskott ska utgå med totalt 420 000 kronor, varav 150 000 kronor ska utgå till revisions­utskottets ordförande, 75 000 kronor ska utgå till var och en av de två övriga ledamöterna i revisionsutskottet, 60 000 kronor ska utgå till ersättningsutskottets ordförande och 30 000 kronor ska utgå till var och en av de två övriga ledamöterna i ersättningsutskottet.

Val av revisor och fastställande av revisorsarvoden
Årsstämman omvalde revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som bolagets revisor för tiden fram till slutet av nästa årsstämma. Revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Årsstämman godkände riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som i allt väsentligt motsvarar de ersättningsriktlinjer som godkändes vid årsstämman 2017.

Beslut om långsiktigt incitamentsprogram (LTIP 2018) och vissa säkringsåtgärder för programmet
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att inrätta ett långsiktigt incitamentsprogram (LTIP 2018) på i allt väsentligt samma villkor som bolagets utestående incitamentsprogram som inrättades på årsstämmorna 2016 respektive 2017. LTIP 2018 omfattar högst 26 deltagare och högst 289 975 aktier kan komma att tilldelas deltagarna under förutsättning att vissa prestationskrav uppfylls under en treårig intjänandeperiod.

I syfte att möjliggöra leverans av aktier till deltagarna i LTIP 2018 samt säkra och täcka de sociala avgifter som LTIP 2018 medför beslutade årsstämman att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, förvärva högst 337 634 aktier till ett pris inom det vid var tid gällande kursintervallet för aktien på Nasdaq Stockholm. Betalning för förvärvade aktier ska erläggas kontant.

I syfte att möjliggöra leverans av aktier till deltagarna i LTIP 2018 beslutade årsstämman även att högst 289 975 aktier ska överlåtas till deltagarna i enlighet med villkoren för incitaments­programmet.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier
Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, fatta beslut om nyemission av högst tio procent av det totala antalet aktier i bolaget per dagen för årsstämmans beslut med eller utan företrädesrätt för aktieägarna. Utöver betalning i pengar ska nyemitterade aktier kunna betalas med apportegendom, genom kvittning eller med villkor som anges i 2 kap. 5 § aktiebolagslagen. Om styrelsen beslutar om nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet till avvikelsen vara att finansiera strategisk tillväxt, organisk tillväxt eller andra generella bolagsändamål.

Stämmoprotokoll och fullständiga beslut
Protokollet från årsstämman, som innehåller de fullständiga besluten, kommer att finnas tillgängligt hos bolaget och på bolagets webbplats, www.scandistandard.com.

För ytterligare information, kontakta gärna:
Leif Bergvall Hansen, VD och koncernchef: +45 22 10 05 44
Anders Hägg, CFO: +46 72 402 34 90
Henrik Heiberg, Head of M&A, Financing & IR: +47 917 47 724

Om Scandi Standard
Scandi Standard älskar den goda, hälsosamma och klimatvänliga kycklingen. Vi är den ledande producenten av kycklingbaserade livsmedelsprodukter i Norden och på Irland. Bolaget producerar, marknadsför och säljer förädlade, kylda och frysta produkter under de välkända varumärkena Kronfågel, Danpo, Den Stolte Hane, Naapurin Maalaiskana och Manor Farm. I Norge produceras och säljs även ägg. Vi är tillsammans cirka 3 000 medarbetare med en årlig omsättning av mer än 7,5 miljarder kronor. För mer information se www.scandistandard.com.

Taggar:

Om oss

Scandi Standard is the leading producer of chicken-based food products in the Nordic region and in the Republic of Ireland. We produce, market and sell ready to eat, chilled and frozen products under the well-known brands Kronfågel, Danpo, Den Stolte Hane, Naapurin Maalaiskana and Manor Farm. In Norway eggs are also produced and sold. Since 2013 our family has grown dramatically with a revenue of 7,101 (2017) with approximately 3 000 employees. Vision: Better Chicken for a Better LifeMission: The Scandi Way – The way we work every day to become better and make a difference, promoting health and wellbeing for people, the chickens and our planet.

Prenumerera

Dokument & länkar