Rapport för fjärde kvartalet och helåret 2017

 • Nettoomsättningen för fjärde kvartalet 2017 ökade till 2 060,6 (1 507,6) MSEK, varav nyförvärvade Manor Farm ingår med 430,5 MSEK. Exklusive Manor Farm var ökningen 8 procent. Nettoomsättningen ökade i Sverige, Danmark och Finland men minskade i Norge.
   
 • Justerat rörelseresultat* för kvartalet ökade till 115,5 (32,9) MSEK, motsvarande en marginal på 5,6 (2,2) procent. Manor Farm ingår med 24,2 MSEK.
   
 • Förbättringen av det justerade rörelseresultatet* i kvartalet kan förutom Manor Farm hänföras till kompensation på totalt 26,7 MSEK från tredje part för viss del av campylobaktereffekterna, en lägre påverkan av fågelinfluensan samt förbättringar av det justerade rörelseresultatet* i Danmark och Finland.
   
 • Periodens resultat för kvartalet ökade till 58,3 (0,7) MSEK och resultatet per aktie var 0,89 (0,01) SEK.
   
 • Operativt kassaflöde för kvartalet uppgick till 99,1 (29,0) MSEK, positivt påverkat av ett högre resultat och lägre investeringar. Den räntebärande nettoskulden ökade till 1 885,6 (1 515,4) MSEK, beroende på förvärvet av Manor Farm.
   
 • Styrelsen föreslår en utdelning för 2017 på SEK 1,80 (1,35) per aktie, motsvarande en höjning med 33 procent.
MSEK  Kv4 2017  Kv4 2016  Förändring  2017  2016  Förändring 
Nettoomsättning  2 060,6  1 507,6  37%  7 100,9  5 967,4  19% 
Justerad EBITDA*)  180,6  88,4  104%  559,0  451,6  24% 
Av och nedskrivningar  -67,6  -55,2  22%  -232,4  -201,3  15% 
Justerat rörelseresultat*)  115,5  32,9  251%  329,1  251,6  31% 
Jämförelsestörande poster  -25,0  -11,6  -  -34,4  -13,4  157% 
Rörelseresultat  90,5  21,3  325%  294,7  238,2  24% 
Finansiella intäkter och kostnader  -17,0  -21,6  -21%  -71,1  -71,3  0% 
Resultat efter finansnetto  73,5  -0,3  24590%  223,6  166,9  34% 
Skatt på periodens resultat  -15,2  1,0  -1620%  -55,7  -35,5  57% 
Periodens resultat  58,3  0,7  8224%  167,9  131,4  28% 
Justerad EBITDA-marginal*  8,8%  5,9%  -  7,9%  7,6%  - 
Justerad rörelsemarginal *  5,6%  2,2%  -  4,6%  4,2%  - 
Resultat per aktie, SEK  0,89  0,01  8818%  2,73  2,21  24% 
Justerad avkastning på
sysselsatt kapital*
 
11,1%  10,3%  -  11,1%  10,3%  - 
Avkastning på eget kapital  13,8%  13,9%  -  13,8%  13,9%  - 
Operativt kassaflöde  99,1  29,0  -  213,1  112,7  - 
Nettoskuld  1 885,6  1 515,4  24%  1 885,6  1 515,4  24% 

*Justerat för jämförelsestörande poster, se sid 5.
 
Koncernchefens kommentar  
 

Koncernen uppnådde en stark organisk tillväxt och totalt sett förbättrade marginaler under 2017. Nettoomsättningen för helåret ökade med 9 procent exklusive nyförvärvade Manor Farm och med 9 procent proforma jämfört med helåret 2016. Verksamheterna i Sverige och Danmark visade en tillväxt på 7 respektive 8 procent, medan nettoomsättningen i Norge steg med 3 procent och i Finland med 90 procent. Manor Farm uppnådde en tillväxt på 8 procent proforma. Justerat rörelseresultatet för koncernen för 2017 förbättrades med 20 procent exklusive Manor Farm och med 18 procent proforma.

Fjärde kvartalet upppgick koncernens nettoomsättning till 2 060,6 MSEK, en ökning med 8 procent exklusive Manor Farm och med 7 procent proforma jämfört med motsvarande kvartal 2016. Sverige och Danmark uppnådde en ökning med 5 respektive 22 procent, medan nettoomsättningen i Norge minskade med 7 procent. Nettoomsättningen i Finland ökade med 29 procent och låg i linje med genomsnittet för de tre första kvartalen 2017.

Justerat rörelseresultat för koncernen uppgick i fjärde kvartalet till 115,5 MSEK jämfört med 32,9 MSEK fjärde kvartalet 2016. Det svaga resultatet föregående år var negativt påverkat av fågelinfluensan med cirka 29 MSEK. Efter ett utmanande 2017 är det tillfredsställande att rapportera att påverkan av fågelinfluensan inte längre är väsentlig och att nivån av campylobakter i vår leveranskedja i Sverige är historiskt låg. Vår process för riskhantering har varit effektiv och lett till att vi i kvartalet kan redovisa kompensation från tredje part på totalt 26,7 MSEK för viss del av påverkan av campylobakterna på det justerade rörelseresultatet.

Den svenska verksamheten uppnådde ett justerat rörelseresultat i fjärde kvartalet på 40,8 MSEK jämfört med 27,5 MSEK fjärde kvartalet föregående år. Resultatet påverkades negativt av fågelinfluensan med cirka 6 MSEK jämfört med cirka 14 MSEK föregående år. Vi förväntar oss att fågelinfluensan under första kvartalet 2018 kommer att ha en negativ påverkan med cirka 1-3 MSEK per månad.

Förutom effekterna av fågelinfluensan påverkades det justerade rörelseresultatet för den svenska verksamheten av en svagare efterfrågan än normalt på kylda produkter inom dagligvaruhandeln. Försvagningen av efterfrågan beror huvudsakligen på uppmärksamheten kring de förhöjda nivåerna av campylobakter under första halvåret 2017. Samtidigt har producenterna ännu inte fullt ut justerat sina volymer, vilket medfört överutbud och prispress. Av ovan nämnda kompensation från tredje part ingår 11,7 MSEK i det justerade rörelseresultatet för Sverige. Vi räknar inte med att få någon ytterligare kompensation under året. Vi förväntar oss också att efterfrågan på kylda produkter i Sverige blir fortsatt svag.

Den danska verksamheten hade en fortsatt god resultatutveckling i fjärde kvartalet. Det justerade rörelseresultatet uppgick till 34,6 MSEK jämfört med 13,6 MSEK fjärde kvartalet föregående år. Det starka resultatet uppnåddes främst främst tack vare extra leveranser av s.k. ready to eat produkter till en av våra stora europeiska kunder. Resultatet gynnades dessutom av ovanligt höga exportpriser.

Mot bakgrund av det positiva mottagandet av de nya premiumprodukterna under varumärket De Danske Familiegårde, har vi beslutat att anställa ytterligare säljare för att driva konceptet och att göra betydande satsningar på marknadsföring under 2018. Även om jag är övertygad om att dessa investeringar på medium- till lång sikt kommer att tillföra mer värde till både kategorin och koncernen, kommer de kortsiktigt att påverka resultatet negativt. Vi förväntar oss ockå en nedgång av exportpriserna från nuvarande onormalt höga nivåer.

Den norska verksamheten visade ett fortsatt starkt resultat i fjärde kvartalet. Det justerade rörelseresultatet uppgick till 30,1 MSEK jämfört med 27,8 MSEK fjärde kvartalet föregående år, motsvarande en marginal på 8,3 procent jämfört med 7,2 procent föregående år. Den positiva utvecklingen under de senaste kvartalen har uppnåtts tack vare ett starkt och innovativt produktutbud i kombination med ökad effektivitet i produktionen. På grund av den nuvarande kontraktstrukturen på den norska marknaden förväntar vi oss en stabil utveckling av marknadsandelarna under 2018.

Det är glädjande att rapportera ett starkt fjärde kvartal för Manor Farm, som uppnådde ett justerat rörelseresultat på 24,2 (15,6 proforma) MSEK. Den positiva resultatutvecklingen uppnåddes tack vare en ovanligt stark försäljning i samband med julen, en gynnsam produkt- och kanalmix samt ett ökat utbyte i produktionen. Vissa av dessa faktorer kommer att normaliseras under första kvartalet 2018. Integrationen av bolaget fortgår planenligt. Jag uppskattar engagemanget och de positiva bidragen från den irländska ledningen. Det finns potential att uppnå effektiviseringar inom ett antal områden. Vi räknar med att under första halvåret 2018 ta beslut om ett investeringsprogram för att öka effektiviteten i produktionsanläggningen.

Det justerade rörelseresultatet för den finska verksamheten var negativt och uppgick i fjärde kvartalet till -8,1 MSEK jämfört med -20,4 MSEK föregående år. Även om resultatet i Finland hittills varit en besvikelse var det tillfredsställande att se en förbättring med 4,6 MSEK från tredje kvartalet 2017. Eftersom kapacitetsutnyttjandet fortfarande är lågt är avskrivningarna i förhållande till nettoomsättningen nästan dubbelt så höga som för våra övriga verksamheter. Anläggningen är dock mycket modern och kraven på investeringar och rörelsekapital kommer att vara låga framöver. Vi fortsätter med de åtgärder som krävs för att snarast möjligt nå ett nollresultat.

Genom investeringar i Sverige och Norge har vi under de senaste åren uppnått en väsentlig tillväxt inom ready to eat produkter. För att möta en fortsatt ökad efterfrågan inom detta produktområde från våra stora kunder, däribland McDonalds, har vi tagit beslut om en utbyggnad av anläggningen i Farre i Danmark.

Den räntebärande nettoskulden sjönk från tredje kvartalet och uppgick vid årsskiftet till 1 885,6 MSEK. Vi fortsätter arbetet med att minska rörelsekapitalet från en hög nivå under 2017 och att ytterligare stärka kassaflödet. Vi bedömer att investeringarna under 2018 kommer att uppgå till cirka 350 MSEK, varav cirka 150 MSEK avser den ovan nämnda kapacitetsökningen i Farre. Det totala beloppet för investeringarna kan komma att revideras senare i år efter att beslut fattats om investeringsprogrammet för Irland.

Även om koncernens resultat och marginal kortsiktigt kommer att påverkas av ett antal faktorer som nämnts ovan, är jag övertygad om att vi kommer att se en mer positiv utveckling under andra halvåret. Vi är också väl positionerade för att under de kommande åren uppnå både organisk och strukturell tillväxt.

Styrelsen har beslutat att föreslå årsstämman en utdelning för 2017 på 1,80 SEK per aktie, vilket motsvarar en ökning med 33 procent från 1,35 SEK föregående år.  

Leif Bergvall Hansen
VD och koncernchef

Telefonkonferens
En telefonkonferens för investerare, analytiker och media kommer att hållas den 20 februari 2018 kl. 10.00.

Telefonnummer:
Sverige: 08-50 510 036
Storbritannien: 020-3059 81 25
Övriga länder: +44 20 3059 8125

Presentationen som används under telefonkonferensen kan laddas ner på www.scandistandard.com under Investor Relations. En inspelning av telefonkonferensen är tillgänglig efteråt på bolagets hemsida. 

Ytterligare information
För ytterligare information kontakta:

Leif Bergvall Hansen, VD och koncernchef: +45 22 10 05 44
Anders Hägg, CFO: +46 72 402 34 90
Henrik Heiberg, Head of M&A, Financing & IR:               
+47 917 47 724

Finansiell kalender

 •  Rapport för första kvartalet 2018:              3 maj 2018
 •  Årsstämma:                                                     22 maj 2018
 •  Rapport för andra kvartalet 2018:             22 augusti 2018
 •  Rapport för tredje kvartalet 2018:             31 oktober 2018

 Informationen i denna delårsrapport är sådan som Scandi Standard ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 20 februari 2018 kl. 07.30.

Taggar:

Om oss

Scandi Standard is the leading producer of chicken-based food products in the Nordic region and in the Republic of Ireland. We produce, market and sell ready to eat, chilled and frozen products under the well-known brands Kronfågel, Danpo, Den Stolte Hane, Naapurin Maalaiskana and Manor Farm. In Norway eggs are also produced and sold. Since 2013 our family has grown dramatically with a revenue of 7,101 (2017) with approximately 3 000 employees. Vision: Better Chicken for a Better LifeMission: The Scandi Way – The way we work every day to become better and make a difference, promoting health and wellbeing for people, the chickens and our planet.

Prenumerera

Dokument & länkar