Rapport för första kvartalet 2018

  • Nettoomsättningen ökade med 33 procent till 2 116 (1 594) MSEK och justerat rörelseresultat* med 36 procent till 80 (59) MSEK. Ökningen av både nettoomsättning och justerat rörelse-resultat* kan huvudsakligen hänföras till den nyförvärvade irländska verksamheten. I konstant valuta ökade nettoomsättningen med 30 procent och justerat rörelseresultat* med 35 procent.

  • Exklusive den irländska verksamheten ökade nettoomsättningen med 4 procent till 1 652 (1 594) MSEK och med 3 procent i konstant valuta. Nettoomsättningen ökade i Danmark och Finland, var oförändrad i Sverige samt minskade i Norge.

  • Justerat rörelseresultat, exklusive den irländska verksamheten, ökade med 2 procent till 60 (59) MSEK, motsvarande en marginal på 3,6 (3,7) procent. Det justerade rörelseresultatet* förbättrades i Finland, var oförändrat i Danmark och Norge samt minskade i Sverige.

  • Den irländska verksamheten, som konsolideras fr.o.m. den 28 augusti 2017, utvecklades väl och bidrog med 464 (-) MSEK till nettoomsättningen och med 20 (-) MSEK till det justerade rörelseresultatet*.

  • Periodens resultat ökade med 47 procent till 44 (30) MSEK och resultatet per aktie var 0,67 (0,50) SEK.

  • Operativt kassaflöde uppgick till 27 (5) MSEK, positivt påverkat av främst det högre resultatet. Den räntebärande nettoskulden ökade med 53 MSEK från den 31 december 2017 och uppgick till 1 939 (1 521) MSEK. Ökningen jämfört med föregående år kan främst hänföras till förvärvet av den irländska verksamheten.
MSEK Kv1 2018 Kv1 2017 Förändring Rullande 12 m 2017
Nettoomsättning 2 116 1 594 33% 7 623 7 101
Justerad EBITDA*) 148 113 31% 594 559
Justerat rörelseresultat* (EBIT) 80 59 36% 350 329
Jämförelsestörande poster - -1 - -33 -34
Rörelseresultat (EBIT) 80 58 38% 317 295
Finansiella intäkter och kostnader -25 -19 -32% -77 -71
Resultat efter finansnetto 55 39 41% 240 224
Skatt på periodens resultat -11 -9 -22% -58 -56
Periodens resultat 44 30 47% 182 168
Justerad EBITDA-marginal* 7,0% 7,1% - 7,8% 7,9%
Justerad rörelsemarginal * (EBIT) 3,8% 3,7% - 4,6% 4,6%
Resultat per aktie, SEK 0,67 0,50 36% 2,92 2,73
Justerad avkastning på
sysselsatt kapital*
11,3% 9,4% - 11,3% 11,1%
Avkastning på eget kapital 13,0% 12,1% - 14,1% 13,8%
Operativt kassaflöde 27 5 - 235 213
Nettoskuld 1 939 1 521 27% 1 939 1 886
   
Proforma, inklusive Irland Kv1 2018  Kv1 2017 proforma Förändring Rullande 12 m proforma 2017 proforma
Nettoomsättning 2 116 2 016 5% 8 307 8 207
Justerat rörelseresultat* (EBIT) 80 75 7% 381 376
Justerad rörelsemarginal* (EBIT) 3,8% 3,7% 4,6% 4,6%

*Justerat för jämförelsestörande poster, se sid 11.

 
Koncernchefens kommentar 

Koncernens nettoomsättning ökade starkt under kvartalet tack vare förvärvet av Manor Farm, den ledande kycklingproducenten i Republiken Irland, samt god en organisk tillväxt. Satsningarna på produktutveckling fortsatte och vi lanserade ett antal nya, innovativa produkter. Koncernens position stärktes på alla våra hemmamarknader.

Verksamheterna i Danmark och Finland visade båda en stark tillväxt, medan nettoomsättningen var oförändrad i Sverige och minskade i Norge. Nettoomsättningen för Manor Farm ökade med 10 procent proforma. Inklusive Manor Farm ökade koncernens nettoomsättning för kvartalet med 5 procent proforma till 2 116 MSEK.

Den justerade rörelsemarginalen var i stort sett oförändrad i Danmark och Norge men minskade i Sverige. Marginalen i Finland förbättrades och vi tog ytterligare ett steg mot att nå ett nollresultat. Manor Farm uppnådde en ökning av det justerade rörelseresultatet med 25 procent proforma, vilket motsvarade en marginal på 4,3 procent. Inklusive Manor Farm ökade det justerade rörelseresultatet för koncernen med 7 procent proforma till 80 MSEK.

Andelen förädlade produkter av totala nettoomsättningen ökade väsentligt jämfört med första kvartalet föregående år proforma. Kylda produkter ökade med 9 procent proforma och så kallade ready-to-eat produkter med 21 procent proforma. Försäljningen till detaljhandeln visade en något lägre tillväxt än ökningen av koncernens totala nettoomsättning, medan försäljningen till restauranger och storhushåll steg med 20 procent.

Nettoomsättningen i Sverige var oförändrad och den justerade rörelsemarginalen uppgick till 4,8 procent jämfört med 5,4 procent föregående år. Den svaga utvecklingen berodde huvudsakligen på ett fortsatt överutbud av kyckling på marknaden samt en hög lagernivå och försämrad produktmix med en högre andel frysta produkter som är mindre lönsamma. Jag förväntar mig ingen förbättring av marknadssituation i Sverige under andra kvartalet. Vi ser dock vissa tecken på att efterfrågan på kylda produkter ökar och förväntar oss att marknaden successivt kommer att normaliseras under andra halvåret 2018. Handelsrestriktionerna till följd av fågelinfluensan påverkade det justerade rörelseresultatet negativt med cirka 6 MSEK i kvartalet. I enlighet med vad vi kommunicerat tidigare, förväntar vi oss en fortsatt negativ påverkan på rörelseresultatet för Sverige under 2018 med cirka 1-3 MSEK per månad till dess att de kvarvarande handelsrestriktionerna lyfts.

Nettoomsättningen i Danmark ökade med 9 procent till 635 MSEK jämfört med första kvartalet föregående år. Tillväxten drevs huvusakligen av en ökad försäljning till detaljhandeln samt av ready-to-eat produkter. Den justerade rörelsemarginalen var 3,5 procent, vilket var något lägre än föregående år. Mot bakgrund av det positiva mottagandet av de nya premiumprodukterna under varumärket De Danske Familiegårde har vi anställt ytterligare säljare och gör betydande satsningar på marknadsföring för att driva konceptet. Även om jag är övertygad om att dessa investeringar på medium- till lång sikt kommer att tillföra värde till både kategorin och koncernen innebär de på kort sikt en negativ påverkan på resultatet.

Nettoomsättningen i Norge uppgick till 362 MSEK och den justerade rörelsemarginalen var 7,2 procent jämfört med 7,0 procent föregående år. Den norska verksamheten uppnådde därmed återigen den högsta rörelsemarginalen i koncernen. Effektiviteten i produktionen har ökat väsentligt och produktportföljen har stärkts. Nettoomsättningen minskade med 7 procent till följd av en planerad rationalisering av sortimentet för restauranger och storhushåll i syfte att uppnå en ökad effektivitet i produktionen. Försäljningen till detaljhandeln utvecklades fortsatt positivt. Förutom effekter av rationaliseringen av sortimentet, förväntar vi oss att nettoomsättningen i Norge kommer att växa i takt med marknaden under kommande kvartal.

Jag är mycket nöjd med utvecklingen för Manor Farm under kvartalet, som uppnådde en ökning av nettoomsättningen med 10 procent profroma till 464 MSEK. Den justerad rörelsemarginalen var 4,3 procent jämfört med 3,7 procent föregående år proforma (motsvarande en justerad rörelsemarginal före avskrivningar på immateriella anläggningstillgångar på 5,8 procent jämfört med 5,5 procent föregående år proforma). Utvecklingen av verksamheten och de möjligheter till förbättringar som bekräftats under integrationsprocessen är uppmuntrande. Jag är mycket glad över att nu välkomna Vincent Carton som medlem av koncernledningen.

Verksamheten i Finland uppnådde en fortsatt stark ökning av nettoomsättningen som steg med 51 procent jämfört med första kvartalet föregående år och med 17 procent jämfört med fjärde kvartalet föregående år. Tillväxten drevs av ett ökat utbyte i produktionen och en förbättring av produktmixen. Vi har sett en sekventiell förbättring av resultatet i Finland under de senaste kvartalen och kan nu för första gången rapportera ett positivt EBITDA-resultat. Det justerade rörelseresultatet var dock fortfarande negativt och uppgick till -5 MSEK. Vi fortsätter med de åtgärder som krävs för att snarast möjligt nå vårt första mål om ett nollresultat och förväntar oss att se fortsatta förbättringar under kommande kvartal.

Vi följer kontinuerligt de strukturella förändringar som sker inom vår bransch och bedömer att vi är väl positionerade för att delta i konsolideringen av den europeiska kycklingindustrin. Förvärvet av Manor Farm är en god illustration av hur vi kan skapa värde och stabilitet för våra aktieägare.

Den räntebärande nettoskulden ökade marginellt under kvartalet till följd av högre investeringar som uppgick netto till 90 MSEK, vilket var 32 procent högre än avskrivningarna. Investeringarna avseende kapacitetsökningen inom ready-to-eat produkter i den danska anläggningen i Farre uppgick till cirka 40 MSEK under kvartalet och beräknas totalt uppgå till cirka 150 MSEK. Utbyggnaden av Farre beräknas vara slutförd i början av tredje kvartalet 2018. Vi beräknar att investeringarna under 2018 totalt kommer att uppgå till cirka 350 MSEK. Vi arbetar för närvarande med att slutföra investeringsplanen för Irland och kommer kommunicera det totala förväntade investeringsbeloppet för 2018 när den är färdigställd. Vi förväntar oss också att se en successiv minskning av rörelsekapitalet under 2018, framför allt under andra halvåret.

Jag är nöjd med att vi i enlighet med vår strategi fortsatte att stärka vår ledande ställning i premiumsegmentet på alla våra hemmamarknader. Som jag nämnde tidigare ökade andelen förädlade produkter väsentligt jämfört med första kvartalet föregående år och då särskilt ready-to-eat produkterna. Det var också tillfredsställande att se en positiv utveckling för Manor Farm trots arbetet med integreringen samt att kunna rapportera en fortsatt förbättring av resultatet i Finland.

Leif Bergvall Hansen
VD och koncernchef

Telefonkonferens
En telefonkonferens för investerare, analytiker och media kommer att hållas den 3 maj 2018 kl. 8.30.

Telefonnummer:
Sverige: 010 884 80 16
Storbritannien: 020 3936 2999
USA: 1 845 709 8568
Övriga länder: +44 20 3936 2999

Presentationen som används under telefonkonferensen kan laddas ner på www.scandistandard.com under Investor Relations. En inspelning av telefonkonferensen är tillgänglig efteråt på bolagets hemsida.

Ytterligare information

För ytterligare information kontakta:

Leif Bergvall Hansen, VD och koncernchef:          +45 22 10 05 44
Anders Hägg, CFO:                                           +46 72 402 34 90
Henrik Heiberg, Head of M&A, Financing & IR:     +47 917 47 724

Finansiell kalender

  •  Årsstämma:                                            22 maj 2018
  •  Rapport för andra kvartalet 2018:               22 augusti 2018
  •  Rapport för tredje kvartalet 2018:               31 oktober 2018

Informationen i denna delårsrapport är sådan som Scandi Standard ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 3 maj 2018 kl. 07.30.

Taggar:

Om oss

Scandi Standard is the leading producer of chicken-based food products in the Nordic region and in the Republic of Ireland. We produce, market and sell ready to eat, chilled and frozen products under the well-known brands Kronfågel, Danpo, Den Stolte Hane, Naapurin Maalaiskana and Manor Farm. In Norway eggs are also produced and sold. Since 2013 our family has grown dramatically with a revenue of 7,101 (2017) with approximately 3 000 employees. Vision: Better Chicken for a Better LifeMission: The Scandi Way – The way we work every day to become better and make a difference, promoting health and wellbeing for people, the chickens and our planet.

Prenumerera

Dokument & länkar