Rapport för tredje kvartalet 2015

26 november 2015

  • Nettoomsättningen ökade med 3 procent till 1 396,1 (1 358,9) MSEK och med 2 procent i konstant valuta. Nettoomsättningen ökade med 5 procent i både Sverige och Norge samt minskade med 2 procent i Danmark i konstant valuta.
  • Justerat rörelseresultat ökade med 8 procent till 71,7 (66,5) MSEK, motsvarande en justerad rörelsemarginal på 5,1 (4,9) procent.
  • Periodens resultat uppgick till 48,5 (32,1) MSEK och resultat per aktie var 0,81 (0,53) SEK.
  • Justerat operativt kassaflöde uppgick till 41,4 (65,9) MSEK.
  • Leveranserna till Coop Norge enligt det nya leveransavtalet inleddes i augusti.
      
MSEK Kv3 2015 Kv3 2014 För-
ändring
9m 2015 9m 2014 För-
ändring
Nettoomsättning 1 396,1 1 358,9 3% 4 047,0 4 015,2 1%
Rörelseresultat 71,4 57,7 24% 211,8 165,0 28%
Periodens resultat 48,5 32,1 51% 135,8 13,2 927%
Resultat per aktie 0,81 0,53 50% 2,26 0,25 824%
Justerad* EBITDA 119,7 112,0 7% 357,5 351,4 2%
Justerat* rörelseresultat 71,7 66,5 8% 216,3 221,4 -2%
Justerad* rörelsemarginal 5,1% 4,9% - 5,3% 5,5% -
Justerat* resultat för perioden 48,7 39,1 25% 139,1 97,0 43%
Justerat resultat* per aktie 0,81 0,65 24% 2,32 1,80 29%
Justerat* operativt kassaflöde 41,4 66,0 -37% 277,7 373,4 -26%

*) Justerat för jämförelsestörande poster i Kv3 2015 på -0,3 (-8,8) MSEK i EBITDA och rörelseresultatet
och -0,2 (-7,1) MSEK i periodens resultat, samt för 9m 2015 på -4,5 (-56,4) MSEK i EBITDA och
rörelseresultatet och -3,5 (-83,8) MSEK i periodens resultat. Se sid 3.

  
VD kommenterar kvartalet

Vi hade en positiv utveckling av både nettoomsättning och resultat i kvartalet. Den justerade rörelsemarginalen förbättrades från föregående år. Det är tillfredsställande att se att våra ansträngningar när det gäller både produktutveckling och att öka produktiviteten i produktionen ger effekt och bidrar till resultatet.

Nettoomsättningen i Sverige visade stark tillväxt tack vare en fortsatt god marknadstillväxt och framgångsrika produktlanseringar. Vi hade en stark utveckling inom kylda produkter och särskilt när det gäller grill-sortimentet, som är en viktig kategori under sommarmånaderna. Det justerade rörelseresultatet och marginalen för den svenska verksamheten förbättrades.

Nettoomsättningen i Danmark minskade något i lokal valuta till följd av en fortsatt prispress både på den lokala marknaden och exportmarknaderna. Vi förväntar oss att prispressen kommer att fortsätta. Det justerade rörelseresultatet och marginalen förbättrades dock tack vare fortsatta effektiviseringar i leveranskedjan.

Det var också positivt att se en successiv ökning av nettoomsättningen i Norge under kvartalet efter att leveranserna till Coop Norge enligt det nya leveransavtalet inleddes i augusti. Det nya avtalet omfattar även de butiker som förvärvades från ICA Norge, men antalet butiker är idag väsentligt lägre än när de ingick i ICA Gruppen. Marknaden för kylda kycklingprodukter inom dagligvaruhandeln i Norge visade en viss tillväxt i kvartalet jämfört med tredje kvartalet föregående år efter en nedgång under de senaste tre kvartalen. Det kommer sannolikt att ta tid innan marknaden helt återhämtat sig.

Integreringen av den nyligen förvärvade finska verksamheten går planenligt. Denna verksamhet redovisade ett rörelseresultat på -8,9 MSEK i kvartalet. Kapacitetsutnyttjandet i fabriken ligger på cirka 15 procent och det kommer att ta tid att nå lönsamhet. Finland är långsiktigt en attraktiv marknad med goda möjligheter till tillväxt. Vårt fokus ligger nu på att öka volymerna och vi har därför kontrakterat nya uppfödare från nästa år.

Vi fortsätter att stärka samverkan mellan våra verksamheter i de olika länderna för att öka den interna effektiviteten och utveckla nya och innovativa produkter.

Leif Bergvall Hansen
VD och koncernchef

  

Ytterligare information
   
För ytterligare information kontakta:

Leif Bergvall Hansen, VD och koncernchef, tel: +45 22 10 05 44
Tobias Wastensson, Head of Group Finance, tel:+46 10 456 14 86

Patrik Linzenbold, IR, tel: +46 708 25 26 30

Finansiell kalender

  • Rapport för fjärde kvartalet och helåret 2015: 26 februari 2016
  • Rapport för första kvartalet 2016: 10 maj 2016

Informationen i denna delårsrapport är sådan som Scandi Standard ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 26 november 2015 kl. 07.30.

Taggar:

Om oss

Scandi Standard is the leading producer of chicken-based food products in the Nordic region and in the Republic of Ireland. We produce, market and sell ready to eat, chilled and frozen products under the well-known brands Kronfågel, Danpo, Den Stolte Hane, Naapurin Maalaiskana and Manor Farm. In Norway eggs are also produced and sold. Since 2013 our family has grown dramatically with a revenue of 7,101 (2017) with approximately 3 000 employees. Vision: Better Chicken for a Better LifeMission: The Scandi Way – The way we work every day to become better and make a difference, promoting health and wellbeing for people, the chickens and our planet.

Prenumerera

Dokument & länkar