Bokslutskommuniké januari-december 2000

Bokslutskommuniké januari-december 2000 * Resultatet efter finansnetto men exklusive SPP-medel förbättrades till 104,5 Mkr (80,8). Inklusive SPP-medel uppgick resultatet efter finansnetto till 286,6 Mkr. * Rörelseresultatet exklusive SPP-medel förbättrades med 8 procent till 85,7 Mkr (79,1). * Resultatet per aktie exklusive SPP-medel ökade till 3,40 kronor (2,55). Inklusive SPP-medel uppgick resultatet per aktie till 8,97 kronor. * Omsättningen steg med 8 procent, justerat för försäljning av Arsenalen och omräkningsdifferenser. * Styrelsen föreslår en utdelning om 1,50 kronor per aktie. Därutöver föreslås en extrautdelning på 4 kronor per aktie och ett återköpsprogram. * Marknadsutsikterna är goda för 2001 och Scandiaconsult är väl positionerat. Frågor besvaras av verkställande direktör Torbjörn Torell eller ekonomi- och finansdirektör Per Leopoldson, tfn 08-615 60 00. Rapporten finns även tillgänglig på www.scc.se. Scandiaconsult, med 2000 medarbetare på 50 orter i Sverige, Norge och Finland är ett ledande tekniskt konsultföretag på den nordiska marknaden. Koncernen erbjuder helhetslösningar inom olika teknikkompetenser från idé och analys över projektering och projektledning till drift och underhåll. Scandiaconsult omsätter 1,4 miljarder och är noterat på OM Stockholmsbörsens A-lista. För mer information se www.scc.se.Verksamheten Scandiaconsult fortsatte den kraftfulla resultatförbättringen som inleddes med förnyelseprogrammet 1998. Resultatet efter finansnetto för 2000 ökade till 286,6 Mkr jämfört med 80,8 Mkr för föregående år. Resultatet förbättrades med 205,8 Mkr, där tilldelat överskott från SPP ingår med 182,1 Mkr, liksom realisationsvinst vid försäljningen av Arsenalen med 14,2 Mkr. Efter dessa justeringar uppgick årets resultat efter finansnetto till 90,3 Mkr (80,8). Det högre resultatet beror främst på en bättre prisnivå och genomförda effektiviseringar i den svenska verksamheten. Resultatet per aktie förbättrades till 8,97 kronor jämfört med 2,55 kronor 1999. Resultatet för fjärde kvartalet ökade till 19,7 Mkr, jämfört med 17,7 Mkr föregående år. Omsättningen för helåret 2000 uppgick till 1 352,4 Mkr (1 444,6) och för det fjärde kvartalet till 373,2 Mkr (396,7). Justerat för försäljningen av Arsenalen och för omräkningsdifferenser ökade omsättningen med 87,3 Mkr jämfört med föregående år, vilket motsvarar en ökning med 8 procent. Under året har ett antal strukturåtgärder genomförts bland vilka kan nämnas: sammanflyttning av verksamheterna i Malmö och Helsingfors till gemensamma kontor samt integrering av köpta verksamheter med cirka 190 medarbetare. Kostnaderna för detta har tagits löpande över resultatet. Den svenska verksamheten uppnådde en kraftig resultatförbättring under 2000. Resultatet efter finansnetto ökade till 49,6 Mkr jämfört med 41,7 Mkr föregående år, en ökning med 19 procent. En något lägre beläggningsgrad uppvägdes mer än väl av en bättre rörelsemarginal. Resultatet för fjärde kvartalet uppgick till 12,1 Mkr jämfört med 5,0 Mkr samma period föregående år. Omsättningen ökade under 2000 med 30,8 Mkr till 802,2 Mkr (771,4). För jämförbara enheter ökade omsättningen 6 procent. För den tekniska konsultverksamheten i Norge uppgick resultatet efter finansnetto till 19,0 Mkr (19,7). Beläggningsgraden var under året lägre än föregående år, främst beroende på en svagare efterfrågan på infrastrukturprojekt. För det fjärde kvartalet uppgick resultatet efter finansnetto till 4,0 Mkr jämfört med 5,2 Mkr för samma period föregående er. Omsättningen ökade med 23,1 Mkr till 287,9 Mkr, en ökning med 9 procent. I den finska konsultverksamheten uppgick resultatet efter finansnetto till 15,4 Mkr (17,0). För fjärde kvartalet uppgick resultatet efter finansnetto till 4,0 Mkr, jämfört med 7,6 Mkr för samma period föregående år. Kvartalet har belastats med engångskostnader för samlokalisering av verksamheterna i Helsingfors till ett nytt gemensamt huvudkontor. Omsättningen ökade med 9,2 Mkr till 261,7 Mkr. Justerat för valutakurseffekter ökade omsättningen med 7 procent. Förvärv och avyttringar Som ett led i Scandiaconsults nordiska strategi genomfördes följande förvärv och avyttringar under 2000: Under året förvärvades i Sverige verksamhet inom projektledning med 40 medarbetare, liksom verksamhet inom elteknik och automation med 50 medarbetare. Detta medförde att Scandiaconsult etablerade nya kontor i Växjö, Norrköping och Helsingborg. I Norge gjordes förvärv av verksamheter med cirka 70 medarbetare inom byggledning, elteknik och markplanering, vilket bland annat förstärkte Scandiaconsults position på Vestlandet. I Finland förvärvades verksamheter inom husbyggnadssektorn med 30 medarbetare och Scandiaconsults närvaro i Jyväskylä såväl som i Helsingfors förstärktes. Totalt gjordes förvärv av verksamheter under 2000 med cirka 190 medarbetare och med en sammanlagd årsomsättning om cirka 130 Mkr. Som ett led i fokuseringen på teknisk konsultverksamhet avyttrades under det första kvartalet Arsenalen AB, med cirka 260 medarbetare och med en omsättning för 1999 om 170,0 Mkr. Marknad Marknaden i Sverige utmärktes under 2000 av en god efterfrågan på konsulttjänster och orderstocken utvecklades positivt. Efterfrågan var starkast för enheter inom husbyggnads- och anläggningssektorn främst i storstadsområdena. Prisnivån var fortsatt stabil inom de flesta verksamhetsområden och regioner. I Norge var efterfrågan under 2000 på de flesta marknader fortsatt god, främst inom husbyggnad. På anläggningsmarknaden var efterfrågan något sämre, bland annat beroende på lägre offentliga investeringar och minskade budgetanslag. Finland präglades av ett stabilt marknadsläge under 2000. Efterfrågan var bäst inom husbyggnadssektorn. Anläggningsmarknaden förbättrades jämfört med föregående år, och under slutet av året togs beslut om ett antal större projekt. Finansiell ställning, investeringar och medarbetare Koncernens finansiella ställning är stark. Likvida medel och kortfristiga placeringar i koncernen uppgick per den sista december 2000 till 238,6 Mkr, jämfört med 205,2 Mkr vid samma tidpunkt 1999. Räntebärande skulder minskade till 57,3 Mkr (72,4). Kassaflöde efter investeringar var för helåret 96,5 Mkr (101,5) eller 4,11 kronor per aktie (4,25). Återbetalning från SPP utgjorde 68,4 Mkr av kassaflödet från den löpande verksamheten. Under 2000 distribuerades totalt 55,8 Mkr till ägarna, varav 29,9 Mkr (0,0) genom utdelning och 25,9 Mkr genom återköp av egna aktier. Soliditeten ökade till 46 procent (37). Koncernens egna kapital ökade till 390,6 Mkr (232,1), vilket motsvarar ett eget kapital per aktie om 16,90 kronor (9,70). Nyinvesteringar i inventarier uppgick under året till 31,3 Mkr (25,9). Antalet årsanställda var 1 732 (1 935) under 2000. I Sverige minskade antalet årsanställda på grund av försäljningen av Arsenalen, medan antalet ökade i Norge och Finland. Antalet anställda vid årets utgång uppgick till 1 898 (2 050). Moderbolaget Moderbolagets resultat efter finansnetto uppgick för 2000 till 73,3 Mkr (18,3). Nettoomsättningen ökade till 25,9 Mkr (17,1). Investeringar i inventarier uppgick under 2000 till 0,6 Mkr (0,6). Moderbolagets likvida medel och kortfristiga placeringar uppgick vid årsskiftet till 186,4 Mkr (133,4). Återföring från SPP De till Scandiaconsult allokerade överskottsmedlen från SPP har nuvärdesberäknats med en diskonteringsränta om 6 procent och intäktsfördes med en positiv resultatpåverkan före skatt om 182,1 Mkr. Medel allokerade till Arsenalen (37 Mkr), som avyttrades under det första kvartalet, har ej medräknats eftersom tilläggsköpeskilling för dessa ännu ej bestämts. Återköp av egna aktier Under juni förvärvade Scandiaconsult 785 000 egna aktier, vilket motsvarar 3,3 procent av totala antalet aktier, till en kurs av 33 kronor per aktie. Scandiaconsults innehav av egna aktier uppgick vid periodens slut till 785 000 aktier och det totala antalet utestående aktier till 23 111 828. Utsikter för 2001 Efterfrågan på kvalificerade konsulttjänster är fortsatt god. För ett antal av Scandiaconsults specialistområden som miljö och telekom märks en stigande efterfrågan. Scandiaconsults positionering inom ett antal områden och marknader med stark efterfrågan innebär att marknadsförutsättningarna som helhet, trots avmattningen i den internationella konjunkturen, bedöms som goda. Distribution Styrelsen föreslår en ordinarie utdelning om 1,50 kr per aktie (1,25) och en extrautdelning på 4,00 kr per aktie. Vid bolagsstämman 2000 beslutades om möjlighet till återköp av egna aktier om maximalt 10 procent (2 389 682 aktier). Under 2000 har 3,3 procent (785 000 aktier) återköpts. Styrelsen kommer att förelägga bolagsstämman ett nytt förslag om återköp av egna aktier upp till 10 procent av det totala antalet aktier reducerat för aktuellt innehav. Bolagsstämma Bolagsstämma kommer att hållas den 8 maj kl. 17.00 i Stora Salen, Polstjärnan, Sveavägen 77, Stockholm. Ekonomisk information under 2001 Årsredovisning 2000: Utsändes i början av april 2001 Delårsrapport (3 månader): 8 maj Delårsrapport (6 månader): 10 augusti Delårsrapport (9 månader): 2 november Stockholm den 21 februari 2001 Scandiaconsult AB (publ) Styrelsen ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/21/20010221BIT00800/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/21/20010221BIT00800/bit0002.fcm

Dokument & länkar