Kallelse till extra bolagsstämma i Scandiaconsult AB!

Kallelse till extra bolagsstämma i Scandiaconsult AB Aktieägarna i Scandiaconsult AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 7 november 1997 kl 15.00 att avhållas i Industrihuset, Storgatan 19, Stockholm. Rätt att delta Rätt att delta i Scandiaconsults extra bolagsstämma har den aktieägare som dels tisdagen den 28 oktober 1997 är införd i den av Värdepapperscentralen VPC AB förda aktieboken, dels senast tisdagen den 4 november 1997 kl 17.00 har anmält sin avsikt att delta i stämman. Endast ägarregistrerade aktieinnehav återfinns under aktieägarens namn i aktieboken. För att aktieägare med förvaltarregistrerade aktier ska ha rätt att delta i bolagsstämman fordras att aktierna är registrerade i eget namn senast tisdagen den 28 oktober 1997. Sådan omregistrering begärs hos den som förvaltar aktierna. Anmälan Anmälan kan ske per post till Scandiaconsult AB, Box 4205, 102 65 Stockholm, per fax 08-702 19 13 eller per telefon 08-615 60 00. Vid anmälan uppges namn, person- alternativt organisationsnummer, adress, telefonnummer samt registrerat aktieinnehav. Behörighetshandlingar såsom fullmakt, registreringsbevis med mera bör biläggas anmälan. Ärenden ¤ Stämman öppnas¤ Val av ordförande vid stämman¤ Upprättande och justering av röstlängd ¤ Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet¤ Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad¤ Fastställande av antal styrelseledamöter ¤ Val av nya styrelseledamöter¤ Stämman avslutas. Förslag till val av nya styrelseledamöter Aktieägare representerande mer än 50 procent av det totala röstetalet i Scandiaconsult AB har underrättat bolaget om att de föreslår att bolagsstämman fastställer att ha oförändrat antal styrelseledamöter, omväljer Jørgen Andersen, Klas Cederwall, Niels Jacobsen och Jørn B Jensen samt nyväljer Lars- Ove Håkansson, f d koncernchef Skanska, Roland Nilsson, vd Scandic Hotels och Thord Wilkne, vice ordförande WM-data. Rune Brandinger, Tony Hagström och Olle Lindgren har förklarat att de inte står till förfogande för omval. Förslaget har efter framställan från aktieägare förberetts av en nomineringskommitté bestående av Per Lohmann Rasmussen, ordförande, företrädare för SI GEF Verwaltungsgesellschaft, Hans Jørgen Madsen, Lønmodtagernes Dyrtidsfond, Lars Milberg, Aktiespararna och Jan H Svensson, Praktikertjänst. Stockholm i oktober 1997 SCANDIACONSULT AB (publ) Styrelsen ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1997/10/07/19990409BIT00380/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1997/10/07/19990409BIT00380/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar