Oren revisionsberättelse i Scandiaconsult AB

Oren revisionsberättelse i Scandiaconsult AB I enlighet med Stockholms Fondbörs krav på marknadsinformation meddelas att revisorerna i Scandiaconsult AB (publ) den 16 mars 1998 har avgivit en oren revisionsberättelse, innebärande att man ej tillstyrker ansvarsfrihet för den tidigare verkställande direktören Olof Hulthén, som lämnade sin befattning den 2 september 1997. Scandiaconsult AB lämnar i förvaltningsberättelsen för 1997 information om en potentiell tvist. Bakgrunden är att det under 1997 utfärdats ett antal utfästelser om förändrade uppsägningsvillkor till chefer i Scandiaconsult AB och dess dotterbolag, vilka inte kunnat accepteras av vare sig den tidigare eller den nuvarande styrelsen. Samtliga utfästelser utom en har kunnat jämkas till villkor som accepterats av den nuvarande styrelsen. Om det återstående avtalet skulle medföra kostnader för Scandiaconsult har bolaget för avsikt att regressa dessa mot före detta verkställande direktören, som utfärdat avtalen utan den dåvarande styrelsens hörande. Utfästelsen innebär en maximal kostnad på cirka 1,5 Mkr. Revisionsberättelse Till bolagsstämman i Scandiaconsult AB (publ) Organisationsnummer 556062-4859 Vi har granskat årsredovisningen, koncernredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning i Scandiaconsult AB för år 1997. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen. Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen, koncernredovisningen och förvaltningen på grundval av vår revision. Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed. Det innebär att vi planerat och genomfört revisionen för att i rimlig grad försäkra oss om att årsredovisningen och koncernredovisningen inte innehåller väsentliga fel. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens och verkställande direktörens tillämpning av dem samt att bedöma den samlade informationen i årsredovisningen och koncernredovisningen. Vi har granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören är ersättningsskyldig mot bolaget eller på annat sätt har handlat i strid mot aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen. Vi anser att vår revision ger oss en rimlig grund för våra uttalanden nedan. Årsredovisningen och koncernredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen varför vi tillstyrker *att resultat och balansräkningen för moderbolaget och koncernen fastställs och *att vinsten i moderbolaget disponeras enligt förslaget i förvaltningsberättelsen. De utfästelser som behandlas i förvaltningsberättelsen utfärdades av styrelseledamoten tillika verkställande direktören Olof Hulthén i augusti 1997. Mot bakgrund av att kvarvarande utfästelse kan komma att leda till skada för bolaget kan vi inte tillstyrka att ansvarsfrihet beviljas för Olof Hulthén. Övriga styrelseledamöter och verkställande direktören Kristina Larsson-Götzén har inte vidtagit någon åtgärd eller gjort sig skyldiga till någon försummelse som enligt vår bedömning kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, varför vi tillstyrker *att dessa styrelseledamöter och verkställande direktören Kristina Larsson- Götzén beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Stockholm den 16 mars 1998 Per Bergman Björn Stenson Auktoriserad revisor Auktoriserad revisor ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1998/03/16/19990412BIT00060/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1998/03/16/19990412BIT00060/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar