Resultatprognos 1997 för Scandiaconsult

Resultatprognos 1997 för Scandiaconsult Mot bakgrund av bland annat en fortsatt svag resultatutveckling under fjärde kvartalet 1997 bedöms Scandiaconsults resultat i den löpande verksamheten bli cirka -10 Mkr för helåret. I resultatet ingår: kostnader för slutliga avgångsvederlag till ledande befattningshavare på sammanlagt 12 Mkr, nedskrivningar i större uppdrag samt vissa engångsnedskrivningar av goodwill. Utvecklingen nödvändiggör snabbare och mer omfattande åtgärder än tidigare bedömningar och styrelsen avser därför att besluta om strukturåtgärder, vilka beräknas kosta ytterligare cirka 20 Mkr. Detta innebär att koncernens resultat efter finansnetto1997 bedöms uppgå till cirka -30 Mkr. Åtgärdsprogrammet innebär anpassning av kompetens och resurser till marknadsefterfrågan samt nedläggning av olönsamma verksamheter. Tillsammans med pågående marknadssatsningar syftar åtgärderna till att påskynda Scandiaconsults anpassning till nya marknadsförutsättningar. Stockholm den 23 januari 1998 Kristina Larsson-Götzén T f vd ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1998/01/23/19990412BIT00040/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1998/01/23/19990412BIT00040/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar