ÅRSSTÄMMA Scandidos AB (publ)

Aktieägarna i ScandiDos AB (publ), org.nr 556613-0927 (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 2 oktober 2018 klockan 18:00, hos Advokatfirman Lindahl, Vaksalagatan 10, Uppsala

Kallelsen har offentliggjorts genom införande av den fullständiga kallelsen i Post- och Inrikes Tidningar. Kallelsen finns även tillgänglig hos Bolaget under adress Dag Hammarskjölds väg 52A, 752 37 Uppsala, och på Bolagets webbplats www.scandidos.com. Kallelsen skickas utan kostnad med post till de aktieägare som begär det och uppger sin adress.

Aktieägare som önskar delta vid bolagsstämman ska vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen onsdagen den 26 september 2018. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn, så att sådan omregistrering är verkställd den 26 september 2018.

Fullmaktsformulär tillhandahålls på Bolagets webbplats www.scandidos.com och kommer även att sändas till de aktieägare som begär det. Fullständiga förslag till beslut hålls tillgängliga på Bolagets webbplats samt på Bolagets kontor och skickas utan kostnad till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Om ScandiDos

ScandiDos har med sin produkt Delta4Phantom, numera ersatt av Delta4 Phantom+, tagit en ledande roll inom avancerad dosimetri och kvalitetssäkring av modern strålterapi av cancer. Med den senaste produkten Delta4 Discover stärker ScandiDos denna position genom att på ett unikt sätt möjliggöra stråldosverifiering även under behandling, vilket ökar kvaliteten och säkerheten i behandlingen. ScandiDos mätsystem och avancerade beräkningsprogram ger läkare, fysiker och patient ett kvitto på att den avancerade och komplicerade behandlingen kan levereras och har levererats såsom ordinerats.

Huvudkontoret ligger i Uppsala Science Park där bl.a. produktutvecklingen utförs. Försäljning genomförs av säljkontor i USA ,Kina, Frankrike och direkt i Norden samt via återförsäljare i drygt 45 länder. ScandiDos har samarbetsavtal med de två största terapiföretagen Varian och Elekta som har ScandiDos produkter inlagt i sina säljsystem.

ScandiDos är sedan april 2014 listat på NASDAQ First North Stockholm under koden SDOS. Erik Penser Bank, www.penser.se, anlitas som Certified Adviser.

För ytterligare information om ScandiDos, besök gärna scandidos.com

Denna information är sådan information som ScandiDos AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 september 2018 kl. 08:36 CET.

Uppsala den 4 september 2018

ScandiDos AB (publ)

Styrelsen

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar