Bokslutskommuniké för perioden 1 maj 2017 – 30 april 2018

Fjärde Kvartalet 1 februari 2018 – 30 april 2018

 • Nettoomsättningen för perioden uppgick till 18,7 (11,5) Mkr, en ökning med 62% jämfört med motsvarande period föregående år
 • Bruttoresultatet för perioden uppgick till 14,0 (10,5) Mkr, en ökning med 3,5 Mkr
 • Bruttomarginalen uppgick till 66% (81%) en minskning med 15% enheter
 • Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar (EBITDA) för perioden uppgick till +0,4 (-1,6) Mkr
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten    -0,3 (-3,8) Mkr
 • Order på fem st. Delta4 Phantom+ i USA i mars 2018
 • Order på Delta4 Phantom+ samt Delta4 TPV till Nya Karolinska Sjukhuset NKS i mars 2018
 • Styrelsen utökade sitt aktieinnehav i mars 2018
 • ESTRO framgångsrikt för ScandiDos, april 2018

Perioden 1 maj 2017 – 30 april 2018

 • Nettoomsättningen för perioden uppgick till 50,6 (47,4) Mkr, en ökning med 7% jämfört med motsvarande period föregående år
 • Bruttoresultatet för perioden uppgick till 41,2 (39,5) Mkr, en ökning med 1,7 Mkr
 • Bruttomarginalen uppgick till 73% (75%) en minskning med 2% enheter
 • Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar (EBITDA) för perioden uppgick till -7,2 (-8,0) Mkr
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten      -9,2 (-13,2) Mkr
 • Tog order på Delta4 Discover i Kina, maj 2017
 • Valdes som huvudleverantör till Franska sjukhuskedjor, augusti 2017
 • Amerikansk sjukhuskedja med 8 sjukhus beställer Phantom+, augusti 2017
 • Sålde första Delta4 Discover till universitetssjukhus i Österrike, augusti 2017
 • Genomförde riktad emission om 15 Mkr, september 2017
 • Införde teckningsoptionsprogram för anställda och styrelse, fulltecknades november 2017
 • Delta4 Discover var det första kvalitetskontrollsystemet för användning under behandling som samvaliderats med Varian för användning med deras behandlingsystem, november 2017
 • Tog första order på Delta4 Discover till Texas, USA, januari 2018
 • Tog en order på Delta4 Discover i Utah, USA, januari 2018
 • Tog en order på Delta4 Discover i Ajou, Syd Korea, januari 2018

VD har ordet

Efter ett svagt tredje kvartal där Discover system inte kunde levereras fick vi bästa kvartalet någonsin i Kv4 2017/2018. Delvis berodde detta på att leveranserna av Delta4 Discover kom igång men även en generellt stark avslutning på året för ScandiDos Inc, dotterbolaget i USA, bidrog.

ScandiDos står starkt med en bra bas i försäljning av Delta4 Phantom+ system och med god tillväxtpotential i den nya Delta4 Discover produkten. Försäljningen av Delta4 Discover har ännu inte tagit riktigt fart på marknaden men mycket viktiga referensbeställningar har erhållits och installerats. Resultaten från dessa kommer att vara betydelsefulla för försäljningsutvecklingen framåt.

I Europa har tidsfristen för implementering av ett EU direktiv (för kvalitetssäkring vid strålbehandling) från 2013 gått ut och bl.a. i Sverige har det nu kommit nya regler. Tolkningen av dessa regler kvarstår men helt klart är att ScandiDos Delta4 Discover erbjuder den noggrannaste och effektivaste lösningen för att tillgodose de nya kraven.

Discover systemet som fick klart med samvalidering med Varian Truebeam under hösten 2017 genomgår nu en liknande fas med Elektas Versa-HD. Elekta har färdiga rutiner för detta arbete med samvalidering, vilket tillsammans med att ScandiDos redan genomfört motsvarande process med Varian ger goda möjligheter till ett snabbt förfarande.

I stort sett samtliga sålda Discover system, innan valideringen med Varian blev klar, har bytts ut under perioden så att dessa nu är av den validerade versionen och därmed får användas kliniskt. Detta har påverkat bruttomarginalen negativt under perioden men är viktigt för att få nöjda kunder och därmed bra referenser.

Uppdaterade regler i Europa för medicinsktekniska produkter medför att samtliga produkter måste genomgå uppdaterad CE märkning under 2018. Detta tynger verksamheten men vi är redan igenom testfasen av detta och processen löper på planenligt.

ScandiDos står välrustat för kommande verksamhetsår. Målet för omsättningsökningen 30 % per år i genomsnitt kvarstår.

Uppsala den 28 juni 2018 

ScandiDos Styrelse

För ytterligare information

Görgen Nilsson, CEO ScandiDos, Telefon +46-18-472 3030, investor@scandidos.com

Om ScandiDos

ScandiDos har med sin produkt Delta4Phantom, numera ersatt av Delta4 Phantom+, tagit en ledande roll inom avancerad dosimetri och kvalitetssäkring av modern strålterapi av cancer. Med den senaste produkten Delta4 Discover stärker ScandiDos denna position genom att på ett unikt sätt möjliggöra stråldosverifiering även under behandling, vilket ökar kvaliteten och säkerheten i behandlingen. ScandiDos mätsystem och avancerade beräkningsprogram ger läkare, fysiker och patient ett kvitto på att den avancerade och komplicerade behandlingen kan levereras och har levererats såsom ordinerats.

Huvudkontoret ligger i Uppsala Science Park där bl.a. produktutvecklingen utförs. Försäljning genomförs av säljkontor i USA ,Kina, Frankrike och direkt i Norden samt via återförsäljare i drygt 45 länder. ScandiDos har samarbetsavtal med de två största terapiföretagen Varian och Elekta som har ScandiDos produkter inlagt i sina säljsystem.

ScandiDos är sedan april 2014 listat på NASDAQ First North Stockholm under koden SDOS. Erik Penser Bank, www.penser.se, anlitas som Certified Adviser.

För ytterligare information om ScandiDos, besök gärna scandidos.com

Denna information är sådan information som ScandiDos AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 juni 2018 kl. 08:30 CET. 

Taggar: