KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA I SCANDIDOS AB

Läs original

OBS! Ändrat datum! Bolagsstämman i ScandiDos AB (publ) har flyttats pga. felaktig kallelse.

Aktieägarna i ScandiDos AB kallas härmed till Bolagsstämma tisdagen den 14 oktober 2014, klockan 16.00, på Clarion Hotell Gillets konferensvåning i Uppsala.

Anmälan

Aktieägare som avser delta på årsstämman ombeds anmäla sin avsikt att delta senast onsdagen den 8 oktober 2014.

Anmälan sker per e-post till företaget: Investor@scandidos.com

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste före den 8 oktober 2014, genom förvaltares försorg, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn för att erhålla rätt att delta vid stämman.

Vid anmälan ska aktieägare uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, antal aktier samt namn på eventuella biträden (högst två). Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda fullmakt för ombudet. Fullmakten sänds tillsammans med anmälan. Utfärdas fullmakten av juridisk person ska registreringsbevis bifogas.

Förslag till dagordning:

Öppnande av stämman

Val av ordförande till stämman

Presentation av styrelsen utsedd sekreterare till stämman

Upprättande och godkännande av röstlängd

Godkännande av dagordning

Val av två justeringsmän

Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

VD:s rapport

Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse.

Separata beslut angående

                   fastställelse av balans- och resultaträkning

                   dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

                  ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktör

Bestämmande av antalet styrelseledamöter och suppleanter

Fastställande av arvoden till styrelse och revisor

Val av styrelseledamöter, ordförande och revisorer

Val av valberedning

Stämmans avslutande

Valberedningens förslag till årsstämman 2014

Till valberedning valdes vid föregående årsstämma Lars Olde, Lennart Hansson och Per Carendi, med Lars Olde som sammankallande.

Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter skall vara sex utan någon suppleant.

Till styrelseledamöter föreslås omval av Per Carendi, Jan Furuvald, Anders Qvarnström och Görgen Nilsson samt nyval av Yvonne Mårtensson och Kenth Bergström. Till styrelsens ordförande föreslås omval av Per Carendi.

Vidare föreslås arvode till styrelsen utgå med totalt 650.000 kronor, varav 250.000 kronor (tidigare 4 basbelopp) till styrelseordföranden och 100.000 kronor (1 basbelopp) vardera till övriga ledamöter som inte arbetar i företaget. 

Not.

Årsredovisningen kommer att läggas ut på www.scandidos.com senast två veckor innan Bolagsstämman.

Uppsala den 9 september 2014

Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Görgen Nilsson, VD, ScandiDos AB: 018-4723031

Mer information om ScandiDos återfinns på www.ScandiDos.com

Taggar:

Prenumerera