Penser Access: ScandiDos - Strålande utsikter

ScandiDos utvecklar och säljer system för kvalitetssäkring av avancerad strålterapi av cancer. Bolaget erbjuder system som med hög noggrannhet mäter stråldosen och analyserar utfallet inför och under pågående strålbehandling. Bolagets produkter säkerställer att den levererade ståldosen till patienten uppfyller målen för den avsedda behandlingen samt identifierar eventuella avvikelser. På sikt bedömer vi att bolaget har potential att kunna nå en försäljningsvolym om ca 600 system per år vilket skulle generera en försäljning om SEKm 390 per år. Resonemanget bygger på att bolaget dubblerar sin marknadsandel från dagens ca 15% till 30% under en femårsperiod drivet av den nya produkten Delta4 Discover samt omställningen till en mer säljfokuserad organisation.

Läs den fullständiga analysen: https://epaccess.penser.se/analys/stralande-utsikter/

Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på www.penser.se 

Prenumerera