ScandiDos genomför nyemission om 24 mkr

Styrelsen för ScandiDos har fattat beslut om att genomföra en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Villkoren i nyemissionen innebär att två (2) befintliga aktier ger rätt att teckna en (1) ny aktie till kursen 4,0 kronor. Teckningstiden i nyemissionen löper från och med den 20 maj till och med 2 juni 2015. Vid full teckning tillförs ScandiDos 23,9 Mkr före emissionskostnader. Emissionen omfattas till 90 procent av teckningsåtaganden och garantiutfästelser.

Styrelsens emissionsbeslut förutsätter bolagsstämmans godkännande och därför har styrelsen lagt fram förslaget om nyemissionen till extra bolagsstämma den 13 maj 2015. Kallelse till extra bolagsstämma kommer att offentliggöras i särskilt pressmeddelande.

Bakgrund och motiv

Under 2014 investerade ScandiDos betydande resurser i produktutveckling, vilket resulterat i att Bolaget nu har en breddad och förnyad produktportfölj. 2014 var dock ett utmanande år för ScandiDos där försäljningen utvecklades sämre än förväntat. Viljan till investeringar i terapi- och kvalitetssäkringsutrustning var under framförallt fjärde kvartalet 2013/14 (februari-april) samt första kvartalet 2014/15 (maj-juli) svag. Därefter har det skett en långsam återhämtning.

Samtidigt som försäljningen utvecklats svagt har ScandiDos fortsatt investera betydande belopp i utvecklingen av både Delta4 Phantom+ och Delta4 Discover – sammantaget har detta medfört ett negativt kassaflöde, vilket resulterat i att Bolagets finansiella position försvagats. För att möjliggöra ökade marknadssatsningar och med Delta4 Discover inbrytning på nya marknadssegment samt stärka den finansiella positionen har styrelsen för ScandiDos beslutat genomföra en nyemission.

Villkor för företrädesemissionen

Företrädesemissionen innebär att ScandiDos aktiekapital ökas med högst 299 276,75 kronor genom att högst 5 985 535 aktier emitteras. Befintliga aktieägare har företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de äger sedan tidigare. De som på avstämningsdagen är registrerade som aktieägare i ScandiDos har rätt att teckna en (1) ny aktie för varje två (2) befintliga aktier i bolaget.

För det fall samtliga teckningsrätter inte utnyttjas för teckning med företrädesrätt ska styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om tilldelning utan företrädesrätt. Därvid ska vid överteckning tilldelning i första hand ske till dem som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter och som önskar teckna ytterligare aktier, pro rata i förhållande till deras teckning med stöd av teckningsrätter, och i andra hand till andra som anmält intresse av att teckna aktier utan stöd av teckningsrätter samt i tredje hand till dem som har lämnat emissionsgarantier avseende teckning av aktier.

Avstämningsdag för rätt att delta i företrädesemissionen är den 18 maj 2015. Teckning ska ske från och med den 20 maj till och med den 2 juni 2015. Teckningskursen har fastställts till 4,0 kronor per aktie, vilket innebär att nyemissionen, vid fulltecknande, tillför ScandiDos 23 942 140 Mkr kronor före emissionskostnader.

Tecknings- och garantiåtaganden

Vissa befintliga aktieägare har förbundit sig att teckna ca 0,9 Mkr i emissionen, vilket motsvarar 3,8 procent av emissionen. Därutöver har ett garantikonsortium förbundit sig att teckna aktier till ett belopp om upp till sammanlagt 20,6 Mkr i nyemissionen. Sammantaget omfattas omkring 21,5 Mkr i nyemissionen av teckningsförbindelser och emissionsgarantier, vilket motsvarar 90 procent av det totala emissionsbeloppet.

Preliminär tidplan för företrädesemissionen

29 april 2015                                Kallelse till extra bolagsstämma

13 maj 2015                                 Extra bolagsstämma

15 maj 2015                                 Första handelsdag i aktien utan rätt att delta i nyemissionen

18 maj 2015                                 Avstämningsdag för deltagande i nyemissionen

19 maj 2015                                 Beräknat datum för offentliggörande av prospekt

20 maj – 2 juni 2015                    Teckningsperiod

20 maj – 29 maj 2015                  Handel i teckningsrätter

8 juni 2015                                   Beräknad dag för offentliggörande av utfallet i nyemissionen

Rådgivare

Finansiell rådgivare till ScandiDos i samband med företrädesemissionen är Erik Penser Bankaktiebolag. Advokatfirman Lindahl KB är legala rådgivare till ScandiDos.

2015-04-27

För ytterligare information:

Görgen Nilsson, VD ScandiDos

Tel: 018-472 3032

email: gorgen.nilsson@scandidos.com

www.scandidos.com

Om ScandiDos

ScandiDos har med sin produkt Delta4 Phantom tagit en ledande roll inom avancerad dosimetri och kvalitetssäkring av modern strålterapi av cancer. Med Delta 4 Discover öppnas också möjligheten att under pågående behandling utföra stråldosverifiering och därmed öka kvaliteten och säkerheten i behandlingen. ScandiDos mätsystem och avancerade beräkningsprogram ger läkare, fysiker och patient ett kvitto på att den avancerade och komplicerade behandlingen kan levereras såsom planerat.

Huvudkontoret ligger i Uppsala Science Park där bl.a. utvecklingen utförs. Försäljning genomförs av säljkontor i USA och Kina, direkt i Norden och samt via återförsäljare i totalt mer än 40 länder. ScandiDos har samarbetsavtal med de två största terapiföretagen Varian och Elekta som har ScandiDos produkter inlagt i sina säljsystem. ScandiDos är sedan april 2014 listat på First North. Redeye är bolagets Certified Adviser.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar