Resultat från Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ)s skriftligt förfarande och förnyat skriftligt förfarande

Den 11 april skickade Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) ("Bolaget") en instruktion till agenten för Bolagets upp till SEK 300 000 000 säkerställda obligationslån med ISIN SE0007784111 att påbörja ett skriftliga förfarande där Bolaget bad obligationsinnehavarna om tillstånd att frångå vissa obligationsvillkor som medför att Bolaget kan använda medel som står på ett spärrat konto på sätt som är mest optimalt för Bolagets verksamhet. Medlen avses att användas till finansiering av investeringar i Bolagets norska anläggning, betalning av transaktionskostnader samt koncernens löpande verksamhet.

Trots att en majoritet av obligationsinnehavarna som deltog i omröstning röstade för att godkänna det skriftliga förfarandet erhölls inte ett tillräckligt antal röster för att uppnå kvorum. Det är således fastställt att begäran att frångå vissa obligationsvillkor som framställdes i det skriftliga förfarandet inte har godkänts.

I enlighet med obligationsvillkoren kommer kallelsen till skriftligt förfarande att skickas en andra gång till obligationsinnehavarna avseende begäran om att frångå vissa obligationsvillkor som begärdes i det initiala skriftliga förfarandet. För detta andra skriftliga förfarande avseende samma sak gäller inget kvorumkrav.

Kallelsen gällande det förnyade skriftliga förfarandet kommer att finnas på bolagets hemsida (www.scandinavianbiogas.com) och på Stamdata (www.stamdata.com).

För mer information, vänligen kontakta:
Matti Vikkula
VD Scandinavian Biogas
070-597 99 38
matti.vikkula@scandinavianbiogas.com

Kort om Bolaget:
Scandinavian Biogas är idag en av Sveriges största privata producenter av biogas som fordonsbränsle. Bolaget driver även en produktionsanläggning för förbehandling av matavfall och industriellt organiskt avfall, samt en anläggning för produktion av rå biogas i Sydkorea.

Information:
Denna information är sådan information som Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 maj 2018 kl. 22:00.
 

Om oss

Scandinavian Biogas är en av Sveriges största privata producenter av biogas. Verksamheten är inriktad på industriell produktion och vi har ledande kunskap om hur biogasanläggningar bör utformas och drivas för att uppnå en hög och jämn biogasproduktion i resurs- och energieffektiva processer. Bolagets metoder för storskalig produktion tillhör de mest effektiva i världen. Projekten genomförs i nära samarbete med privata och kommunala aktörer i Norden och framförallt i östra Mellansverige, som idag är bolagets huvudmarknad. Scandinavian Biogas bedriver också biogasverksamhet i Sydkorea. www.scandinavianbiogas.com

Prenumerera

Dokument & länkar