Scandinavian Biogas Bokslutskommuniké för perioden 1 januari – 31 december 2017

Koncernen redovisar en markant förbättring av operativ EBITDA 2017 jämfört med 2016, men en icke kassapåverkande engångsavsättning för straffavgiften i Ulsan motsvarande cirka 14 miljoner kronor försämrar EBITDA i sista kvartalet. Arbetet med eventuell notering av aktien på lämplig marknadsplats pågår, parallellt utvärderas olika strategiska och kapitalstrukturella alternativ.

Sammanfattning fjärde kvartalet

 • Nettoomsättningen uppgick till 66,4 MSEK (69,8 MSEK) motsvarande en minskning med 4,9%

 • Operativ EBITDA uppgick till +3,3 MSEK (+4,7 MSEK)

 • EBITDA uppgick till -10,3 MSEK (+4,7 MSEK), förändringen beror främst på en icke kassapåverkande engångsavsättning för straffavgift i Ulsan på cirka 14 MSEK

 • Rörelseresultatet uppgick till -35,5 MSEK (-7,6 MSEK) och inkluderar en nedskrivning på anläggningen i Ulsan med 12 MSEK

 • Resultatet efter skatt var –34,1 MSEK (-18,3 MSEK)

 • Scandinavian Biogas Södertörn AB har erhållit certifiering av biogödsel enligt SPCR 120, vilket bevisar biogödselns kvalitet.

Sammanfattning helåret

 • Anläggningen i Södertörn beviljades i januari ett nytt miljötillstånd innebärande rätten att årligen ta emot 260 000 ton (tidigare 50 000 ton) organiskt avfall och producera 20 miljoner Nm3 biogas

 • Indunstningsanläggningen i Södertörn driftsattes i mars

 • Nettoomsättningen uppgick till 258,4 MSEK (242,6 MSEK) motsvarande en ökning med 6,5%

 • Operativ EBITDA uppgick till +35,2 MSEK (+22,0 MSEK) motsvarande en förbättring med 60,1%

 • EBITDA uppgick till +21,6 MSEK (+22,0 MSEK) motsvarande en minskning med 1,8% och inkluderar en engångspost om 14 MSEK för straffavgift i Ulsan

 • Rörelseresultatet uppgick till -42,2 MSEK (-24,6 MSEK) och inkluderar en nedskrivning på anläggningen i Ulsan med 12 MSEK

 • Resultatet efter skatt var -75,0 MSEK (-47,7 MSEK)

 • En riktad emission och en företrädesemission genomfördes under andra kvartalet 2017, vilket innebar ett tillskott om brutto 66,6 MSEK, och i juni 2017 emitterades ytterligare obligationer om 30 MSEK inom ramen för bolagets utestående obligationslån och notering av dessa på Nasdaq Stockholm skedde i augusti 2017.

Väsentliga händelser efter delårsperiodens slut

 • Tankstationen vid koncernens biogasanläggning i Södertörn har driftsatts i början av året. Tankstationen ska främst sälja biogas till last- och sopbilar som besöker SRV Återvinnings anläggning i Södertörn.
 • Koncernen har signerat ett samarbetsavtal med Mönsterås Biogas AB att gemensamt utveckla ett investeringsprojekt avseende möjlig biogasproduktion i Mönsterås kommun. Projektmålsättningen är att årligen kunna behandla 100 000 ton gödsel och producera drygt 110 GWh flytande biogas, LBG.

Bokslutskommunikén 2017 för Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) finns nu tillgänglig på www.scandinavianbiogas.com.

För ytterligare information, kontakta Matti Vikkula, vd och koncernchef,
+46 70 597 99 38, matti.vikkula@scandinavianbiogas.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU MAR) nr 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 februari 2018 kl. 15:30.

Om oss

Scandinavian Biogas är en av Sveriges största privata producenter av biogas. Verksamheten är inriktad på industriell produktion och vi har ledande kunskap om hur biogasanläggningar bör utformas och drivas för att uppnå en hög och jämn biogasproduktion i resurs- och energieffektiva processer. Bolagets metoder för storskalig produktion tillhör de mest effektiva i världen. Projekten genomförs i nära samarbete med privata och kommunala aktörer i Norden och framförallt i östra Mellansverige, som idag är bolagets huvudmarknad. Scandinavian Biogas bedriver också biogasverksamhet i Sydkorea. www.scandinavianbiogas.com

Prenumerera

Dokument & länkar