Scandinavian Biogas påbörjar skriftligt förfarande

Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) ("Bolaget") har instruerat agenten för Bolagets upp till SEK 300 000 000 (varav utestående skuld uppgår till MSEK 230) säkerställda obligationslån med ISIN SE0007784111 att påbörja ett skriftligt förfarande där Bolaget ber obligationsinnehavarna om tillstånd att frångå vissa obligationsvillkor. Detta medför att Bolaget kan använda medel som står på ett spärrat konto på det sätt som är mest optimalt för Bolagets verksamhet.

Ytterligare detaljer angående de föreslagna ändringarna till obligationsvillkoren finns i kallelsen gällande skriftligt förfarande som finns på bolagets hemsida (www.scandinavianbiogas.com) och på Stamdata (www.stamdata.com).

För mer information, vänligen kontakta:
Matti Vikkula
VD Scandinavian Biogas
070-597 99 38
matti.vikkula@scandinavianbiogas.com

Kort om Bolaget:
Scandinavian Biogas är idag en av Sveriges största privata producenter av biogas som fordonsbränsle. Bolaget driver även en produktionsanläggning för förbehandling av matavfall och industriellt organiskt avfall, samt en anläggning för produktion av rå biogas i Sydkorea.

Information:
Denna information är sådan information som Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 april 2018 kl. 13:00.

Om oss

Scandinavian Biogas är en av Sveriges största privata producenter av biogas. Verksamheten är inriktad på industriell produktion och vi har ledande kunskap om hur biogasanläggningar bör utformas och drivas för att uppnå en hög och jämn biogasproduktion i resurs- och energieffektiva processer. Bolagets metoder för storskalig produktion tillhör de mest effektiva i världen. Projekten genomförs i nära samarbete med privata och kommunala aktörer i Norden och framförallt i östra Mellansverige, som idag är bolagets huvudmarknad. Scandinavian Biogas bedriver också biogasverksamhet i Sydkorea. www.scandinavianbiogas.com

Prenumerera

Dokument & länkar