Valberedningens förslag till styrelse och arvode inför årsstämman 2018

Valberedningen i Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ), 556528-4733, föreslår omval av Göran Persson, Anders Bengtsson, Andreas Ahlström, Hans Hansson, Sara Anderson och David Schelin. Till ordförande för styrelsen föreslås omval av Göran Persson.

The nomination committee for Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ), 556528-4733, proposes re-election of Göran Persson, Anders Bengtsson, Andreas Ahlström, Hans Hansson, Sara Anderson and David Schelin. The nomination committee proposes re-election of Göran Persson as chairman of the board.

Valberedningen föreslår att arvode ska utgå med 350 000 kronor till styrelseordföranden och med 50 000 kronor till envar av de övriga av stämman valda styrelseledamöterna. Valberedningen föreslår vidare att arvode till ledamöter i revisionskommittén ska utgå med 25 000 kronor till kommitténs ordförande och med 15 000 kronor till var och en av övriga ledamöter i kommittén. Arvode ska inte utgå till medlemmar i övriga kommittéer.
The nomination proposes that the remuneration shall amount to SEK 350,000 to the chairman of the board and SEK 50,000 to each of the other board members appointed at the annual general meeting. The nomination committee further proposes that the remuneration to the members of the audit committee shall amount to SEK 25,000 to the chairman of the audit committee and to SEK 15,000 to each of the other members in the audit committee. No remuneration shall be paid to the members of any other committees.

Valberedningens konsoliderade förslag finns tillgängligt på bolagets webbplats http://www.scandinavianbiogas.com/.

The nominations committee’s consolidated proposal is available at the company’s website http://www.scandinavianbiogas.com/.

Valberedningen inför årsstämman 2018 består av Göran Persson (styrelsens ordförande), Andreas Ahlström (AC Cleantech Growth Fund 1 Holding AB), Peter Immonen (Wipunen varainhallinta Oy), Jonas Bengtsson (Bengtssons Tidnings AB) och Örjan Björnsson.

The nomination committee for the annual general meeting 2018 consists of Göran Persson (chairman of the board of directors), Andreas Ahlström (AC Cleantech Growth Fund 1 Holding AB), Peter Immonen (Wipunen varainhallinta Oy), Jonas Bengtsson (Bengtssons Tidnings AB) and Örjan Björnsson.

Om oss

Scandinavian Biogas är en av Sveriges största privata producenter av biogas. Verksamheten är inriktad på industriell produktion och vi har ledande kunskap om hur biogasanläggningar bör utformas och drivas för att uppnå en hög och jämn biogasproduktion i resurs- och energieffektiva processer. Bolagets metoder för storskalig produktion tillhör de mest effektiva i världen. Projekten genomförs i nära samarbete med privata och kommunala aktörer i Norden och framförallt i östra Mellansverige, som idag är bolagets huvudmarknad. Scandinavian Biogas bedriver också biogasverksamhet i Sydkorea. www.scandinavianbiogas.com

Prenumerera

Dokument & länkar