Kallelse till extra bolagsstämma i Scandinavian Clinical Nutrition i Sverige AB (publ)

Aktieägarna i Scandinavian Clinical Nutrition i Sverige AB (publ) (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 29 oktober 2007 kl. 17.00 i Bolagets lokaler på Strandvägen 7A i Stockholm.

Deltagande och anmälan

Aktieägare som vill delta i stämman ska dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken senast tisdagen den 23 oktober 2007, dels anmäla sitt deltagande till bolaget via post, fax eller e-post (se kontaktuppgifter nedan) senast kl. 16.00 den 23 oktober 2007.

Adress: Scandinavian Clinical Nutrition i Sverige AB (publ), attention: Jenny Isaksson
Strandvägen 7A, 114 56 Stockholm
Fax: 08-660 65 89
E-post: jenny.isaksson@scnutrition.se

Vid anmälan ska namn och person- eller organisationsnummer och även gärna adress och telefonnummer anges.

Aktieägare får vid bolagsstämma medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren anmält detta enligt föregående stycke. Om aktieägaren avser att låta sig företrädas av ombud ska fullmakt och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna hos VPC AB i eget namn för att äga rätt att delta i stämman. Denna registrering, som normalt tar några dagar, ska vara verkställd (registrerad hos VPC AB) senast tisdagen den 23 oktober 2007 och bör därför begäras hos förvaltaren i god tid före detta datum.

Förslag till dagordning

Styrelsens förslag till dagordning på stämman:

1. Öppnande av stämman och val av ordförande
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövande av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad
6. Beslut om bemyndigande för styrelsen att öka Bolagets aktiekapital genom nyemissioner av aktier (se nedan under särskild rubrik)
7. Stämmans avslutande
Punkten 6
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om bemyndigande för styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen intill nästkommande årsstämma, fatta beslut om ökning av Bolagets aktiekapital med totalt högst 500 000 kronor genom nyemission av totalt högst 5 000 000 aktier i Bolaget.

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission med eller utan företrädesrätt för aktieägare att delta i emissionen och med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller annat sådant villkor som avses i 13 kap 5 § 1 st 6 aktiebolagslagen.

De nya aktierna ska emitteras till en marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall. Emissionskursen får dock vara lägst 0,1 kronor per aktie.

Röstkrav
Beslut om bemyndigande enligt ovan kräver biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Övrigt
Styrelsens fullständiga förslag enligt punkt 6 ovan finns tillgängligt hos Bolaget för aktieägarna två veckor före stämman. Förslaget skickas också till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress. Förslaget kommer även att framläggas vid bolagsstämman och finnas på Bolagets hemsida www.scnutrition.se.Aktieägarna hälsas varmt välkomna till stämman!Stockholm i oktober 2007

Scandinavian Clinical Nutrition i Sverige AB (publ)Styrelsen

Om oss

Scandinavian Clinical Nutrition AB (publ) works in R&D and distribution of clinically tested, scientifically documented products within the field of nutrition (nutraceuticals). Established in 2006, SCN maintains a product portfolio with established trademarks, such as CUUR, Coldizin, Immulina, Membra7 and Ledactin. Core competence and strategic alliances, within both R&D and sales, in combination with innovative and clinically proven products, create good conditions for profitable growth both in Sweden and internationally. The shares of SCN are traded under the ticker “SCN” on Oslo Axess (www.osloaxess.no) and NGM Equity (www.ngm.se). For more information, please visit www.scnutrition.com.

Prenumerera

Dokument & länkar