Norsk investerare vald till ny styrelseledamot av årsstämman i SCN

Vid årsstämman i Scandinavian Clinical Nutrition i Sverige AB (publ) idag valdes den norske investeraren Tore Eiklid till ny ledamot i styrelsen.

”Jag är väldigt glad att tillkännage att Tore Eiklid har valts till ny styrelseledamot i SCN. Han har omfattande erfarenhet av den internationella finansmarknaden och ett stort nätverk, särskilt i Norge, och kommer att bli ett väldigt bra komplement till de övriga ledamöterna. Jag ser fram emot att fortsätta som ordförande ett år till, och att se resultaten av vår nya strategi och alla åtgärder som har vidtagits för att stärka bolagets finansiella situation”, säger styrelseordförande Jörn Erik Aas. Följande beslut fattades också vid årsstämman: Disposition av årets resultat Stämman beslutade att årets resultat avräknas mot överkursfonden samt att de balanserade vinstmedlen balanseras i ny räkning. Bolaget föreslår således inte någon utdelning. Styrelsearvode Stämman fastställde att styrelsearvode ska utgå med 200 000 SEK till styrelseordföranden och med 100 000 SEK per person till övriga styrelseledamöter som ej är anställda i bolaget. Revisorsarvodet fastställdes till att som hittills utgå enligt godkänd räkning. Bemyndigande Stämman beslutade att ge styrelsen bemyndigande att under tiden fram till nästa årsstämma (med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt) emittera upp till 6 000 000 aktier, konvertibler eller teckningsoptioner vid ett eller flera tillfällen. Emissioner ska ske på marknadsmässiga villkor med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall, och med eller utan föreskrift om apport eller kvittning. Ny bolagsordning Stämman beslutade att ändra bolagsordningen i enlighet med följande: • En ökning av aktiekapitalet i §4 • En ökning av antalet aktier i§5 • En ändring av §8 för att justera bolagsordningen så att den överensstämmer med en förväntad ändring av aktiebolagslagen angående kallelseförfarande till bolagsstämmor Stämmans beslut om ändring av bolagsordningens §8 är villkorat av att ändringen i aktiebolagslagen träder i kraft, och att den föreslagna lydelsen då blir förenlig med aktiebolagslagen. Godkännande av transaktion Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag att överföra 116 000 av SCN:s aktier i Scandivir AB till Thomas Christensen, för att kvitta hans fordran mot bolaget.

Om oss

Scandinavian Clinical Nutrition AB (publ) works in R&D and distribution of clinically tested, scientifically documented products within the field of nutrition (nutraceuticals). Established in 2006, SCN maintains a product portfolio with established trademarks, such as CUUR, Coldizin, Immulina, Membra7 and Ledactin. Core competence and strategic alliances, within both R&D and sales, in combination with innovative and clinically proven products, create good conditions for profitable growth both in Sweden and internationally. The shares of SCN are traded under the ticker “SCN” on Oslo Axess (www.osloaxess.no) and NGM Equity (www.ngm.se). For more information, please visit www.scnutrition.com.

Prenumerera

Dokument & länkar