Scandinavian Credit Fund I AB (publ) – Bokslutskommuniké 2017

Scandinavian Credit Fund I AB (publ) är en AIF-fond i vilken allmänheten och institutionella investerare erbjudits teckna Vinstandelslån.

Vinstandelslånen är upptagna för handel på Nordic Derivatives Exchange (NDX), en del av Nordic Growth Market NGM AB (NGM).

Bokslutskommunikén finns även att tillgå på kreditfonden.se/ Finansiell information

  • Rörelseintäkter för perioden uppgick till 0,0 mkr.
  • Rörelsen kostnader för perioden uppgick till -12,3 mkr.
  • Ränteintäkter för perioden uppgick till 125,0 mkr.
  • Räntekostnader för perioden uppgick till -100,1 mkr.
  • Bokslutsdispositioner för perioden uppgick till 12,5 mkr.
  • Periodens resultat var 0,0 kkr.
  • Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till 973,9 mkr.
  • Årets kassaflöde uppgick till 59,3 mkr.
  • NAV-värdet uppgick vid periodens slut till 108,13 procent.

RESULTAT- OCH BALANSPOSTER I SAMMANDRAG SAMT NYCKELTAL 2017

Belopp
Rörelseintäkter                                                                                                             0,0 mkr
Rörelsens kostnader                                                                                                 12,3 mkr
Ränteintäkter                                                                                                            125,0 mkr
Räntekostnader                                                                                                       100,1 mkr
Totalresultat                                                                                                                  0,0 kkr
Direktlån till företag                                                                                                 905,1 mkr
Obligationer                                                                                                              214,3 mkr
Fondandelar                                                                                                                18,1 mkr
Valutaterminer                                                                                                              0,6 mkr
Aktiekapital                                                                                                               500,0 kkr
Eget kapital                                                                                                               500,0 kkr
Balansomslutning                                                                                                 1 209,8 mkr

Nyckeltal i %
Vinstandelränta                                                                                                             8,13
Balansomslutning                                                                                                 1 209,8
 

KOMMENTAR:

”Verksamhetsåret 2017 har utvecklats i positiv riktning med under året ökande förvaltat kapital och förvaltningsresultat. Den har skett 11 emissioner månadsvis under året. Bolaget har under det andra verksamhetsåret utökat distributionen och samarbeten inom direktlån. Efterfrågan på direktlån från företag har tilltagit under året och portföljen inklusive fondandelar i direktlån uppgick vid periodens slut till drygt 80%. Vinstandelsränta för året har uppgått till 8,13. Vi kan även med glädje konstatera att verksamhetsåret 2018 har inletts positivt med ökat förvaltat kapital, vilket den 1 februari ökat till 1,4 mdr och fondens utveckling per den 1 februari var 0,54%.

Peter Norman, VD Scandinavian Credit Fund I AB (publ)


FÖR YTTERLIGGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA: 

Peter Norman, VD Skandinaviska Kreditfonden AB, tfn 0733 929 455, peter.norman@kreditfonden.se

Fredrik Sjöstrand, CIO, tfn 070 575 75 51, fredrik.sjostrand@kreditfonden.se 


OM SKANDINAVISKA KREDITFONDEN AB

Skandinaviska Kreditfonden AB har för avsikt att bli en ledande oberoende aktören inom direktutlåning till företag i Skandinavien och samtidigt skapa unika investeringsprodukter. Bolagets första fond är Scandinavian Credit Fund I. Under kommande år kommer vi att lansera fler fonder för finansiering av företag samt inom andra områden vi har identifierat som intressanta för såväl låntagare som investerare.180228 Bokslutskommuniké 2017-12-31 signerad inkl granskningsrapport180228 Bokslutskommuniké 2017-12-31 signerad inkl granskningsrapport

Om oss

Skandinaviska Kreditfonden AB har för avsikt att bli den ledande oberoende aktören inom direktutlåning till mindre och medelstora företag i Skandinavien och samtidigt skapa unika investeringsprodukter. Bolagets första fond är Scandinavian Credit Fund I. Under kommande år kommer vi att lansera fler fonder för finansiering av företag samt inom andra områden vi har identifierat som intressanta för såväl låntagare som investerare.