Scandinavian Credit Fund I AB (publ) – Offentliggör Nytt Prospekt och emission av Vinsandelslån månadsvis

Stockholm 27 januari 2016 – Skandinaviska Kreditfonden AB har under 2015 genomfört emission av Vinstandelslån och noterat sin första AIF-fond, Scandinavian Credit Fund I AB (publ), (nedan kallat Fonden). Då vi vill göra vår fond än mer attraktiv har vi ändrat handel i primärmarknaden från kvartal till månad genom att upprätta ett nytt Prospekt. Prospektet godkändes och registrerades den 27 januari 2016 av Finansinspektionen, i vilket allmänheten och institutionella investerare erbjuds teckna Vinstandelslån. Vinstandelslånen kommer efter genomförd emission upptas för handel på Nordic Derivatives Exchange (NDX), en del av Nordic Growth Market NGM AB (NGM).

Föreliggande erbjudandet i korthet

  • Teckning och försäljning sker månadsvis i primärmarknaden.
  • Teckningsbelopp uppgår till 3000 Mkr.
  • Minsta teckningsbelopp är 100 000 kronor.  

 

Scandinavian Credit Fund I (publ)

Fondens affärsidé är att bedriva kortfristig direktutlåning till mindre och medelstora företag. Fonden avser att erbjuda de investerare som är intresserade av fondens placeringsstrategi att teckna sig för Vinstandelslån. Investerare i Vinstandelslånen kan vara privatpersoner, företag, stiftelser och värdepappersbolag.

Att de flesta investeringsalternativ i marknaden är anpassade till den normala spararens behov har lett till att flera intressanta investeringsmöjligheter i praktiken har undantagits från marknaden för de privata investerarna, bland annat beroende på höga krav på minsta investeringsbelopp samt inlåsningseffekter. Fondens ambition är därför att skapa en tillgänglighet genom att notera Vinstandelslånen på en reglerad marknad, NGM-NDX.

Fonden avser att erbjuda direktutlåning för att uppnå målet som är en hög riskjusterad avkastning med låg eller ingen korrelation till aktie-, obligation- och råvarumarknader. Fonden kommer att använda derivat för att hantera oönskade marknadsrisker som kan uppkomma vid placering i olika instrument samt för att öka fondens avkastning. Fonden avser vidare att valutasäkra investeringarna som görs i andra valutor än den svenska kronan.

Fondens övergripande mål är att skapa långsiktig värdetillväxt för investerarna som motsvarar, eller är bättre än, 6-10 procent per år med låg volatilitet.

Fonden bedömer att potentialen i produkten är stor mot bakgrund av stor efterfrågan på kort- och medelfristiga lån och krediter till företag samt fortsatt försiktighet från andra aktörer när det gäller att lämna motsvarande krediter och lån.

Information

Bolaget har anlitat Mangold Fondkommission AB som likviditetsgarant för Vinstandelslånen. Fullständiga villkor för erbjudandet framgår av det Prospekt som har upprättats av Bolaget och som har godkänts av Finansinspektionen per den 27 januari 2016.

I anslutning till framtagandet av Erbjudandet har SFM Stockholm AB engagerats som AIF-förvaltare. Mangold Fondkommission AB har anlitats som emissionsinstitut. PG Magnusson Advokatbyrå AB har anlitats som legal rådgivare. Förvaringsinstitut är Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial. Revisor är verksam vid PwC.  

Prospekt

Prospekt och anmälningssedeln finns även tillgänglig på Bolagets hemsida: www.kreditfonden.se

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Peter Norman, VD Skandinaviska Kreditfonden AB, tfn 0733 929 455, peter.norman@kreditfonden.se

Fredrik Sjöstrand, Portföljförvaltare, tfn 070 575 75 51, fredrik.sjostrand@kreditfonden.se                  

Om Skandinaviska Kreditfonden AB

Skandinaviska Kreditfonden AB har för avsikt att bli den ledande oberoende aktören inom direktutlåning till mindre och medelstora företag i Skandinavien och samtidigt skapa unika investeringsprodukter. Bolagets första fond är Scandinavian Credit Fund I. Under kommande år kommer vi att lansera fler fonder för finansiering av företag samt inom andra områden vi har identifierat som intressanta för såväl låntagare som investerare.

Om oss

Skandinaviska Kreditfonden AB har för avsikt att bli den ledande oberoende aktören inom direktutlåning till mindre och medelstora företag i Skandinavien och samtidigt skapa unika investeringsprodukter. Bolagets första fond är Scandinavian Credit Fund I. Under kommande år kommer vi att lansera fler fonder för finansiering av företag samt inom andra områden vi har identifierat som intressanta för såväl låntagare som investerare.