Rättelse: Delårsrapport Scandinavian Enviro Systems AB (publ) januari – september 2018

Rättelsen avser finansiell information på sida 11, balansräkning koncernen, i delårsrapporten som offentliggjordes 08:20, 7 november 2018.

Positiv marknadsutveckling och ökad efterfrågan

Tredje kvartalet 2018

 •  Periodens nettoomsättning uppgick till 0,3 (0,2) MSEK
 •  Periodens resultat efter skatt uppgick till -8,9 (-9,4) MSEK
 •  Periodens resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,07 (-0,08) SEK
 •  Periodens kassaflöde efter investeringar uppgick till -6,3 (-6,3) MSEK
 •  Stärkande av kapitalet genom kvittningsemissioner på totalt 8,1 MSEK
 • Lån hos Pegroco Invest AB på 7,5 MSEK har förlängts till slutet på året

Perioden januari-september 2018

 •  Periodens nettoomsättning uppgick till 0,9 (0,4) MSEK
 •  Periodens resultat efter skatt uppgick till -27,9 (-28,7) MSEK
 •  Periodens resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,23 (-0,25) SEK
 •  Periodens kassaflöde efter investeringar uppgick till -19,6 (-24,3) MSEK
 •  Tecknande av MoU med Treadcraft Limited avseende en anläggning i NewYork State, USA
 •  Tecknande av MoU med Windspace A/S avseende en anläggning i Danmark
 •  Kvalitetsjubileum: över 50 miljoner komponenter har levererats till Volvo Cars innehållande Enviros återvunna kimrök
 •  Stärkande av kapitalet genom kvittningsemissioner på totalt 5,6 MSEK
 •  Ett existerande lån på 4,5 MSEK hos extern långivare övertas av Pegroco Holding AB och förlängts till slutet av året

Väsentliga händelser efter periodens slut

 •  Produktionstester med ny kimröksprodukt av internationell gummiproducent
 • Annonsering av företrädesemission på cirka 106 MSEK
 •  Kallelse till extra bolagsstämma avseende företrädesemission samt ändring av bolagsordning
 •  Säkring av bryggfinansiering på 7,0 MSEK

För mer information, vänligen kontakta: 
Thomas Sörensson, vd Enviro, tel: +46 (0)735-10 53 43, thomas.sorensson@envirosystems.se
Urban Folcker, CFO Enviro, +46 (0)760-00 13 11, urban.folcker@envirosystems.se
Alf Blomqvist, styrelseordförande Enviro, +46 (0)733 149 700, alf@blomqvistunlimited.com

Mangold Fondkommission AB, +46 (0)8 503 01 550, är Enviros Certified Adviser på Nasdaq First North Stockholm.

Scandinavian Enviro Systems AB 
Regnbågsgatan 8C 
417 55 Göteborg
info@envirosystems.se   
www.envirosystems.se   

Denna information är sådan information som Scandinavian Enviro Systems AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 november 2018 kl. 14.30 CET.

Enviro är ett miljöteknikföretag som erbjuder lönsam återvinning av däck och förädlade material till främst gummiindustrin. Företaget säljer kompletta miljöanläggningar till industriella investerare och driver dessutom en egen anläggning för uttjänta däck i Åsensbruk, Sverige. Enviro som har huvudkontor i Göteborg grundades 2001, har 20 personer anställda och är noterat för handel på Nasdaq First North med Mangold Fondkommission, 08 5030 1550, som Certified Adviser. www.envirosystems.se

Om oss

Enviro utvecklar, bygger och driver anläggningar för materialåtervinning av värdefulla resurser från uttjänta däck på en internationell marknad. Bolaget har utvecklat en process, baserad på en patenterad teknik, där upphettade däck i en syrefri miljö möjliggör att däckens olika material kan återvinnas utan förbränning. Således uppnås en miljövänlig utvinning där gas används till att driva anläggningen och de värdefulla resurserna kimrök, olja och stål säljs på marknaden. Materialen används i nya produkter vilket hjälper kunderna att uppnå hållbarhetsmål samt att behovet av fossila resurser minskar. Enviro grundades 2001, har huvudkontor i Göteborg och driver en anläggning för återvinning av uttjänta däck i Åsensbruk, Sverige. Bolaget är noterat för handel på Nasdaq First North med Mangold Fondkommission, 08 5030 1550, ca@mangold.se, som Certified Adviser. www.envirosystems.se

Prenumerera

Dokument & länkar