Delårsrapport januari - september 1998

SCANIA DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 1998 HIGHLIGHTS Tredje kvartalet 1998 jämfört med tredje kvartalet 1997 Rörelseresultatet ökade med 37 procent. I Europa ökade de fakturerade volymerna vilket förbättrade resultatet. Orderingången i västra Europa planade ut. Prisnivån i lokala europeiska valutor var fortsatt stabil. I Latinamerika och i centrala och östra Europa minskade efterfrågan. RESULTAT Tredje kvartalet 1998 jämfört med tredje kvartalet 1997 Antal fakturerade lastbilar och bussar: 11 038 (10 601), en ökning med 4 procent. Fakturering: MSEK 10 385 (9 247), en ökning med 12 procent. Rörelseresultat: MSEK 851 (620), en ökning med 37 procent. Rörelsemarginal: 8,2 (6,7) procent. Nio månader 1998 jämfört med nio månader 1997 Antal fakturerade lastbilar och bussar: 35 748 (33 034), en ökning med 8 procent. Fakturering: MSEK 32 412 (28 188), en ökning med 15 procent. Rörelseresultat: MSEK 2 490 (2 043), en ökning med 22 procent. Rörelsemarginal: 7,7 (7,2) procent. Resultat efter finansnetto: MSEK 2 242 (1 851), en ökning med 21 procent. Nettovinst: MSEK 1 580 (1 350). Vinst per aktie: SEK 7,90 (6,75). Vinst per aktie enligt U.S. GAAP: SEK 7,85 (7,80). MARKNADEN Tredje kvartalet 1998 jämfört med tredje kvartalet 1997 Orderingången på lastbilar från de västeuropeiska marknaderna var oförändrad. I Europaverksamheten ökade leveranserna av lastbilar med cirka 17 procent. Nio månader 1998 jämfört med nio månader 1997 Orderingången på lastbilar från de västeuropeiska marknaderna ökade med drygt 15 procent. Scanias marknadsandel för lastbilar i Västeuropa var 15,1 (14,9) procent. I Latinamerika minskade leveranserna av lastbilar med 18 procent. Marknadsandelen i Brasilien var 32,7 (39,5) procent. [REMOVED GRAPHICS] SCANIA DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 1998 Scanias rörelseresultat under årets första nio månader uppgick till MSEK 2 490, en förbättring med MSEK 447 eller 22 procent. Hög volym och positiva valutaeffekter i Europaverksamheten stärkte resultatet. Verksamheten i Latinamerika gav ett negativt rörelseresultat på grund av en lägre efterfrågan och kostnader för introduktionen av 4-seriens bussar. Marknad I västra Europa låg orderingången för det tredje kvartalet i nivå med motsvarande period föregående år. Detta indikerar en totalmarknad i västra Europa på 200 000 tunga lastbilar för 1998. Priserna var stabila under kvartalet. Under årets första nio månader registrerades 154 270 (125 545) tunga lastbilar. Scanias marknadsandel var 15,1 (14,9) procent. Marknaden i centrala och östra Europa var avvaktande. De internationella transporterna till Ryssland minskade, vilket ökade osäkerheten bland transportörerna i regionen. Orderingången minskade under tredje kvartalet jämfört med både årets tidigare kvartal och med tredje kvartalet 1997. I Fjärran Östern var efterfrågan fortsatt låg och verksamheten inriktades framför allt på att ge service till befintliga kunder och att behålla distributionsnätet intakt. Under augusti och september minskade lastbilsförsäljningen i Brasilien. Utvecklingen i Latinamerika är fortsatt osäker och marknaden bedöms minska med mellan 15 och 20 procent för helåret. Omställningen till 4-serien avslutades i och med att chassierna till långfärdsbussar introducerades i Latinamerika under september. Scania har därmed som första tillverkare ett enhetligt globalt produktprogram, både för lastbilar och bussar. Fakturering och resultat Scaniagruppens fakturering ökade med 15 procent till MSEK 32 412 (28 188) under årets första nio månader. Faktureringen av Scaniaprodukter ökade med 14 procent. Den svagare svenska kronans effekt på faktureringen var cirka MSEK 350. Rörelseresultatet förbättrades med 22 procent till MSEK 2 490 (2 043), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 7,7 (7,2) procent. Högre volymer innebar att rörelseresultatet i Europaverksamheten ökade till MSEK 2 600 (1 471), vilket motsvarar en marginal på 10,5 (7,3) procent. Under tredje kvartalet uppgick resultatet till MSEK 861 (404), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 11,2 (6,2) procent. Av resultatförbättringen kan cirka MSEK 150 hänföras till valutaeffekter, varav cirka MSEK 100 under det tredje kvartalet. I Latinamerikaverksamheten uppgick rörelseresultatet till MSEK -367 (339) för årets första nio månader. Tidigare rapporterade kostnader för det nya produktprogrammet (MSEK -250) med sammanhängande kostnader för personalreduktioner (MSEK -100) samt lägre volymer påverkade resultatet. Lägre efterfrågan på lastbilar, i främst Brasilien, med åtföljande pristryck bidrog till det lägre resultatet på MSEK -96 (132) under det tredje kvartalet. Organisationen anpassas under tredje och fjärde kvartalet successivt till en svagare efterfrågan. Lägre rörelsemarginaler för bussar, dämpad försäljning av servicemarknadsprodukter och omställningseffekter på cirka MSEK 50 påverkade resultatet. De europeiska kundfinansieringsbolagens rörelseresultat uppgick till MSEK 63 (50). Rörelseresultatet för Svenska Volkswagenprodukter uppgick till MSEK 194 (183). Svenska Volkswagen var marknadsledare på den svenska personbilsmarknaden med en andel på 25,5 (20,4) procent. Försäljnings- och distributionskostnader ingår i rörelseresultatet. Dessa kostnader ökade med 18 procent eller MSEK 619 under årets första nio månader. Av ökningen är MSEK 220 hänförbar till förvärvade bolag i Europa. Merkostnaden från förvärvade bolag har kompenserats av motsvarande bruttoresultat i rörelsen. Introduktionerna i Latinamerika ökade försäljningskostnaderna med MSEK 125. Den fortsatta expansionen av Volkswagenverksamheten medförde ökade försäljningskostnader med MSEK 60. Finansnettot var MSEK -248 (-192). Detta var i nivå med motsvarande period föregående år, sedan en engångseffekt om MSEK 71 från försäljning av värdepapper i Latinamerika räknats bort. Skattekostnaderna motsvarade 29 (27) procent av resultatet efter finansiella intäkter och kostnader. Fjolårets lägre skattesats berodde på skattefria intäkter i Latinamerika. Kassaflöde Scanias kassaflöde, exklusive kundfinansieringen, förbättrades under årets tredje kvartal till MSEK 642 (-784) och uppgick för årets första nio månader till MSEK 1 276 (-448). Rörelsekapitalbindningen var i stort sett oförändrad under tredje kvartalet. Ett minskat rörelsekapital i Europaverksamheten motverkades av ökad kapitalbindning i Latinamerikaverksamheten. Nettoinvesteringarna fortsatte att minska till följd av att investeringarna för produktion av 4-serien och för ökad kapacitet slutförts. Investeringarna i marknadsorganisationen var högre än föregående år. Personal Antalet anställda uppgick vid periodens slut till 23 600 personer, en minskning med 160 personer sedan årets början. I den europeiska produktionen ökade antalet anställda med 250 personer. Försäljningen av ett antal svenska återförsäljare innebar att antalet anställda i den europeiska marknadsorganisationen minskade netto med 50 personer. I Latinamerika minskade antalet anställda med cirka 390 personer. Södertälje den 26 oktober 1998 Leif Östling Verkställande direktör Delårsrapporten har inte varit föremål för särskild granskning av bolagets revisorer. Nästa rapporttillfälle 17 februari 1999. RESULTAT PER VERKSAMHETSOMRÅDE Nio månader Föränd- Helår Okt 97- Belopp i MSEK 1998 1997 ring i % 1997 Sept 98 Fakturering Europaverksamheten 24 720 20 285 22 29 061 33 496 Latinamerikaverksamheten 4 771 5 181 -8 6 973 6 563 Internfakturering -1 333 -660 102 -947 -1 620 Summa Scaniaprodukter 28 158 24 806 14 35 087 38 439 Svenska 4 254 3 382 26 4 632 5 504 Volkswagenprodukter Totalt 32 412 28 188 15 39 719 43 943 Rörelseresultat Europaverksamheten 2 600 1 471 77 2 309 3 438 Latinamerikaverksamheten -367 339 -208 407 -299 Kundfinansieringsverksamhe 63 50 26 73 86 ten Summa Scaniaprodukter 2 296 1 860 23 2 789 3 225 Svenska 194 183 7 258 269 Volkswagenprodukter Totalt 2 490 2 043 22 3 047 3 494 Rörelsemarginal i procent Europaverksamheten 10,5 7,3 7,9 10,3 Latinamerikaverksamheten -7,7 6,5 5,8 -4,6 Summa Scaniaprodukter 8,2 7,5 7,9 8,4 Svenska 4,6 5,4 5,6 4,9 Volkswagenprodukter Totalt 7,7 7,2 7,7 8,0 FAKTURERING PER PRODUKTOMRÅDE Nio månader Föränd- Helår Okt 97- Belopp i MSEK 1998 1997ring i % 1997 Sept 98 Lastbilar 19 094 16 721 14 24 005 26 378 Bussar 2 564 2 399 7 3 251 3 416 Motorer 260 268 -3 392 384 Serviceprodukter 4 498 4 185 7 5 649 5 962 Begagnade fordon och övrigt 1 742 1 233 41 1 790 2 299 Summa Scaniaprodukter 28 158 24 806 14 35 087 38 439 Svenska 4 254 3 382 26 4 632 5 504 Volkswagenprodukter Totalt 32 412 28 188 15 39 719 43 943 RESULTATRÄKNING Nio månaderFöränd- HelårOkt 97- Belopp i MSEK 1998 1997 ring i 1997Sept 98 % Fakturering 32 412 28 188 15 39 719 43 943 Kostnad för sålda varor -24 809-21 558 -30 407-33 658 Bruttoresultat 7 603 6 630 15 9 312 10 285 Forsknings- och -793 -875 -1 169 -1 087 utvecklingskostnader Försäljningskostnader -4 114 -3 495 -4 786 -5 405 Administrationskostnader -503 -480 -668 -691 Resultat för 63 50 73 86 kundfinansieringsverksam heten Andel av 234 213 285 306 intressebolagens resultat 1) Rörelseresultat 2 490 2 043 22 3 047 3 494 Finansiella intäkter och -248 -192 -296 -352 kostnader Resultat efter 2 242 1 851 21 2 751 3 142 finansiella intäkter och kostnader Skatter -660 -501 -764 -923 Minoritetsandel -2 0 -2 -4 Nettovinst 1 580 1 350 17 1 985 2 215 Antal aktier: 200 miljoner Rörelsemarginal i 7,7 7,2 7,7 8,0 procent Avkastning på eget 21,6 19,7 20,9 21,6 kapital i procent Avkastning på sysselsatt kapital exklusive 17,1 15,3 16,3 17,1 kundfinansieringsverksam heten i procent Avkastning på sysselsatt 12,9 12,5 13,2 12,9 kapital i procent Vinst per aktie: SEK 7,90 6,75 9,90 11,10 Vinst per aktie enligt 7,85 7,80 11,10 11,10 2) U.S. GAAP: SEK 1) Avskrivningar ingår -1 428 -1 250 -1 672 -1 850 med 2) I U.S. GAAP görs justering för den omräkningsdifferens som uppstår vid omräkning av Latinamerikaverksamhetens resultat- och balansräkningar i USD till SEK med dagskursmetoden. RESULTATUTVECKLING KVARTALSVIS 1998 1997 Belopp i MSEK Kv 3 Kv 2 Kv 1 Kv 4 Kv 3 Kv 2 Kv 1 Fakturering Europaverksamheten 7 686 8 839 8 195 8 776 6 470 7 403 6 412 Latinamerikaverksam 1 709 1 658 1 404 1 792 1 950 1 831 1 400 heten Internfakturering -404 -431 -498 -287 -252 -313 -95 Summa 8 991 10 066 9 101 10 281 8 168 8 921 7 717 Scaniaprodukter Svenska 1 394 1 538 1 322 1 250 1 079 1 216 1 087 Volkswagenprodukter Totalt 10 385 11 604 10 423 11 531 9 24710 137 8 804 Rörelseresultat Europaverksamheten 861 978 761 838 404 513 554 Latinamerikaverksam -96 -55 -216 68 132 194 13 heten Kundfinansieringsve 25 15 23 23 17 15 18 rksamheten Summa 790 938 568 929 553 722 585 Scaniaprodukter Svenska 61 72 61 75 67 59 57 Volkswagenprodukter Totalt 851 1 010 629 1 004 620 781 642 Resultat efter finansiella 753 937 552 900 503 771 577 intäkter och kostnader Nettovinst 526 664 390 635 349 581 420 Vinst per aktie, 2,65 3,30 1,95 3,20 1,75 2,90 2,10 SEK Rörelsemarginal i procent Europaverksamheten 11,2 11,1 9,3 9,5 6,2 6,9 8,6 Latinamerikaverksam -5,6 -3,3 -15,4 3,8 6,8 10,6 0,9 heten Summa 8,8 9,3 6,2 9,0 6,8 8,1 7,6 Scaniaprodukter Svenska 4,4 4,7 4,6 6,0 6,2 4,9 5,2 Volkswagenprodukter Scaniagruppen 8,2 8,7 6,0 8,7 6,7 7,7 7,3 totalt ANTALSUTVECKLING KVARTALSVIS 1998 1997 Kv 3 Kv 2 Kv 1 Kv 4 Kv 3 Kv 2 Kv 1 ORDERINGÅNG, LASTBILAR - Västra Europa 7 286 9 025 8 225 8 007 7 268 7 409 6 749 - Centrala och 470 605 799 697 691 463 426 östra Europa - Latinamerika 2 024 2 601 2 109 1 829 2 915 2 622 2 495 - Asien 403 319 251 462 445 910 1 183 - Övriga marknader 255 464 515 416 370 310 212 Totalt 10 43813 014 11 899 11 411 11 689 11 71411 065 FAKTURERING, LASTBILAR - Västra Europa 6 801 8 228 7 654 8 536 5 460 6 786 5 974 - Centrala och 546 603 629 716 430 335 352 östra Europa - Latinamerika 2 123 2 147 1 699 2 417 2 622 2 533 2 077 - Asien 211 488 298 658 636 1 141 661 - Övriga marknader 399 415 399 411 293 228 126 Totalt 10 08011 881 10 679 12 738 9 441 11 023 9 190 ORDERINGÅNG, BUSSAR - Europa 309 452 428 644 443 397 363 - Latinamerika 104 726 615 414 566 600 456 - Övriga marknader 33 84 56 71 86 474 498 Totalt 446 1 262 1 099 1 129 1 095 1 471 1 317 FAKTURERING, BUSSAR - Europa 352 496 392 419 375 497 399 - Latinamerika 516 449 414 449 496 506 378 - Övriga marknader 90 215 184 336 289 248 192 Totalt 958 1 160 990 1 204 1 160 1 251 969 Antalet fakturerade industri- och marinmotorer var 1 963 (2 206) under de första nio månaderna 1998. BALANSRÄKNING MED KUNDFINANSIERINGSBOLAGEN REDOVISADE ENLIGT KAPITALANDELSMETODEN 30 Sept 30 Juni31 Mars 31 Dec 30 Sept Belopp i MSEK 1998 1998 1998 1997 1997 TILLGÅNGAR Fastigheter, maskiner, inventarier etc. 12 962 13 052 13 121 13 146 12 956 Aktier och andelar 2 162 2 017 2 010 1 952 1 735 Varulager 7 506 7 297 7 159 6 803 6 524 Andra fordringar 6 303 6 109 5 683 5 109 5 154 Räntebärande fordringar 1 255 1 274 1 294 1 420 1 294 Likvida placeringar 1 865 1 562 1 718 2 064 3 302 Summa tillgångar 32 053 31 311 30 985 30 494 30 965 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 10 866 10 220 10 607 10 236 9 404 Avsatt till pensioner 1 926 1 936 1 915 1 887 1 857 Avsättningar 3 410 3 351 3 306 3 258 3 023 Andra skulder 7 045 6 645 6 232 5 906 6 015 Låneskulder 8 806 9 159 8 925 9 207 10 666 Summa eget kapital och 32 053 31 311 30 985 30 494 30 965 skulder Nettoskuldsättning exkl avsatt 6 941 7 597 7 207 7 143 7 364 till pensioner Nettoskuldsättningsgrad 0,64 0,74 0,68 0,70 0,78 Eget kapital per aktie, 54,35 51,10 53,05 51,20 47,00 SEK Soliditet, % 33,9 32,6 34,2 33,6 30,4 BALANSRÄKNING KUNDFINANSIERINGSVERKSAMHETEN 30 Sept 30 Juni 31 Mars 31 Dec 30 Sept Belopp i MSEK 1998 1998 1998 1997 1997 TILLGÅNGAR Uthyrningstillgångar 3 921 3 546 3 412 3 230 2 511 Finansiella fordringar 6 740 6 126 5 367 4 870 4 087 Övriga tillgångar 504 446 421 437 287 Summa tillgångar 11 165 10 118 9 200 8 537 6 885 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 820 776 745 722 556 Låneskulder 9 359 8 446 7 651 7 022 5 680 Andra skulder och 986 896 804 793 649 avsättningar Summa eget kapital och 11 165 10 118 9 200 8 537 6 885 skulder BALANSRÄKNING INKLUSIVE KUNDFINANSIERINGSVERKSAMHETEN 30 Sept 30 Juni 31 Mars 31 Dec 30 Sept Belopp i MSEK 1998 1998 1998 1997 1997 TILLGÅNGAR Fastigheter, maskiner, 16 897 16 610 16 542 16 391 15 746 inventarier, etc. Aktier och andelar 1 342 1 242 1 265 1 230 1 179 Varulager 7 663 7 432 7 255 6 902 6 611 Andra fordringar 6 478 6 354 5 886 5 331 5 293 Räntebärande fordringar 7 995 7 387 6 615 6 245 5 364 Likvida placeringar 1 917 1 625 1 821 2 133 3 351 Summa tillgångar 42 292 40 650 39 384 38 232 37 274 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 10 866 10 220 10 607 10 236 9 404 Avsatt till pensioner 1 928 1 939 1 917 1 889 1 861 Avsättningar 3 718 3 644 3 599 3 549 3 284 Andra skulder 7 614 7 242 6 719 6 371 6 393 Låneskulder 18 166 17 605 16 542 16 187 16 332 Summa eget kapital och 42 292 40 650 39 384 38 232 37 274 skulder KASSAFLÖDESANALYS Jan-Sept 1998 1997 Belopp i MSEK 1998 1997 Kv 3 Kv 2 Kv 1 Kv 3 Tillförda medel från 2 992 2 381 959 1 211 822 605 verksamheten Förändring av -386 -737 51 -38 -399 -594 rörelsekapitalet m m Kassaflöde från 2 606 1 644 1 010 1 173 423 11 verksamheten Nettoinvesteringar -1 330-2 092 -368 -426 -536 -795 Operativt kassaflöde exkl kundfinansieringsverksamhet 1 276 -448 642 747 -113 -784 en Expansion i kundfinansierings- verksamheten -2 148-1 141 -652 -918 -578 -287 Förändring av -872-1 589 -10 -171 -691-1 071 nettoskuldsättning inkl kundfinansieringsverksamhet en Förändring av skuldsättning genom 1 714 2 984 281 1 078 355 686 finansieringsaktiviteter Lämnad utdelning -1 100-1 100 -1 100 Nettoförändring av likvida medel och kortfristiga -258 295 271 -193 -336 -385 placeringar Effekt av valutakursförändringar på likvida medel och kortfristiga placeringar 42 219 21 -3 24 -1 Likvida medel och kortfristiga placeringar vid periodens början 2 133 2 837 1 625 1 821 2 133 3 737 Likvida medel och kortfristiga placeringar vid periodens slut 1 917 3 351 1 917 1 625 1 821 3 351 ANTAL ANSTÄLLDA 30 Sept30 Juni 31 Mars 31 Dec 30 Sept 1998 1998 1998 1997 1997 Produktionsbolagen m m 13 445 13 256 13 203 13 197 13 113 Marknadsbolagen 6 108 6 377 6 286 6 160 5 649 Kundfinansieringsbolagen 136 122 115 107 95 Europaverksamheten 19 689 19 755 19 604 19 464 18 857 Latinamerikaverksamheten 3 910 3 948 3 989 4 299 4 357 Totalt antal anställda 23 599 23 703 23 593 23 763 23 214 Scanias tio största lastbilsmarknader Antalet registrerade lastbilar under årets första nio månader * Förändring 1998 1997 i procent Brasilien 4 262 5 399 -21 Storbritannien 3 977 3 791 5 Tyskland 3 187 2 419 32 Frankrike 2 857 2 179 31 Nederländerna 2 763 1 663 66 Spanien 2 060 1 468 40 Italien 1 406 1 306 8 Argentina 1 156 1 221 -5 Sverige 1 137 882 29 Danmark 1 065 990 8 Västra Europa 23 275 18 762 24 Marknadsandelar under årets första nio månader i procent * 1998 1997 Brasilien 32,7 39,5 Storbritannien 17,5 20,0 Tyskland 8,5 7,7 Frankrike 9,8 9,6 Nederländerna 23,2 19,0 Spanien 16,3 14,9 Italien 12,2 14,3 Argentina 27,2 34,8 Sverige 44,8 40,6 Danmark 29,9 30,3 Västra Europa 15,1 14,9 * Preliminära siffror ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1998/10/26/19981026BIT00220/Q398 se.doc

Om oss

Scania är en världsledande leverantör av transportlösningar. Tillsammans med våra partners och kunder driver vi övergången till ett hållbart transportsystem. År 2017 levererade vi 82 500 lastbilar, 8 300 bussar samt 8 500 industri- och marinmotorer till våra kunder. Nettoomsättningen uppgick till nästan 120 miljarder kronor, varav cirka 20 procent var tjänsterelaterade. Scania grundades 1891 och är idag verksamt i fler än 100 länder och har cirka 49 300 medarbetare. Forskning och utveckling är koncentrerad till Sverige, med filialer i Brasilien och Indien. Tillverkning sker i Europa, Latinamerika och Asien, med regionala produktionscentrum i Afrika, Asien och Eurasien. Scania är en del av TRATON AG. För mer information besök: www.scania.com.

Prenumerera

Dokument & länkar