Fossilfria tunga transporter till 2050

Att nå klimatmålet enligt Parisavtalet om fossiloberoende inom tunga transporter senast 2050 är inte bara möjligt, utan också ekonomiskt attraktivt från ett samhällsperspektiv. Det är den huvudsakliga slutsatsen från en studie som Scania har initierat.

– Noll koldioxidutsläpp i vår sektor inom tidsramen för Parisavtalet är uppnåeligt men det kommer att kräva förändring i oöverträffad hastighet, såväl som nära samarbeten mellan privat och offentlig sektor, säger Henrik Henriksson, Scanias VD och koncernchef.

Den omfattande analysen som Scania genomfört – och som granskats av en extern akademisk panel – visar att det finns flera vägar för att avveckla koldioxidutsläppen. Genom att omvänt följa utvecklingen tillbaka från nollutsläpp senast 2050 framgår att det finns olika riktningar som alla leder till det önskade målet. Studien omfattar tre transportsegment: fjärrtransport, distribution och stadsbuss samt fyra länder: Sverige, Tyskland, Kina och USA.

– Vi klarar av att sänka CO2- utsläpp med mer än 20 procent genom att det befintliga systemet utnyttjas smartare. Utöver detta finns flera bränsle- och drivlinespår på vägen mot en fossilfri framtid. Biobränslen minskar CO2-utsläpp snabbast och elektrifiering är det mest kostnadseffektiva, säger Henrik Henriksson.

Det kan ta lång tid för ny teknik att nå genomslag eftersom den befintliga fordonsflottan omsätts långsamt. Detta innebär att för vara fossiloberoende till 2050 måste storskaliga tekniskförändringar ske fram till 2025, men också förändringar i infrastruktur och beteenden. Dessutom måste den genomsnittliga årliga tillväxten i ny fossilfri drivlineteknik vara 5 till 10 procent globalt. Till 2040 måste fossilfria drivlinor utgöra samtlig försäljning. För att nå det målet, måste transportsektorn och intilliggande branscher påbörja förändring omedelbart och i en hög takt.

Här är de huvudsakliga slutsatserna från The Pathways Study: Achieving fossil-free commercial transport by 2050:

  •  Smartare logistik: Koldioxidutsläpp kan kapas med mer än 20 procent genom att optimera transportsystemet, t ex genom förbättrad ruttplanering och lasthantering. Resterande kan nås genom olika bränsle- och drivlinealternativ.
  •  Elektrifiering: Batteridrivna elfordon utgör den mest effektiva, snabbaste och kostnadseffektiva vägen i länder med infrastrukturella förutsättningar att erbjuda allmänna laddningssystem och fossilfri elektricitet. Fullskalig elektrifiering kommer dock att kräva fyra till fem gånger större infrastrukturinvesteringar jämfört med idag. I gengäld blir driftskostnad 40 procent lägre än för tunga dieselfordon. Elvägar för fjärrtransporter kan påskynda elektrifiering, särskilt under det närmaste årtiondet när batterikostnaderna väntas förbli höga.
  •  Biobränsle: Kommersiellt tillgängliga biobränslen, som biogas, biodiesel och etanol, kommer inledningsvis att vara en effektiv och genomförbar väg eftersom man kan utnyttja traditionell förbränningsmotorteknik. Den finns här och nu. Med ett maximalt utnyttjande av tillgängliga biobränslen, kommer biobränslebaserade förbränningsmotorer att kunna driva en femtedel av alla fordon 2050.
  •  Bränsleceller: Bränsleceller är dyrare och därför väntas en väsentlig tillväxt ske senare än för batteridrivna elfordon. Om teknikkostnaderna minskar och det finns tillräckligt mycket förnybar vätgas till låg kostnad kan bränsleceller utgöra en betydande del av fordonsflottan till 2050.

Även om studien noterade skillnader i utvecklingen under de första 15 åren, så är de olika vägarna relativt lika över tid och i olika länder.

Oavsett väg, eller om det blir en mix av olika drivlineteknologier och infrastruktur, krävs inte bara en teknisk förändringstakt som saknar motstycke, utan också att intilliggande branscher blir fossilfria. Tydliga åtaganden, med finansiering, måste omedelbart göras för att stötta storskalig teknikutveckling och tillhörande infrastruktur. Laddnings- och tankningssystem måste vara lika öppna, enkla och tillgängliga som de vi har idag. Det globala energisystemet måste parallellt fasa ut fossilbränsleberoendet. Transportköpare måste fortsätta att ställa krav på fossilfria lösningar och leveranser.

Med avstamp i de rön som The Pathways Study kommit fram till, har fler företag gått samman med ambitionen att ytterligare öka förändringshastigheten och aktivt påbörja förändring här och nu.

White Paper: The Pathways Study, Achieving fossil free commercial transport by 2050 

För ytterligare information, kontakta: Karin Hallstan, PR-ansvarig, telefon: +46 76 842 81 04, e-post: karin.hallstan@scania.com

Scania is a world-leading provider of transport solutions. Together with our partners and customers we are driving the shift towards a sustainable transport system. In 2017, we delivered 82,500 trucks, 8,300 buses as well as 8,500 industrial and marine engines to our customers. Net sales totalled nearly SEK 120 billion, of which about 20 percent were services-related. Founded in 1891, Scania now operates in more than 100 countries and employs some 49,300 people. Research and development are concentrated in Sweden, with branches in Brazil and India. Production takes place in Europe, Latin America and Asia, with regional production centres in Africa, Asia and Eurasia. Scania is part of Volkswagen Truck & Bus GmbH. For more information visit: www.scania.com.

Om oss

Scania är en världsledande leverantör av transportlösningar. Tillsammans med våra partners och kunder driver vi övergången till ett hållbart transportsystem. År 2017 levererade vi 82 500 lastbilar, 8 300 bussar samt 8 500 industri- och marinmotorer till våra kunder. Nettoomsättningen uppgick till nästan 120 miljarder kronor, varav cirka 20 procent var tjänsterelaterade. Scania grundades 1891 och är idag verksamt i fler än 100 länder och har cirka 49 300 medarbetare. Forskning och utveckling är koncentrerad till Sverige, med filialer i Brasilien och Indien. Tillverkning sker i Europa, Latinamerika och Asien, med regionala produktionscentrum i Afrika, Asien och Eurasien. Scania är en del av TRATON AG. För mer information besök: www.scania.com.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar