Rekommendation av den oberoende kommittén i Scanias styrelse

Baserat på de långsiktiga framtidsutsikterna för Scania, dess tillväxtmöjligheter, framstående teknologi samt synergipotentialen, bedömer Kommittén att Erbjudandet inte återspeglar Scanias långsiktiga fundamentala värde och en skälig andel av de förväntade synergierna och rekommenderar därför Scanias aktieägare att inte lämna in sina aktier.

Som en följd av det erbjudande från Volkswagen som tillkännagavs den 21 februari 2014, samt det prospekt som publicerades den 14 mars 2014, tillkännagav den oberoende Kommittén i Scanias styrelse idag sin rekommendation till aktieägarna. Här följer en sammanfattning av rekommendationen, som följer i sin helhet.

• Efter att ha gått igenom Scanias tillväxtstrategi i den nuvarande ägarstrukturen, den strategi som presenterades på kapitalmarknadsdagen i september 2013, och jämfört den med prognoser för lastbilsvolymer från väl ansedda utomstående bedömare, bedömer Kommittén att de antaganden som ligger till grund för bolagets långsiktiga affärsplan utgör den bästa tänkbara bedömningen av Scanias fundamentala värde.

• Baserat på de långsiktiga framtidsutsikterna för Scania, dess tillväxtmöjligheter, framstående teknologi samt synergipotentialen, bedömer Kommittén att Erbjudandet inte motsvarar Scanias långsiktiga fundamentala värde och en skälig andel av de förväntade synergierna och rekommenderar Scanias aktieägare att inte lämna in sina aktier.

• Kommittéledamoten Peter Abele har i ett separat uttalande betonat de olika perspektiv som långsiktiga och kortsiktiga investerare har.

• Kommittén har under arbetets gång tagit hänsyn till de underliggande värderingar och utlåtanden som gjorts av Deutsche Bank AG (London) och Morgan Stanley & Co. International plc.

"Scania är världsledande inom sin bransch och kommittén har stark tilltro till bolagets affärsplan. Vår uppfattning är att det nuvarande erbjudandet inte motsvarar företagets långsiktiga värde och en skälig andel av synergierna", säger Åsa Thunman, ordförande i den oberoende kommittén.

Kommittén består av Åsa Thunman (Kommitténs ordförande), Peter Wallenberg Jr, Peter Abele, Johan Järvklo och Håkan Thurfjell.

Kommitténs rekommendation i dess helhet, liksom de underliggande värderingar och utlåtanden som gjorts av Deutsche Bank AG (London) och Morgan Stanley & Co. International plc., framgår av bifogade filer samt finns tillgängliga på www.scania.com/se/ir

En presskonferens med kommittén kommer att hållas på Moderna Muséet, Skeppsholmen, Stockholm den 18 mars kl. 10 CET. Presskonferensen kan följas genom en webbsändning och via telefon. För webbsändning gå in på: http://scania-pressconference140318.creo.tv

Telefonkonferens live:
Sweden: +46851999355
UK: +442076602081
USA: +18557161592

Åsa Thunman (Kommitténs ordförande), Peter Wallenberg Jr, Johan Järvklo och Håkan Thurfjell kommer att närvara vid presskonferensen. Peter Abele har av hälsoskäl inte möjlighet att resa men kan bli kontaktad via kommitténs presskontakt.

För ytterligare information, vänligen ring kommitténs presstelefon, tel +46 729 299 450

Informationen i detta pressmeddelande offentliggörs i enlighet med lag om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 18 mars 2014 kl. 07.00 CET.

Detta meddelande innehåller framåtriktad information som avspeglar företagsledningens nuvarande bedömningar med avseende på vissa framtida förhållanden och möjliga resultat. Denna typ av framåtriktad information innefattar risker och osäkerheter som på ett väsentligt sätt kan påverka framtida resultat. Informationen baseras på vissa antaganden inklusive sådana som hänför sig till ekonomiska förhållanden i allmänhet på bolagets marknader och efterfrågenivån på bolagets produkter. Detta meddelande innebär inte att bolaget åtagit sig att komplettera denna framåtriktade information, utöver vad som följer av inregistreringskontraktet med NASDAQ OMX Stockholm, om och när omständigheter inträffar som innebär förändringar i förhållande till då denna information lämnades.

Scania är en av världens ledande tillverkare av lastbilar och bussar för tunga transporter samt industri- och marinmotorer. En växande del av verksamheten är service- och tjänsteutbudet, som garanterar Scanias kunder kostnadseffektiva transportlösningar och hög tillgänglighet. Scania erbjuder också finansiella tjänster. Scania är verksamt i ett hundratal länder och har 41 000 anställda. Forskning och utveckling är koncentrerad till Sverige. Tillverkning sker i Europa och Sydamerika med möjlighet till globalt utbyte av såväl komponenter som kompletta fordon. Under 2013 uppgick faktureringen till 86,8 miljarder kronor och resultatet efter skatt till 6,2 miljarder kronor. Scanias pressreleaser finns på www.scania.com/se

Taggar:

Om oss

Scania är en världsledande leverantör av transportlösningar. Tillsammans med våra partners och kunder driver vi övergången till ett hållbart transportsystem. År 2017 levererade vi 82 500 lastbilar, 8 300 bussar samt 8 500 industri- och marinmotorer till våra kunder. Nettoomsättningen uppgick till nästan 120 miljarder kronor, varav cirka 20 procent var tjänsterelaterade. Scania grundades 1891 och är idag verksamt i fler än 100 länder och har cirka 49 300 medarbetare. Forskning och utveckling är koncentrerad till Sverige, med filialer i Brasilien och Indien. Tillverkning sker i Europa, Latinamerika och Asien, med regionala produktionscentrum i Afrika, Asien och Eurasien. Scania är en del av TRATON AG. För mer information besök: www.scania.com.