Scania delårsrapport - januari - september 2001

SCANIA DELÅRSRAPPORT - JANUARI - SEPTEMBER 2001 "Efterfrågan i västra Europa har försvagats ytterligare. Marknaderna i Argentina och Brasilien minskar i volym." VD Leif Östling återupprepade att rörelseresultatet blir klart lägre i år än förra året. Första tre kvartalen i korthet Nio månader Förän Tredje d- kvartalet Antal ring i % 2001 2000 2001 2000 Lastbilar och bussar - Orderingång 36 40 -11 10 11 044 720 147 961 - Leveranser 35 39 -11 10 11 165 416 344 769 Fakturering och resultat1 MSEK (om inte annat anges) Fakturering 37 36 5 11 10 900 203 707 906 Rörelseresultat 2 3 -34 402 901 004 057 Rörelsemarginal Scaniagruppen, procent 5,3 8,4 3,4 8,3 Rörelsemarginal Scaniaprodukter2, procent 5,7 9,4 3,7 9,4 Resultat efter finansnetto 1 2 -41 298 742 524 588 Nettovinst 1 1 -42 199 514 037 791 Avkastning på eget kapital i 14,8 19,6 14,8 19,6 procent Avkastning på sysselsatt kapital exklusive kundfinansierings- 14,4 17,3 14,4 17,3 verksamheten i procent Vinst per aktie, SEK 5,19 8,96 0,99 2,57 Kassaflöde före förvärv 2 2 1 291 1 427 376 901 Antal aktier: 200 miljoner Samtliga jämförelser gäller motsvarande period föregående år om inte annat anges. Denna rapport finns även på www.scania.com 1 Scaniagruppen tillämpar från och med innevarande år Redovisningsrådets nya rekommendation, RR 11, avseende intäktsredovisning. Se sid 6. 2 Lastbilar, bussar, motorer och servicerelaterade produkter. SCANIA, DE TRE FÖRSTA KVARTALEN 2001 - KONCERNCHEFENS KOMMENTAR "För årets första nio månader blev rörelseresultatet för Scaniaprodukter 1 924 miljoner kronor, vilket är en minskning med 34 procent. Rörelseresultatet för Europaverksamheten blev 2 177 miljoner kronor. I Latinamerika var rörelseresultatet starkt negativt, framför allt i tredje kvartalet" konstaterar Leif Östling "Scaniagruppens rörelseresultat inklusive personbilsverksamheten uppgick till 2 004 miljoner kronor under de första nio månaderna, och för tredje kvartalet till 402 miljoner kronor. Den globala osäkerheten när det gäller de kommande årens ekonomiska utveckling ökade dramatiskt efter terrorangreppen i USA. Våra kärnmarknader i västra Europa och Latinamerika kommer att gå igenom en period med ytterligare försvagad efterfrågan på tunga lastbilar och bussar. I den nedgångsfas vi nu är inne i prioriterar vi i första hand lönsamma affärer. Kontrakt där kunder kräver långtgående garanterade återköpsvärden har för närvarande en låg prioritet. Det har resulterat i en något lägre marknadsandel i västra Europa på 13,6 procent. I Latinamerika är marknadsandelen i stort oförändrad. "Anpassningen av den europeiska produktionsorganisationen till en lägre volym fortsätter. Enligt de planer som fastslagits kommer omkring 1 200 personer att ha lämnat organisationen fram till årsskiftet. Av dessa är de allra flesta anställda på korttidskontrakt. För ett mindre antal anställda löper ett program för avtalspensionering där 125 miljoner kronor belastat resultatet för tredje kvartalet. För nästa år ligger ytterligare personalminskningar i plan i en omstrukturering av bussverksamheten och hyttproduktionen i Europa. I Scanias europeiska försäljnings- och serviceorganisation är aktivitetsnivån god. Faktureringen av serviceprodukter inklusive reservdelar ökade med 24 procent till 6,7 miljarder kronor under de första nio månaderna, där förvärvet av Beers bidragit med 625 miljoner kronor. Trots den goda aktivitetsnivån löper också inom denna del av organisationen ett antal program för att effektivisera både strukturer och arbetsmetoder. Det gäller i första hand England, Frankrike och Tyskland. I Latinamerika fortsätter de åtgärder som planerats för att få upp lönsamheten på en acceptabel nivå. Tyvärr har den ekonomiska situationen avsevärt förvärrats under det senaste kvartalet, framför allt i Argentina. Detta har mer än väl ätit upp de förbättringar som genomförts. En utveckling som sätter ytterligare press på att höja priserna på Scaniaprodukter, men att också fortsätta att sänka kostnaderna. Ett antal program löper för att snabbt nå lägre kostnadsnivåer. Men den senaste tidens utveckling gör att strukturella förändringar kommer att bli nödvändiga. Kreditvärderingsinstitutet Standard & Poor's har tilldelat Scania ratingen A- för långsiktig upplåning och A-2 för kortsiktig upplåning. Mot bakgrund av den senaste tidens utveckling av världsekonomin förväntar vi oss ett klart lägre rörelseresultat i år jämfört med år 2000. Vi förväntar oss inte någon uppgång i marknaden förrän i början av 2003." säger VD Leif Östling. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/30/20011030BIT00810/bit0003.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/30/20011030BIT00810/bit0003.pdf Hela rapporten

Om oss

Scania är en världsledande leverantör av transportlösningar. Tillsammans med våra partners och kunder driver vi övergången till ett hållbart transportsystem. År 2017 levererade vi 82 500 lastbilar, 8 300 bussar samt 8 500 industri- och marinmotorer till våra kunder. Nettoomsättningen uppgick till nästan 120 miljarder kronor, varav cirka 20 procent var tjänsterelaterade. Scania grundades 1891 och är idag verksamt i fler än 100 länder och har cirka 49 300 medarbetare. Forskning och utveckling är koncentrerad till Sverige, med filialer i Brasilien och Indien. Tillverkning sker i Europa, Latinamerika och Asien, med regionala produktionscentrum i Afrika, Asien och Eurasien. Scania är en del av TRATON AG. För mer information besök: www.scania.com.

Prenumerera

Dokument & länkar