AB Sveriges Säkerställda Obligationers bokslutskommuniké 2017

AB Sveriges Säkerställda Obligationers bokslutskommuniké 2017 har publicerats på www.sbab.se/ir.

Januari–december 2017 (januari–december 2016) 

  •  Räntenettot ökade till 2 855 mnkr (2 503)
  •  Kostnaderna uppgick till 761 mnkr (720)
  •  Kreditförlusterna uppgick netto till positivt 12 mnkr (–9)
  •  Rörelseresultatet ökade till 1 982 mnkr (1 563)
  •  Kärnprimärkapitalrelationen uppgick till 78,0 procent (82,4)
  •  Samtliga upplåningsprogram har fortsatt högsta kreditbetyg från Moody’s

För mer information, vänligen kontakta:
Mikael Inglander, CFO SBAB
Telefon: 08-614 43 28, e-post: mikael.inglander@sbab.se 

Denna information är sådan som AB Sveriges Säkerställda Obligationer (publ) är skyldig att offentliggöra enligt gällande rätt, såsom den svenska lagen om handel med finansiella instrument och/eller den svenska värdepappersmarknadslagen. Informationen lämnades för offentliggörande den 15 februari 2018 kl. 12.00 (CET).

AB Sveriges Säkerställda Obligationer (publ), med engelsk firma The Swedish Covered Bond Corporation, ”SCBC”, är ett helägt dotterbolag till statsägda SBAB Bank AB (publ). SCBC är ett kreditmarknadsbolag och den huvudsakliga verksamheten är att emittera säkerställda obligationer på den svenska och internationella marknaden. Läs mer på www.sbab.se/ir

Om oss

AB Sveriges Säkerställda Obligationer (publ), med engelsk firma The Swedish Covered Bond Corporation, ”SCBC”, är ett helägt dotterbolag till statsägda SBAB Bank AB (publ). SCBC är ett kreditmarknadsbolag och den huvudsakliga verksamheten är att emittera säkerställda obligationer på den svenska och internationella marknaden.

Prenumerera