Schörling & Partners AB offentliggör erbjudandehandling

Erbjudandet lämnas inte, och detta pressmeddelande får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, och inga anmälningssedlar kommer att accepteras från eller på uppdrag av aktieägare i, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA eller i något annat land där lämnande av Erbjudandet, distribution av detta pressmeddelande eller godkännande av accept av Erbjudandet skulle strida mot tillämpliga lagar eller regler eller skulle kräva att ytterligare erbjudandehandlingar upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk lag.

Goldcup 15638 AB (u.n.t. Schörling & Partners AB) (”Schörling & Partners”) offentliggjorde den 14 november 2017 ett ovillkorat offentligt kontanterbjudande till aktieägarna i Melker Schörling AB (”MSAB”) att överlåta samtliga sina aktier i MSAB till Schörling & Partners för 569[1] kronor per aktie (”Erbjudandet”). Schörling & Partners har idag offentliggjort erbjudandehandlingen avseende Erbjudandet. Erbjudandehandlingen och anmälningssedel finns tillgängliga på www.sochpartners.se och www.sebgroup.com/prospectuses.

Erbjudandehandlingen och anmälningssedel kommer att distribueras till aktieägare i MSAB vars aktier var direktregistrerade hos Euroclear Sweden AB den 14 november 2017. Tryckt erbjudandehandling och anmälningssedel tillhandahålls kostnadsfritt på begäran. Sådan begäran kan framställas på telefonnummer 08-639 2750.

Acceptfristen för Erbjudandet löper från och med den 16 november 2017 till och med den 14 december 2017. Utbetalning av vederlag till de som har accepterat Erbjudandet kommer att ske veckovis under acceptfristen, med beräknad första utbetalning den 24 november 2017.

Schörling & Partners förbehåller sig rätten att förlänga acceptfristen för Erbjudandet, liksom att senarelägga tidpunkten för utbetalning av vederlag. Meddelande om sådan förlängning och/eller senareläggning av utbetalning av vederlag kommer att offentliggöras av Schörling & Partners genom pressmeddelande i enlighet med gällande lagar och regler.

Informationen i detta pressmeddelande lämnades för offentliggörande den 15 november 2017, kl. 08.00.

Information om Erbjudandet

Information om Erbjudandet finns tillgänglig på www.sochpartners.se.

Schörling & Partners i korthet

Goldcup 15638 AB (u.n.t. Schörling & Partners AB) är ett nybildat svenskt aktiebolag med organisationsnummer 559132-0402. Schörling & Partners ägs gemensamt av MSTAB, organisationsnummer 556609-2168, Stefan Persson, UIE Malta Holding Ltd., organisationsnummer C 57767, och Mikael Ekdahl AB, organisationsnummer 556701-4112, och har sitt säte i Stockholm med adress Birger Jarlsgatan 13, 111 45 Stockholm. Schörling & Partners har aldrig bedrivit och bedriver inte heller för närvarande någon verksamhet. Bolagets enda syfte är att inneha aktierna i MSAB, genomföra Erbjudandet och vidta de åtgärder som är nödvändiga för att finansiera och fullfölja Erbjudandet samt vara verksamt som moderbolag åt MSAB.

Samtliga ägare i Schörling & Partners har tidigare varit direktägare i MSAB, men har den 13 november 2017 överlåtit sina respektive aktieinnehav i MSAB till Schörling & Partners i utbyte mot aktier i Schörling & Partners till en emissionskurs motsvarande Erbjudandevederlaget. Efter dessa överlåtelser, som var villkorade av att Erbjudandet lämnades, äger MSTAB 92,9 procent av aktierna i Schörling & Partners, Stefan Persson 5,2 procent, UIE Malta Holding Ltd. 1,8 procent och Mikael Ekdahl AB 0,1 procent av aktierna i Schörling & Partners. Parternas ägarandelar i Schörling & Partners motsvarar deras tidigare inbördes relativa ägarandelar i MSAB.

MSTAB ägs direkt och indirekt av Melker Schörling, Sofia Schörling Högberg, Märta Schörling Andreen samt Schörling-familjens välgörenhetsstiftelse. Melker Schörling innehar, direkt och indirekt, en majoritet av aktierna och rösterna i MSTAB. UIE Malta Holding Ltd. är ett helägt dotterbolag till United International Enterprises Ltd. som kontrolleras av Carl och Martin Bek-Nielsen och Mikael Ekdahl AB kontrolleras av Mikael Ekdahl.

MSAB i korthet

MSAB är ett aktivt och långsiktigt ägarbolag noterat på Nasdaq Stockholm (Large Cap) under kortnamnet MELK. MSABs bolag har alla en tydlig strategi och inriktning och fortsatt stark utvecklingspotential. De större bolagen tillhör idag de världsledande inom sina respektive områden. MSABs innehav utgörs av de sex börsnoterade bolagen Hexagon, HEXPOL, AAK, ASSA ABLOY, Securitas och Loomis. MSABs största innehav är Hexagon där bolaget äger ca 26 procent av kapitalet och 47 procent av rösterna. Genom ett långsiktigt och aktivt ägande ska MSAB bidra med en fortsatt god utveckling av innehaven och skapa värde för MSABs aktieägare.

Viktig information

Erbjudandet, i enlighet med de villkor som anges i detta pressmeddelande, riktar sig inte till personer vars deltagande i Erbjudandet kräver att ytterligare erbjudandehandling upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svenska lagar och regler.

Detta pressmeddelande och övrig dokumentation hänförlig till Erbjudandet kommer inte att distribueras och får inte postas eller på annat sätt distribueras eller sändas inom eller in i något land där distribution eller erbjudande skulle förutsätta att några sådana ytterligare åtgärder företas eller där det skulle strida mot lagar eller regler i det landet – Schörling & Partners kommer inte att tillåta eller godkänna någon sådan åtgärd. Varje försök till accept av Erbjudandet som är ett resultat av att dessa restriktioner direkt eller indirekt har överträtts kan komma att lämnas utan avseende.

Erbjudandet lämnas inte och kommer inte att lämnas, vare sig direkt eller indirekt, inom eller in i, genom post eller något annat kommunikationsmedel eller hjälpmedel, vare sig av mellanstatlig karaktär eller för utländsk handel eller genom nationella börsers hjälpmedel, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA. Detta inbegriper men är inte begränsat till telefax, e-post, telex, telefon och internet eller andra former av elektronisk överföring. Erbjudandet kan inte accepteras och aktier kan inte överlåtas i Erbjudandet, på något sådant sätt eller med något sådant kommunikationsmedel eller hjälpmedel inom eller från Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA eller av personer som befinner sig i eller är bosatta i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA. Följaktligen kommer inte och ska inte detta pressmeddelande eller annan dokumentation avseende Erbjudandet postas, på annat sätt överföras, distribueras, vidarebefordras eller sändas in i eller inom Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA eller till en person som är från, befinner sig i eller är bosatt i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA.

Varje försök till överlåtelse av aktier i Erbjudandet som direkt eller indirekt är ett resultat av en överträdelse av dessa restriktioner är ogiltigt och varje försök att överlåta aktier av en person som befinner sig i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA eller av ombud, förvaltare eller annan mellanhand som agerar på icke-diskretionär basis för en huvudman som lämnar instruktioner inom eller från Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA är ogiltigt och kommer inte att accepteras. Varje person som innehar aktier och som deltar i Erbjudandet kommer att intyga att de inte är från, befinner sig i eller deltar i Erbjudandet från Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA, samt att de inte på icke-diskretionär basis agerar på uppdrag för en huvudman som är från, befinner sig i eller ger en order om att delta i erbjudandet från Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA. Schörling & Partners kommer inte att tillhandahålla något vederlag enligt Erbjudandet till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA.

Detta pressmeddelande skickas inte, och får inte skickas, till aktieägare med registrerade adresser i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA. Banker, fondkommissionärer, mäklare och andra institutioner som innehar förvaltarregistrerade aktier för personer i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA, får inte vidarebefordra detta pressmeddelande, eller andra till Erbjudandet relaterade dokument, till sådana personer.

Med “USA” avses i detta avsnitt Amerikas förenta stater, dess territorier och besittningar (inklusive Puerto Rico, Amerikanska Jungfruöarna, Guam, Amerikanska Samoa, Wakeöarna och Nordmarianerna), varje stat inom Amerikas förenta stater samt Columbiadistriktet.

Detta pressmeddelande har offentliggjorts på svenska och engelska. Vid en eventuell avvikelse i innehåll mellan språkversionerna ska den svenskspråkiga versionen äga företräde.


[1] Om MSAB betalar utdelning eller genomför annan värdeöverföring till aktieägarna, för vilken avstämningsdagen inträffar före redovisning av likvid i Erbjudandet, kommer erbjudandevederlaget att reduceras i motsvarande mån.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Mikael Ekdahl, styrelseordförande i MSAB och kontaktperson för Schörling & Partners
Tel: 08 – 407 36 60
E-post: mek@msaa.se

Prenumerera

Dokument & länkar