Bokslutskommuniké

1 januari – 31 december 2017

Oktober – december siffror

 • Nettoomsättningen uppgick till 1 886 (1 935) tkr.
 • Resultat efter skatt uppgick till -10 295 (-14 623) tkr.
 • Resultat per aktie uppgick till -1,13 (-1,77) kr.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -11 358 (-13 032) tkr.
 • Bruttomarginalen uppgick till 31,5 (35,0)%.
 • Den totala elektrodförsäljnigen i volym minskade med 30% och nådde 3 936 (5 600)stycken. Försäljningen till återkommande kunder minskade med 30%.

Januari – december i siffror

 • Nettoomsättningen uppgick till 6 859 (6 436) tkr.
 • Resultat efter skatt uppgick till -42 464 (-53 086) tkr.
 • Resultat per aktie uppgick till -5,00 (-6,41) kr.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -44 180 (-47 850) tkr.
 • Bruttomarginalen uppgick till 35,4 (34,5) %.
 • Den totala elektrodförsäljnigen i volym ökade med 10% och nådde 16 704(15 200)stycken. Försäljningen till återkommande kunder ökade med 31%.

Viktiga händelser under kvartalet 

 • Bolaget genomförde en företrädesemission som netto (efter avdrag för beräknade emissionskostnader) tillförde Bolaget cirka 66 mkr.
 • Nevisense presenterades som en av de tio viktigaste nyheterna inom hudcancerområdet för dermatologer på the Fall Clinical Dermatology Conference i USA.
 • Den första installationen av Nevisense i USA genomfördes hos en Key Opinion Leader i form av den mycket tongivande och erkände Darrel S. Rigel, MD och Clinical Professor of Dermatology på New York University Medical Center.
 • De första kliniska data från ett amerikanskt center presenterades i form av en poster på the Fall Clinic av Dr Ryan Svoboda, en doktorand vid the National Society for Cutaneous Medicine.
 • SciBase signerade ett distributionsavtal med Scan Skin Sweden AB för apotek och icke-specialistkliniker i Italien. Avtalet innehåller en initial order om cirka 0,5 mkr, som levererades under det fjärde kvartalet, med möjlighet för en uppföljningsorder om ytterligare cirka 0,5 mkr med leverans under 2018.
 • Den första kommersiella ordern för Nevisense i USA erhölls från en privatklinik fokuserad på self-pay patienter.
 • Under perioden genomfördes den första affären inom ramen för samarbetet med DermoScan i Tyskland.
 • En valberedning utsågs.
 • Den 15 november hölls en extra bolagsstämma där beslut om en företrädesemission fattades. Prospekt publicerades den 20 november.

Viktiga händelser efter kvartalet

 • Inga händelser av väsentlig art har inträffat efter periodens utgång.
okt-dec jan-dec
KONCERNEN 2017 2016 2017 2016
Nettoomsättning, tkr 1 886 1 935 6 859 6 436
Bruttomarginal, % 31,5% 35,0% 35,4% 34,5%
Soliditet, % 90,5% 90,8% 90,5% 90,8%
Skuldsättningsgrad, ggr 0,11 0,10 0,11 0,10
Likvida medel, tkr 110 015 84 955 110 015 84 955
Kassaflöde från den löpande verksamheten, tkr -11 358 -13 032 -44 180 -47 850
Resultat per aktie (före och efter utspädning) , kr -1,13 -1,77 -5,00 -6,41
Eget kapital per aktie, kr 12,69 11,19 13,63 11,19
Genomsnittligt antal aktier, tusental 9 118 8 285 8 493 8 285
Antal utestående aktier, tusental 16 618 8 285 16 618 8 285
Aktiekurs vid periodens utgång, SEK 7,80 19,00 7,80 25,20
Antal sålda elektroder, styck 3 936 5 600 16 704 15 200
Genomsnittligt antal anställda 20 23 21 21


Denna information är sådan information som SciBase Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom 
nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 februari 2018 kl. 08.00 CET.

Denna delårsrapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer. 

Kontaktperson: Michael Colérus, CFO

För mer information, vänligen kontakta:
Simon Grant, vd SciBase
Tel: +46 72 887 43 99
Email:
simon.grant@scibase.com  

Om SciBase och Nevisense 

SciBase är ett medicinteknikbolag med huvudkontor i Stockholm, som utvecklar och säljer cancerdiagnostikinstrument. Produkten Nevisense är ett hjälpmedel för detektion av malignt melanom, den farligaste formen av hudcancer. Bolaget grundades av Stig Ollmar, forskare på Karolinska Institutet. Produkten baserar på omfattande forskning, och i den största kliniska studien som hittills genomförts för detektion av malignt melanom har Nevisense fått resultat som visar på värdet av metoden för sjukvården. Nevisense är godkänd för försäljning inom EU (CE-märkning), TGA-godkännande i Australien samt nu även i USA (PMA). Nevisense baserar på en metod som kallas Elektrisk Impedansspektroskopi (EIS) som upptäcker maligna vävnader genom att mäta motståndet av elektriskt ström i cellerna. SciBase är noterat på Nasdaq First North ("SCIB"). Avanza är Certified Adviser. Mer information finns på www.scibase.com .  

Taggar:

Om oss

SciBase är ett medicinteknikbolag med huvudkontor i Stockholm, som utvecklar och säljer instrument för cancerdiagnostik. Produkten Nevisense är ett hjälpmedel för detektion av malignt melanom, den farligaste formen av hudcancer. Bolaget grundades av Stig Ollmar, forskare på Karolinska Institutet. Produkten baserar på omfattande forskning, och i den största kliniska studien som hittills genomförts för detektion av malignt melanom har Nevisense fått resultat som visar på värdet av metoden för sjukvården. Nevisense är godkänd för försäljning inom EU (CE-märkning) och har även TGA-godkännande för försäljning i Australien. Verktyget befinner sig i processen för ett godkännande av FDA i USA. Nevisense baserar på en metod som kallas Electrical Impedance Spectroscopy (EIS) som upptäcker maligna vävnader genom att mäta motståndet av elektriskt ström i cellerna. En video om Nevisense-metoden hittas på sww.scibase.se/en/the-nevisense-product. Läs mer om bolaget på www.scibase.se.

Prenumerera

Dokument & länkar