Delårsrapport

1 januari – 30 september 2017

Juli – september siffror

 • Nettoomsättningen uppgick till 1 172 (1 580) tkr.
 • Resultat efter skatt uppgick till -8 810 (-12 395) tkr.
 • Resultat per aktie uppgick till -1,06 (-1,50) kr.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -9 796 (-10 459) tkr.
 • Bruttomarginalen uppgick i perioden till 56,8 (44,6)%.
 • Den totala elektrodförsäljnigen i volym ökade med 9% och nådde 3 440 (3 168)stycken. Försäljningen till återkommande kunder ökade med 42%.

Januari – september i siffror

 • Nettoomsättningen uppgick till 4 973 (4 501) tkr.
 • Resultat efter skatt uppgick till -32 168 (-38 463) tkr.
 • Resultat per aktie uppgick till -3,88 (-4,64) kr.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -32 821 (-34 818) tkr.
 • Bruttomarginalen uppgick i perioden till 36,8 (34,3) %.
 • Den totala elektrodförsäljnigen i volym ökade med 33% och nådde 12 768(9 600)stycken. Försäljningen till återkommande kunder ökade med 77%.

Viktiga händelser under kvartalet 

 • Som en följd av US Food and Drug Administrations (FDA) godkännande av SciBase Pre-Market Approval (PMA) för bolagets produkt Nevisense i juni så presenterade bolaget sin övergripande tillväxtplan samt lanseringsstrategi för Nevisense på den amerikanska marknaden.
 • Vid the British Association of Dermatologists årliga möte i juli presenterades en ny studie från Universitetssjukhuset i Southampton som visar på Nevisense potential att hjälpa kliniker detektera melanom som annars kunnat missas.
 • SciBase presenterade en ny generation av Nevisense och en ny typ av elektrod för utvärdering av nya kliniska applikationer.
 • I Tyskland i september lanserades mjukvara för att integrera Nevisense med DermoScans digital dermatoskopi system DermoGenius Ultra. Samarbetet innebär en stor möjlighet att integrera Nevisense på de cirka 400 kliniker som idag enbart har DermoGenius Ultra.

Viktiga händelser efter kvartalet

 • Nevisense presenterades som en av de tio viktigaste nyheterna inom hudcancerområdet för dermatologer på the Fall Clinical Dermatology Conference.
 • Den första installationen av Nevisense i USA kommer ske hos en Key Opinion Leader i form av den mycket tongivande och erkände Darrel S. Rigel, MD och Clinical Professor of Dermatology på New York University Medical Center.
 • De första kliniska data från ett amerikanskt center presenterades i form av en poster på the Fall Clinic av Dr Ryan Svoboda, en doktorand vid the National Society for Cutaneous Medicine.
 • SciBase har signerat ett distributionsavtal med International Fitness and Health Organisation AB (IFHO) för apotek och icke-specialistkliniker i Italien. Avtalet innehåller en initial order om cirka 0,5 mkr med möjlighet för en uppföljningsorder för ytterligare cirka 0,5 mkr med leverans under 2018.
 • Den första kommersiella ordern för Nevisense i USA erhölls från en privatklinik fokuserad på self-pay patienter.
 • En valberedning har utsetts.
 • Bolaget publicerade en föreslagen företrädesemission samt kallelse till extra bolagsstämma.
okt-sep
jul-sep jan-sep Rullande jan-dec
KONCERNEN 2017 2016 2017 2016 12 mån 2016
Nettoomsättning, tkr 1 172 1 580 4 973 4 501 6 908 6 436
Bruttomarginal, % 56,8% 44,6% 36,8% 34,3% 36,3% 34,5%
Soliditet, % 86,9% 91,3% 86,9% 91,3% 86,9% 90,8%
Skuldsättningsgrad, ggr 0,15 0,09 0,15 0,09 0,15 0,10
Likvida medel, tkr 50 948 98 272 50 948 98 272 50 948 84 955
Kassaflöde från den löpande verksamheten, tkr -9 796 -10 459 -32 821 -34 818 -45 853 -47 850
Resultat per aktie (före och efter utspädning) , kr -1,06 -1,50 -3,88 -4,64 -5,65 -6,41
Eget kapital per aktie, kr 7,31 12,96 7,31 12,96 7,31 11,19
Genomsnittligt antal aktier, tusental 8 285 8 285 8 285 8 285 8 285 8 285
Antal utestående aktier, tusental 8 285 8 285 8 285 8 285 8 285 8 285
Aktiekurs vid periodens utgång, SEK 18,30 25,20 18,30 25,20 18,30 19,00
Antal sålda elektroder, styck 3 440 3 168 12 768 9 600 18 368 15 200
Genomsnittligt antal anställda 21 22 22 21 22 21

Denna information är sådan information som SciBase Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 november2017 kl. 08.00 CET.

Bolaget kommer hålla en livesänd kvartalsrapportspresentation och Q&A kl 10 och kan följas via denna länk:

https://www.redeye.se/live/scibase-q3-2017  

Kontaktperson: Michael Colérus, CFO

För mer information, vänligen kontakta:
Simon Grant, vd SciBase
Tel: +46 72 887 43 99
Email:
simon.grant@scibase.com  

Michael Colérus, CFO SciBase
Tel: +46 70 341 34 72
Email: michael.colerus@scibase.com 


Om SciBase och Nevisense
SciBase är ett medicinteknikbolag med huvudkontor i Stockholm, som utvecklar och säljer cancerdiagnostikinstrument. Produkten Nevisense är ett hjälpmedel för detektion av malignt melanom, den farligaste formen av hudcancer. Bolaget grundades av Stig Ollmar, forskare på Karolinska Institutet. Produkten baserar på omfattande forskning, och i den största kliniska studien som hittills genomförts för detektion av malignt melanom har Nevisense fått resultat som visar på värdet av metoden för sjukvården. Nevisense är godkänd för försäljning inom EU (CE-märkning), TGA-godkännande i Australien samt nu även i USA (PMA). Nevisense baserar på en metod som kallas Elektrisk Impedansspektroskopi (EIS) som upptäcker maligna vävnader genom att mäta motståndet av elektriskt ström i cellerna. SciBase är noterat på Nasdaq First North ("SCIB"). Avanza är Certified Adviser. Mer information finns på www.scibase.com

Om oss

SciBase är ett medicinteknikbolag med huvudkontor i Stockholm, som utvecklar och säljer instrument för cancerdiagnostik. Produkten Nevisense är ett hjälpmedel för detektion av malignt melanom, den farligaste formen av hudcancer. Bolaget grundades av Stig Ollmar, forskare på Karolinska Institutet. Produkten baserar på omfattande forskning, och i den största kliniska studien som hittills genomförts för detektion av malignt melanom har Nevisense fått resultat som visar på värdet av metoden för sjukvården. Nevisense är godkänd för försäljning inom EU (CE-märkning) och har även TGA-godkännande för försäljning i Australien. Verktyget befinner sig i processen för ett godkännande av FDA i USA. Nevisense baserar på en metod som kallas Electrical Impedance Spectroscopy (EIS) som upptäcker maligna vävnader genom att mäta motståndet av elektriskt ström i cellerna. En video om Nevisense-metoden hittas på sww.scibase.se/en/the-nevisense-product. Läs mer om bolaget på www.scibase.se.

Prenumerera

Dokument & länkar