Delårsrapport

1 januari – 31 mars 2018

Januari – mars siffror

 •  Nettoomsättningen uppgick till 1 939 (1 755) tkr. 
 •  Resultat efter skatt uppgick till -9 656 (-11 612) tkr. 
 •  Resultat per aktie uppgick till -0,58 (-1,40) kr.
 •  Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -9 682 (-11 981) tkr.
 •  Bruttomarginalen uppgick till 46,4 (26,5)%.
 •  Den totala elektrodförsäljnigen i volym ökade med 1% och nådde 4 134 (4 096)stycken. Försäljningen till återkommande kunder ökade med 24%.

Viktiga händelser under kvartalet

 • Huvudmarknaden Tyskland visade en återhämtning i kvartalet och försäljningen i värde ökade med 14% och volymen sålda elektroder ökade med 9%.
 • Marknads- och reimbursement aktiviteterna är nu påbörjade i New York området. 

Viktiga händelser efter kvartalet

 • Kallelse till årsstämma 2018 publicerades.
 • Årsredovisningen för 2017 publicerades. 
 • Den första artikeln av amerikanska forskare med Nevisense publicerades av Svoboda, Rigel et al i SKIN, The journal of cutaneous medicine.
apr-mar
jan-mar Rullande jan-dec
KONCERNEN 2018 2017 12 mån 2017
Nettoomsättning, tkr 1 939 1 755 7 043 6 859
Bruttomarginal, % 46,4% 26,5% 40,6% 35,4%
Soliditet, % 91,9% 90,7% 91,4% 90,5%
Skuldsättningsgrad, ggr 0,09 0,10 0,09 0,11
Likvida medel, tkr 95 542 72 627 95 542 110 015
Kassaflöde från den löpande verksamheten, tkr -9 682 -11 981 -41 880 -44 180
Resultat per aktie (före och efter utspädning) , kr -0,58 -1,40 -3,83 -5,00
Eget kapital per aktie, kr 6,38 9,79 8,84 13,63
Genomsnittligt antal aktier, tusental 16 618 8 285 10 576 8 493
Antal utestående aktier, tusental 16 618 8 285 16 618 16 618
Aktiekurs vid periodens utgång, SEK 7,45 19,08 7,45 7,80
Antal sålda elektroder, styck 4 134 4 096 16 742 16 704
Genomsnittligt antal anställda 20 22 21 21

Denna information är sådan information som SciBase Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 maj 2018 kl. 08.00 CET.

Denna delårsrapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer. 

Kontaktperson: Michael Colérus, CFO

För mer information, vänligen kontakta: 
Simon Grant, vd SciBase 
Tel: +46 72 887 43 99 
Email: simon.grant@scibase.com  

Om SciBase och Nevisense

SciBase är ett medicinteknikbolag med huvudkontor i Stockholm, som utvecklar och säljer cancerdiagnostikinstrument. Produkten Nevisense är ett hjälpmedel för detektion av malignt melanom, den farligaste formen av hudcancer. Bolaget grundades av Stig Ollmar, forskare på Karolinska Institutet. Produkten baserar på omfattande forskning, och i den största kliniska studien som hittills genomförts för detektion av malignt melanom har Nevisense fått resultat som visar på värdet av metoden för sjukvården. Nevisense är godkänd för försäljning inom EU (CE-märkning), TGA-godkännande i Australien samt nu även i USA (PMA). Nevisense baserar på en metod som kallas Elektrisk Impedansspektroskopi (EIS) som upptäcker maligna vävnader genom att mäta motståndet av elektriskt ström i cellerna. SciBase är noterat på Nasdaq First North ("SCIB"). Avanza är Certified Adviser. Mer information finns på www.scibase.com .

Taggar:

Om oss

SciBase är ett medicinteknikbolag med huvudkontor i Stockholm, som utvecklar och säljer instrument för cancerdiagnostik. Produkten Nevisense är ett hjälpmedel för detektion av malignt melanom, den farligaste formen av hudcancer. Bolaget grundades av Stig Ollmar, forskare på Karolinska Institutet. Produkten baserar på omfattande forskning, och i den största kliniska studien som hittills genomförts för detektion av malignt melanom har Nevisense fått resultat som visar på värdet av metoden för sjukvården. Nevisense är godkänd för försäljning inom EU (CE-märkning) och har även TGA-godkännande för försäljning i Australien. Verktyget befinner sig i processen för ett godkännande av FDA i USA. Nevisense baserar på en metod som kallas Electrical Impedance Spectroscopy (EIS) som upptäcker maligna vävnader genom att mäta motståndet av elektriskt ström i cellerna. En video om Nevisense-metoden hittas på sww.scibase.se/en/the-nevisense-product. Läs mer om bolaget på www.scibase.se.

Prenumerera

Dokument & länkar