Delårsrapport

1 januari – 30 september 2015

Kvartalet i siffror

 • Total nettoomsättning uppgick till 995 (818) tkr.
 • Resultat efter skatt uppgick till -10 260 (-7 935) tkr.
 • Resultat per aktie uppgick till -1,24 (-1,59) kr.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -9 669 (-9 578) tkr.

Jan - Sep i siffror

 • Total nettoomsättning uppgick till 2 970 (1 140) tkr.
 • Resultat efter skatt uppgick till -30 378 (-28 499) tkr.
 • Resultat per aktie uppgick till -4,71 (-5,72) kr.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -32 724 (-27 787) tkr

Viktiga händelser under kvartalet

 • I perioden publicerades de initiala resultaten från bolagets ”Reader-studie” i USA. Studien visar att genom att addera Nevisense förbättrades de amerikanska dermatologernas förmåga att korrekt detektera maligna melanom. SciBase Reader-studie är en förutsättning och en vital komponent för ansökningsprocessen till amerikanska läkemedelsverket, Food and Drug Administration (FDA). Med resultatet från studien kan bolaget nu färdigställa och lämna in sin PMA-ansökan till FDA.
 • Pareto Securities har under perioden utnyttjat möjligheten att, i samband med börsintroduktionen av SciBase Holding AB (publ) (“SciBase”), genomföra stabiliseringsliknande transaktioner. Samtliga stabiliseringsliknande transaktioner genomfördes mellan 2 juni 2015 och 10 juni 2015 och inga ytterligare stabiliseringsliknande transaktioner kommer att genomföras.  

Viktiga händelser efter periodens utgång

 • Inga väsentliga händelser efter periodens slut har rapporterats

Finansiell översikt

okt-sep
jul-sep jan-sep Rullande jan-dec
KONCERNEN 2015 2014 2015 2014 12 mån 2014
Nettoomsättning, tkr 995 818 2 970 1 140 3 430 1 600
Bruttomarginal, % 17,6% -42,8% -3,8% -33,9% -8,9% -36,0%
Soliditet, % 94,2% 84,4% 94,2% 84,4% 94,2% 78,5%
Skuldsättningsgrad, ggr 0,06 0,19 0,06 0,19 0,06 0,27
Likvida medel, tkr 147 661 37 176 147 661 37 176 147 661 27 566
Kassaflöde från den löpande verksamheten, tkr -9 669 -9 578 -32 724 -27 787 -42 014 -37 077
Resultat per aktie (före och efter utspädning) , kr* -1,24 -1,59 -4,71 -5,72 -6,68 -7,78
Eget kapital per aktie, kr* 18,93 8,61 24,31 8,61 25,78 6,55
Genomsnittligt antal aktier, tusental* 8 285 4 985 6 451 4 984 6 085 4 984
Antal utestående aktier, tusental* 8 285 4 985 8 285 4 985 8 285 4 985
Genomsnittligt antal anställda 15 12 14 12 14 12
*Justerat för under maj 2015 genomförd sammanläggning av aktier 40:1

Definitioner och ordlista finns på sid 15.


Simon Grant, VD och koncernchef, telefon :   46 72 887 43 99

Michael Colérus, CFO, telefon : 46 70 341 34 72

Om SciBase och Nevisense
SciBase är ett medicinteknikbolag med huvudkontor i Stockholm, som utvecklar och säljer cancerdiagnostikinstrument. Produkten Nevisense är ett hjälpmedel för detektion av malignt melanom, den farligaste formen av hudcancer. Bolaget grundades av Stig Ollmar, forskare på Karolinska Institutet. Produkten baserar på omfattande forskning, och i den största kliniska studien som hittills genomförts för detektion av malignt melanom har Nevisense fått resultat som visar på värdet av metoden för sjukvården. Nevisense är godkänd för försäljning inom EU (CE-märkning) och TGA-godkännande i Australien. Verktyget befinner sig i processen för ett godkännande av FDA i USA. Nevisense baserar på en metod som kallas Elektrisk Impedansspektroskopi (EIS) som upptäcker maligna vävnader genom att mäta motståndet av elektriskt ström i cellerna. SciBase är noterat på Nasdaq First North ("SCIB"). Avanza är Certified Adviser. Mer information finns på www.scibase.com.

Taggar:

Om oss

SciBase är ett medicinteknikbolag med huvudkontor i Stockholm, som utvecklar och säljer instrument för cancerdiagnostik. Produkten Nevisense är ett hjälpmedel för detektion av malignt melanom, den farligaste formen av hudcancer. Bolaget grundades av Stig Ollmar, forskare på Karolinska Institutet. Produkten baserar på omfattande forskning, och i den största kliniska studien som hittills genomförts för detektion av malignt melanom har Nevisense fått resultat som visar på värdet av metoden för sjukvården. Nevisense är godkänd för försäljning inom EU (CE-märkning) och har även TGA-godkännande för försäljning i Australien. Verktyget befinner sig i processen för ett godkännande av FDA i USA. Nevisense baserar på en metod som kallas Electrical Impedance Spectroscopy (EIS) som upptäcker maligna vävnader genom att mäta motståndet av elektriskt ström i cellerna. En video om Nevisense-metoden hittas på sww.scibase.se/en/the-nevisense-product. Läs mer om bolaget på www.scibase.se.

Prenumerera

Dokument & länkar