Seafire AB (publ) bokslutskommuniké 2017

Sammanfattning oktober-december

 • Total omsättning uppgick till 6,0 MSEK (3,2 MSEK). Omsättningstillväxten var 88%
 • Koncernens resultat före räntenetto och skatt uppgick till -2,5 MSEK (-3,7 MSEK)
 • Resultat per aktie uppgick till -0,84 SEK (-3,25 SEK)
 • Koncernens soliditet uppgick 61% (42%)
 • Bolagets aktie noterades på Nordic MTF den 16 november 2017
 • Followit Sweden AB tog sin hittills största order på 1,8 MSEK i december 2017
 • Hedén Group AB lanserade en ultralätt filmkameramotor utvecklad i samarbete med ledande drönarbolaget Shotover samt ett nytt kontrollsystem för objektiv, VLC - ”Versatile Lens Control”, för video- och broadcastmarknaden

Sammanfattning januari-december

 • Total omsättning uppgick till 25,0 MSEK (16,3 MSEK) motsvarande en ökning med 53%
 • Koncernens resultat före räntenetto och skatt förbättrades och uppgick till -3,6 MSEK (-4,5 MSEK)
 • Resultat per aktie uppgick till -1,36 SEK (-4,22 SEK)
 • Koncernens soliditet uppgick 61% (42%)
 • Dotterbolagen Hedén Group AB och Followit Sweden AB visade på ett positivt rörelseresultat före utvecklingskostnader och management fee

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Followit Sweden AB tog hem en stor order på 1,5 MSEK för spårning av stenbock
 • Hedén Group AB har börjat leveranserna av kontrollsystemet ”Versatile Lens Control”

VD kommentar

Efter grundandet av Seafire hösten 2016 har bolaget nått målet för 2017 med att ha en investeringsorganisation på plats och att vara noterat. Bolaget har nu plattformen och personella resurserna på plats för att växa med flera förvärv de kommande åren samt utveckla de befintliga och de nya innehaven.

Nyemissionen som genomfördes under oktober 2017 inbringade 16 MSEK före emissionskostnader och gav 350 nya aktieägare. Kapitalet möjliggör satsningar på utveckling av portföljbolagen samt att finansiera upp till ett förvärv beroende på storlek.

Under hösten har tillflödet och kvaliteten på potentiella förvärvsobjekt varit god och flera förvärvsdiskussioner har pågått. Seafire inriktar sig på förvärv av svenska småbolag med omsättning upp till 100 MSEK i omsättning med preferens för bolag med omsättning om 30 till 70 MSEK. Målsättningen är att göra två till tre förvärv per år vilket inbegriper tilläggsförvärv till portföljbolagen.

Koncernen består av två dotterbolag, Followit Sweden AB och Hedén Group AB. Fokus och satsningarna i bolagen präglas av investeringar i produktutveckling för att uppdatera produktsortimenten och skapa tillväxt. Totalt hade portföljbolagen en EBIT marginal på strax över noll före utvecklingskostnader. Målsättningen är att nå 10 procent i EBIT marginal för portföljbolagen.

Året 2017 har kännetecknats av ett investeringsår för Seafire. Vi har bland annat byggt upp en investeringsorganisation, satsat på produktutveckling i våra portföljbolag och noterat bolaget på Nordic MTF. Detta har påverkat lönsamheten under året negativt och den ligger inte på en acceptabel nivå. Med de satsningar vi gjort under det gångna året ser vi stora möjligheter till en betydligt bättre tillväxt och lönsamhet under 2018. Framför allt förväntar vi oss förvärvsdriven tillväxt men även att satsningarna på portföljbolagen ska börja bära frukt.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Johan Bennarsten, VD, johan.bennarsten@seafireab.com, tel. +46 70 749 56 59

Peter Friberg, ekonomichef, peter.friberg@seafireab.com, tel. +46 76 175 10 10

Denna information är sådan som Seafire AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående personers försorg, för offentliggörande den 22 februari 2018, kl. 14:00.

Kort om Seafire

Seafire är en företagsgrupp som förvärvar lönsamma mogna onoterade bolag med en etablerad marknadsposition och skapar tillväxt genom aktivt ledarskap och satsningar på bland annat produkt- och tjänsteutveckling samt marknadsexpansion. Seafire fokuserar genom dess förvärvsstrategi på lönsamma, mindre bolag med utvecklingspotential. Förvärv görs till sunda värderingar och Seafire vidareutvecklar de förvärvade bolagen med fokus på långsiktigt värdeskapande. De förvärvade bolagen belånas till en låg grad och genererar medel för att finansiera fortsatt tillväxt för Seafire-koncernen i form av tillväxtsatsningar och ytterligare förvärv. För mer information, besök www.seafireab.com. Augment Partners AB, tel +46 8-505 651 72 eller +46 72-858 97 69, är Seafire AB (publ):s Mentor.

Prenumerera

Dokument & länkar