SealWacs AB (publ) Delårsrapport 1 januari- 31 mars 2017

Styrelsen och verkställande direktören för SealWacs AB (publ) avger härmed delårsrapport för det första kvartalet 2017.

Sammanfattning perioden januari – mars 2017

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 kSEK (0)
 • Rörelseresultatet uppgick till -744 kSEK (-682)
 • Resultat per aktie efter utspädning -0,24 SEK (-0,22)
 • Likvida medel uppgick vid perioden utgång till 1 371 kSEK (4 195)
 • Lansering inledd – Ett första avtal med kund ingånget

Händelser efter rapportperiodens utgång

 • Förhandlingar om ytterligare ett försäljningsavtal pågår
 • Inga ytterligare väsentliga händelser har inträffat efter rapportperiodens utgång.

VD-kommentarer

-          Sammanfattning

Under första kvartalet 2017 har vi kommit igång med vår förlansering. Den 2 mars meddelade vi att vi tecknat en första order om leverans av SealWacs Sensor i en produktionslinje hos en av landets ledande tillverkare av plastpåsar på rulle. SealWacs Sensor kommer att monteras direkt i produktionslinjen för övervakning av svetskvaliteten i realtid. Det kommer att innebära att tillverkaren får ett omedelbart larm när svetsprocessen inte längre fungerar tillfredställande. Genom det kan tiden för produktionsstopp liksom utredningsarbete, kassationshantering och omgörning minimeras. Om produktionen av plastpåsar på rulle övervakas med hjälp av SealWacs Sensor, kommer höga kassationskostnader på grund av undermåliga bottensvetsar, minska avsevärt.

Det går ännu inte att uttala sig om vad affären är värd i ekonomiska termer eftersom köparen ska kompenseras för motprestationen att utvärdera sensorn och ge SealWacs nödvändig feedback på funktionen. I samarbete med köparen ska vi komma fram till hur presentationsformat och datalagring ska utformas i framtida versioner av sensorn. Processen med att CE-märka produkten pågår och kommer att vara klar inom kort. Installation hos köparen förbereds nu. Vi kommer att genomföra utbildning av ett produktionsteam hos köparen i samband med installation.

Enligt planerna kommer ytterligare en eller två tillverkare att erbjudas liknande upplägg, så att vi ska få tillräckligt underlag för att optimera funktioner som presentationsformat och larmnivåer. SealWacs produktutveckling har sedan starten, i början av 2015, med mycket små undantag, löpt planenligt. Kostnaderna för utvecklingsprojektet har också följt plan.

Utvärdering hos en av landets ledande tillverkare av plastpåsar på rulle, under sensommaren 2016, visade på hög signalkvalitet och känslighet under realistiska produktionsförhållanden. Slitagetester genomfördes från hösten 2015 till slutet av 2016 och visade att SealWacs Sensor varken påverkas av eller stör den löpande produktionen. Med andra ord vet vi att sensorn kommer att kunna monteras direkt i produktionslinjen för övervakning av svetskvaliteten i realtid och ge tillverkaren omedelbart larm när svetsprocessen inte längre fungerar tillfredställande. Tiden för produktionsstopp, utredningsarbete, kassationshantering och omgörning och kostnaderna för kassation på grund av undermåliga bottensvetsar, minimeras därigenom.

Nu lägger vi sista handen vid en patentansökan som kommer att lämnas in inom kort. CE-märkningsprocessen befinner sig i slutskedet. Under perioden har samtliga komponenter till en första produktionsserie tillverkats. Slutmontering sker i nuläget stegvis inför leverans och installation. Vi har väl beprövade underleverantörer av såväl ingående komponenter som slutmontering och tillräcklig kapacitet för att möta en växande efterfrågan under de närmaste åren.

Genom den valda marknadsstrategin, som går ut på att enbart bearbeta det lilla fåtal företag, som levererar svetsstationer till plastpåstillverkarna (något tiotal sådana företag försörjer den globala marknaden och tusentals plastpåstillverkare med svetsmaskiner), räknar vi med att kunna nå marknaden och de framtida användarna av SealWacs sensor, till låga kostnader. Bolagets planer är att inledningsvis direktbearbeta marknaden med en säljare.

-          Utvecklingsprojektet

De problem- och frågeställningar bolaget stod inför vid starten av utvecklingsarbetet för cirka 2,5 år sedan, har samtliga besvarats på ett positivt sätt. Att fånga en stabil signal på extremt kort tid har varit den största utmaningen i arbetet. Utvecklingsarbetet under hösten 2015 och våren 2016 ledde fram till en innovativ teknisk lösning, med vilken den högt ställda kravspecifikationen kunde mötas. Signalkvaliteten och stabiliteten är till och med betydligt bättre än vad som någonsin uppnåddes med den ursprungliga versionen i laboratoriemiljö.

Sedan tidig höst 2015 har viktiga slitagetester, med syftet att förbereda en optimal framtida montering och ge information om hur slitaget kan påverka sensorn, genomförts i samarbete med två olika svenska tillverkare av plastpåsar på rulle.

De genomförda testerna har hittills visat att SealWacs Sensor kommer att klara de normala påfrestningar som den kommer att utsättas för i produktion. Sensorn påverkar inte heller den löpande produktionen, produktionselementen eller utrustningen på något sätt.

Höstens arbete inriktades mot att färdigställa en seriemässig sensor och på produktionsberedning av denna samt att kvalitetssäkra dess funktioner. Det är nödvändigt att säkerställa att de goda egenskaperna som funktionsprototypen uppvisat, bibehålls i den serietillverkade produkten. Nu pågår framtagning av den första tillverkningsserien. Den kommer att frisläppas till marknaden och utvärderas i användartester ute hos kund. Genom detta förfarande räknar styrelsen med att få in värdefull feedback om hur olika plastpåstillverkare önskar få produktionsavvikelser presenterade för sig, genom larm eller omedelbart produktionsstopp.

En styrkefaktor är att SealWacs i det arbetet samarbetar med två ledande svenska plastpåstillverkare, två av aktörerna på bolagets framtida marknad.

Verksamhetens kostnader har hittills följt plan med god marginal. Produktionsberedning, kvalitetssäkring och tillverkning förbrukar dock fler ingenjörstimmar och kräver ökade materialkostnader. Dessutom förbereds patentansökan, som inom kort ska lämnas in till Patent- och Registreringsverket, PRV.

-          SealWacs marknadsstrategi

Marknadsföring och försäljningsaktiviteter utgör den största kostnaden vid introduktion av en ny teknik på marknaden. SealWacs styrelse har noggrant analyserat marknaden och kommit fram till att den mest lönsamma marknadsstrategin är att ingå allianser med företag som redan har etablerade kontakter med plastpåstillverkarna. Endast ett fåtal maskintillverkare levererar svetsutrustning till producenterna av plastpåsar. SealWacs avser att erbjuda SealWacs Sensor till maskintillverkarna, vilken möjliggör en mycket kostnadseffektiv marknadsföringsprocess.

Genom att marknadsföra sensorn mot det tiotal ledande aktörer, som förser plastpåsindustrin med produktionsutrustning och svetsanläggningar, kommer bolaget hålla marknadsföringskostnaderna på en låg nivå. SealWacs kan snabbt nå den internationella marknaden genom att låta dessa internationellt verksamma aktörer distribuera produkten till slutanvändarna. Bolaget har redan etablerat kontakt med tillverkare av produktionsutrustning och svetsanläggningar och fått bekräftat att det är en framkomlig väg.

I inledningsfasen kommer dock bolaget att sälja sensorn direkt till ett fåtal plastpåstillverkare, i syfte att få viktig feedback på produkten. Framförallt behöver SealWacs få bättre kännedom om hur kunderna önskar erhålla utsignalen från sensorn. Vill man få ett larm om undermåliga svetsar eller föredrar man ett direktstopp av produktionen? Förutom ökad kännedom om önskvärt presentationsformat behöver vi lära oss mer om hur sensorn passar in i och påverkar de normala tillverkningsrutinerna.

Den globala marknaden för tillverkning av plastpåsar på rulle är gigantisk. Miljarder plastpåsar konsumeras dagligen i världen. Tusentals tillverkare agerar på marknaden och många tusentals tillverkningslinjer körs mer eller mindre dygnet runt för att tillfredsställa det stora behovet av plastpåsar. Enligt bolagets bedömning är det inte realistiskt att bygga en marknadsorganisation för direktbearbetning av alla dessa tusentals aktörer i producentledet. Den valda strategin, att sälja till ”svetstillverkarna”, kommer att kräva betydligt lägre ekonomiskt risktagande från SealWacs sida.

-          Tillverkning av plastpåsar på rulle

Tillverkning av plastpåsar har sedan 1950-talet utvecklats till att bli en högautomatiserad industri. Det är en utveckling som skett inom all verkstadsindustri och där fokus ligger på att ”bygga bort” kvalitetsproblem genom kontinuerlig processförbättring.

Många tusentals tillverkare och sammantaget cirka 16 000 produktionslinjer används när miljarder plastpåsar dagligen produceras. Ur finansiell synvinkel kännetecknas plastpåsindustrin av förhållandevis låga vinstmarginaler, normalt kring några enstaka procent vilket har föranlett industrin att under lång tid eftersträva en rationalisering av tillverkningsprocessen. En hög automatiseringsgrad innebär att det fysiska flödet sker mycket snabbt. Ofta kan en maskinoperatör ansvara för uppåt sju produktionslinjer samtidigt.

Industrin saknar en teknisk lösning för att övervaka och kontrollera kvaliteten av svetsfogar i realtid, dvs. löpande under tillverkningens gång. Istället sker normalt kontrollen genom att maskinoperatören på stickprovsbasis, cirka en gång i timmen, blåser upp en plastpåse och därefter pressar ihop påsen tills den brister. Maskinoperatörens känsla för svetsfogens kvalitet i förhållande till presskraft på påsen avgör om den håller önskad kvalitet. Denna form av kvalitetssäkring leder till omfattande och kostsam kassation, som avsevärt påverkar vinstmarginalen. En felaktig svets kan resultera i att hela den senaste timmens produktion måste kasseras. Tillverkarna själva hävdar att kassationskostnaden kan utgöra hela 10 procent av tillverkningskostnaden. De höga kassationskostnaderna är det ojämförligt största problemet i en för övrigt väl fungerande tillverkning.

SealWacs försöker nu minimera konsekvenserna av problemet genom att övervaka svetsprocessen i realtid och larma eller slå stopp på produktionen, så fort svetsfogen blir undermålig, vilket minimerar kassationen.

-                       

      Fördelar med SealWacs sensor   
 • SealWacs Sensor erbjuder en lösning     på ett välkänt och kostsamt kvalitetsproblem för tillverkare av plastpåsar     på rulle
 • Metoden upptäcker undermåliga     svetsfogar i realtid
 • Omfattande utredningsarbete,     produktionsstopp och omgörningsarbete kan reduceras till ett minimum
 • Kassationskostnaderna minskar     radikalt
 • SealWacs produkt kommer vid normal     marknadsprissättning erbjuda goda täckningsbidrag
 • Global marknadsföring kan riktas     mot en fåtal tillverkare av svetsstationer
                               

SealWacs sensor

SealWacs utvecklar en sensor, som skall monteras längs produktionslinjen för att i realtid övervaka kvaliteten på svetsfogarna. När en dålig svetsfog detekteras utlöses ett larm som varskor operatören. Det medför att utredningsarbetet minimeras och att operatören direkt kan vidta åtgärder för att återställa kvaliteten på svetsfogen, t.ex. genom en kalibrering av svetsstationen.

Göteborg den 19 april 2017

Sören Sandström, VD

Resultaträkning i sammandrag jan   – mar jan   - dec
Belopp i kSEK 2017 2016 2016
Nettoomsättning - - -
Rörelsens kostnader -744 -682 -2 5153 076248 449
Rörelseresultat -744 -682 -2 515
Resultat från finansiella poster - - -
Resultat före skatt -744 -682 -2 515
Skatt - - -
Periodens resultat -744 -682 -2 515
Resultat per aktie före utspädning, SEK -0,24 -0,22 -0,82
Resultat per aktie efter utspädning, SEK -0,24 -0,22 -0,82
Genomsnittligt antal aktier 3 074 770 3 062 703 3 071 753
Potentiella aktier från utestående teckningsoptioner 389 877 389 877 389 877


Balansräkning i sammandrag
Belopp i kSEK 2017-03-31 2016-03-31 2016-12-31
Tillgångar
Anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar 2 050 2 050 2 050
Omsättningstillgångar
Övriga fordringar 253 196 257
Kassa och bank 1 371 3 999 2 178
Summa omsättningstillgångar 1 624 4 195 2 435
Summa tillgångar 3 674 6 245 4 485
Eget kapital och skulder
Eget kapital
Summa eget kapital 2 765 5 348 3 509
Avsättningar 440 440   440
Kortfristiga skulder 469 457 536
Summa eget kapital och skulder 3 674 6 245 4 485


Kassaflödesanalys   i sammandrag
Belopp i kSEK jan – mar2017 jan – mar2016 jan – dec 2016
Kassaflöde från den löpande verksamheten före   förändringar av rörelsekapital -744 -682 -2 515
Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital -63 114 131
Kassaflöde från investeringsverksamheten - - -
Kassaflöde från finansieringsverksamheten - 43 38
Periodens kassaflöde -807 -525 -2 346
Likvida medel vid periodens början 2 178 4 524 4 524
Likvida medel   vid periodens slut 1 371 3 999 2 178


Förändringar i eget kapitalBelopp i kSEK Aktiekapital Uppskrivningsfond Överkurs
  fond
Balanserad förlust Totalt eget kapital
Eget kapital 2015-12-31 947 1 214 2 787 1 038 5 986
Nyemission 6 85 91
Emissionskostnader -47 -47
Periodens resultat -682 -682
Eget kapital 2016-03-31 953 1 214 2 825 356 5 348
Emissionskostnader -6 -6
Resultat disp enl stämma -2 787 2 787 0
Periodens resultat -1 833 -1 833
Eget kapital 2016-12-31 953 1 214 32 1 310 3 509
Periodens resultat -744 -744
Eget kapital 2017-03-31 953 1 214 32 566 2 765


Nyckeltal jan - mar 2017 jan – mar 2016 jan – dec 2016
Nettoomsättning, kSEK - - -
Rörelseresultat, kSEK -682 -682 -2 515
Periodens resultat, kSEK -682 -682 -2 515
Resultat per aktie före   utspädning, SEK -0,22 -0,22 -0,82
Resultat per aktie efter utspädning, SEK -0,22 -0,22 -0,82
Eget kapital per aktie, SEK 1,7429 1,74 1,14
Avkastning på eget kapital,   % neg neg neg
Soliditet, % 85,6 85,6 78,2
Medelantalet medarbetare - - -
Genomsnittligt antal aktier 3 062 703 3 062 703 3 071 753
Antal aktier vid periodens   utgång 3 074 770 3 074 770 3 074 770
Genomsnittligt antal   utestående optioner, TO1 779 755 767 688 779 755
Potentiella aktier   hänförligt till utestående teckningsoptioner*) 389 877 389 877 389 877

*) per balansdagen

Nyckeltalsdefinitioner

Avkastning på eget kapital:

Resultat efter finansiella poster / Justerat eget kapital.

Soliditet:

Totalt eget kapital / Totala tillgångar.

SealWacs finansiella ställning

I syfte att finansiera lanseringen av SealWacs Sensor och att sprida ägandet i SealWacs, genomfördes under hösten 2015 en nyemission. I emissionen tecknades 779 755 units (en aktie och en teckningsoption) vilket tillförde bolaget cirka 3 MSEK efter emissionskostnader.

Innehavaren av teckningsoptioner äger rätt att, för två teckningsoptioner, teckna en ny aktie i bolaget till en kurs om 10 kronor per aktie. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner kan äga rum under perioden 1 april 2017- 30 juni 2017. Teckningsoptionerna handlas i AktieTorgets handelssystem. Sista dag för handel med teckningsoptioner har satts till den 26 juni 2017. Om samtliga teckningsoptioner utnyttjas, tillförs Bolaget ytterligare 3,9 MSEK.

För att säkerställa Bolagets fortsatta drift och för att finansiera upp en internationell lansering av

SealWacs Sensor måste bolaget tillföras ytterligare kapital. Skulle teckningsoptionerna inte utnyttjas,

måste nödvändigt kapital tillföras på annat sätt. Styrelsen arbetar kontinuerligt med dessa

frågeställningar och undersöker bland annat möjligheter att uppta lån och/eller att genomföra

nyemission. Om inget av dessa alternativ kan genomföras på acceptabla villkor kan Bolaget tvingas att

tillfälligt bromsa planerna och minska på viktiga marknadsaktiviteter, vilket skulle kunna innebära att

intäkter från försäljningen inte kommer igång, eller helt uteblir.

För att minimera de finansiella riskerna i Bolaget bedrivs allt arbete i en liten organisation och med små medel. Overheadkostnader hålls på en mycket låg nivå. Bolagets likvida medel används nästan uteslutande till att driva utvecklingsprojektet.

Risker och osäkerhetsfaktorer 

SealWacs är genom sin verksamhet utsatt för risker av såväl rörelsekaraktär som teknisk och finansiell karaktär. Inom Bolaget pågår en kontinuerlig process för att identifiera förekommande risker och för att kunna bedöma hur dessa skall hanteras. Marknaden för SealWacs Sensor kännetecknas av viss konservatism. Bolaget verkar på marknader med stor potential och en relativt stabil försäljningsutveckling.

För en fullständig redogörelse av identifierade risker samt företagets arbete med att hantera dessa, hänvisas till avsnittet ”Riskfaktorer” i Memorandum från 2015, som finns på Bolagets hemsida och som kan beställas från Bolaget.

Antalet utestående aktier

Aktiekapitalet är 953 178,70 SEK fördelat på 3 074 770 aktier. Aktiens kvotvärde är 0,31 SEK. Aktien är sedan den 24 november 2014 noterad för handel på AktieTorget (www.aktietorget.se) med beteckningen SEAL.

Redovisningsprinciper
Vid upprättandet av denna Delårsrapport har samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder använts som i senaste årsredovisningen. Bolaget tillämpar de redovisningsregler som gäller enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Bokslutskommunikén är liksom tidigare rapporter upprättad i enlighet med fortlevnadsprincipen.

Övrigt
Denna Delårsrapport har inte varit föremål för granskning av Bolagets revisor.

Kommande rapporttillfällen

Delårsrapport Januari - Juni 2017                                                                               den 18 augusti 2017
Delårsrapport Januari - September 2017                                                                      den 3 november 2017    Bokslutskommuniké för 2017                                                                                            den 28 februari 2018                                
Årsstämma hålls den 19 april 2017 i Göteborg. Årsredovisningen kommer att finnas tillgänglig på Bolagets hemsida www.sealwacs.se senast tre veckor före stämman och kan då även rekvireras från Bolaget per e-post info@sealwacs.se.
                                                    
Intygande
Styrelsen och verkställande direktören intygar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av Bolagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget står inför.  
Alla framåtriktade uttalanden i denna rapport baseras på bolagets bästa bedömning vid tidpunkten för rapporten. Sådana uttalanden innehåller som alla framtidsbedömningar risker och osäkerheter som kan innebära att verkligt utfall blir annorlunda.
                                                    
Göteborg den 19 april 2017
SealWacs AB (publ)
Styrelsen och verkställande direktören

För ytterligare information kontakta

Sören Sandström, VD , Telefon: +46 70 600 73 94 E-post: info@sealwacs.se

Denna information är sådan information som SealWacs AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 april 2017.

Sören Sandström, VD , Telefon: 46 70 600 73 94 E-post: info@sealwacs.se                                                                                                                                      

SealWacs AB har som affärsidé att förse marknaden för tillverkning av bottensvetsade plastpåsar med ett automatiskt övervaknings och kontrollsystem, som avsevärt ökar tillverkarnas vinstmarginal genom att väsentligt minska de omfattande kostnaderna för kassation, kvalitetssäkring och övervakning. Bolaget förväntas inom några år vara en ensam aktör på en nischad global marknad. En marknad som uppskattas till flera 1 000-tals installationer per år.

SealWacs AB, Göteborgsvägen 74, 433 63 Sävedalen

Tel: 46 70 600 73 94 www.sealwacs.se

Om oss

Sealwacs utvecklar en sensor för kvalitetskontroll av svetsfogar i tillverkningen av platspåsar på rulle.

Prenumerera

Dokument & länkar