SealWacs handlingar inför årsstämma

Bolagets årsredovisning avseende räkenskapsåret 2017 och övriga handlingar inför årsstämman hålls från och med idag tillgängliga på bolagets hemsida (www.sealwacs.se) och kan även beställas från bolaget (se adress nedan).

Aktieägarna informeras om sin rätt enligt aktiebolagslagen att begära upplysningar vid årsstämman avseende förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation.

SealWacs årsstämma

Aktieägarna i SealWacs AB (publ), org nr 556890-8486 håller årsstämma fredagen den 4 maj 2018, kl. 10.00 på restaurang John Scott's Pub, Kungsportsavenyen 15 i Göteborg.

Anmälan

Aktieägare som vill deltaga i bolagsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 27 april 2018, dels anmäla sitt deltagande till bolaget per post under adress: SealWacs AB, Göteborgsvägen 74, 433 63 Sävedalen, per telefon 0706-00 73 94 eller genom e-post info@sealwacs.se senast måndagen den 30 april 2018. Vid anmälan skall uppges namn, aktieinnehav, personnummer/organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid och uppgift om eventuella biträden.
Fullmakt i original samt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas per brev till bolaget på ovan angiven adress. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste för att få delta i stämman låta omregistrera aktierna i eget namn i god tid före stämman.

Göteborg i april 2018

SEALWACS AB

Styrelsen 

Sören Sandström, VD , Telefon: 46 70 600 73 94 E-post: info@sealwacs.se                                                                                                                                      

SealWacs AB har som affärsidé att förse marknaden för tillverkning av bottensvetsade plastpåsar med ett automatiskt övervaknings och kontrollsystem, som avsevärt ökar tillverkarnas vinstmarginal genom att väsentligt minska de omfattande kostnaderna för kassation, kvalitetssäkring och övervakning. Bolaget förväntas inom några år vara en ensam aktör på en nischad global marknad. En marknad som uppskattas till flera 1 000-tals installationer per år.

SealWacs AB, Göteborgsvägen 74, 433 63 Sävedalen

Tel: 46 70 600 73 94 www.sealwacs.se

Om oss

Sealwacs utvecklar en sensor för kvalitetskontroll av svetsfogar i tillverkningen av platspåsar på rulle.