SealWacs nyemission avslutad

SealWacs nyemission har avslutats. I emissionen tecknades 780 000 units (en aktie och en option) vilket tillför bolaget cirka 3,9 SEK före emissionskostnader, vilka beräknas till cirka 600 KSEK. Emissionen tecknades av cirka 100 investerare vilket innebär att bolaget efter emissionen har cirka 220 aktieägare. SealWacs har nu finansiell uthållighet, tillräckligt för att fullfölja planerna på att utveckla, validera och lansera en sensor för automatisk övervakning och kontroll av svetsfogar i tillverkningen av plastpåsar på rulle.                                      

SealWacs har med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämma den 5 oktober 2015 genomför nyemission. Emissionen skulle omfatta högst 1 200 000 units till en kurs om 5 SEK per unit. Minsta teckningspost bestod av 1000 units, vilket innebar 1000 aktier samt 1000 teckningsoptioner, TO 1, för att teckna aktier enligt de villkor som beskrivs i ”Villkor för teckningsoptioner i sammandrag” nedan. Totalt tecknades 780 000 units, vilket tillför bolaget 3,9 MSEK före emissionskostnader och cirka 3,3 MSEK efter det att dessa är betalda.

Nyemissionen genomfördes riktad till allmänheten, utan företräde till befintliga aktieägare. Syftet med detta upplägg var att bredda ägarbasen och därigenom underlätta handeln i SealWacs aktie.

-          Med tanke på hur långt vi redan kommit och att vi bedriver en kostnadseffektiv produktutvecklingsprocess har vi nu införskaffat det kapital som krävs för att fullfölja våra planer. Genom den nu avslutade nyemissionen och det faktum att vi redan innan den hade finansiella resurser för ytterligare cirka 15 månaders verksamhet, behöver vi inte längre fokusera på likviditetsfrågan, kommenterar SealWacs VD, Sören Sandström. Våra likvida tillgångar räcker såväl till att fullfölja utveckling och validering av vår produkt som till att marknadsföra produkten ett år efter lansering, berättar VD vidare.

Industrin för tillverkning av plastpåsar på rulle är högt automatiserad och produktionstakten är hög. Ett problem man brottas med är höga kassationskostnader som en följd av svårigheterna att hålla en jämn och hög svetskvalitet. Fortlöpande diskussioner med representanter för industrin bekräftar att SealWacs sensor, för realtidsövervakning av svetskvaliteten, är en starkt efterfrågad lösning på problemen.

Trots att den globala marknaden är gigantisk, miljarder plastpåsar konsumeras dagligen och tusentals tillverkare agerar på marknaden, kommer Bolagets marknadsföringskostnader kunna hållas på låg nivå. SealWacs kommer att vända sig till några tiotals aktörer, som förser plastpåsindustrin med svetsanläggningar och på så vis nå den internationella marknaden.

Villkor för teckningsoptioner i sammandrag

Bolaget har överenskommit med AktieTorget att uppta optionen till handel i AktieTorgets handelssystem från och med den 10 december 2015.

ISIN-kod för Sealwacs TO 1 är SE0007704564.


Teckningskurs: Innehavaren av teckningsoptioner äger rätt att, för två teckningsoptioner, teckna en ny aktie i bolaget till en kurs om 10 kronor per aktie.

Teckningstid: Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner kan äga rum under perioden 1 april 2017- 30 juni 2017. Detta ska ske genom samtidig kontant betalning senast klockan 15:00 den 30 juni 2017. Aktier bokas ut tidigast 15 dagar därefter.

Sista dag för handel: Sista dag för handel med teckningsoptioner beräknas till den 26 juni 2017.

För ytterligare information kontakta

Sören Sandström, VD , Telefon: +46 70 600 73 94 E-post: info@sealwacs.se                                                                                                                                     

Om oss

Sealwacs utvecklar en sensor för kvalitetskontroll av svetsfogar i tillverkningen av platspåsar på rulle.

Prenumerera

Dokument & länkar