Stämmokommuniké från SealWacs årsstämma

Vid årsstämman i SealWacs AB idag den 4 maj 2018 fattades följande beslut:  

Resultat- och balansräkningar samt föreslagen resultatdisposition fastställdes.

Ansvarsfrihet beviljades för styrelseledamöterna och verkställande direktören.

Omval skedde av styrelseledamöterna Lennart Carlson, Claes Holmberg, Roy Jonebrant, Johan Lindahl och Erling Svensson.

Till revisor omvaldes Thomas Nilsson, auktoriserad revisor vid Ernst & Young AB. Till revisorssuppleant omvaldes Marcus Hellsten, auktoriserad revisor vid Ernst & Young AB.

Styrelsearvodet fastställdes till 40 000 kronor, att fördelas till extern/oberoende ordinarie styrelseledamot.

Revisorerna skall erhålla arvode enligt godkänd räkning.

Bolagsordningens §13. Avstämningsförbehåll ändrades från tidigare lydelse: 

§ 13. Avstämningsförbehåll  

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.

Till följande ändrade formulering:

§ 13. Avstämningsförbehåll  

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument (avstämningsförbehåll).

Sören Sandström, VD , Telefon: 46 70 600 73 94 E-post: info@sealwacs.se                                                                                                                                      

SealWacs AB har som affärsidé att förse marknaden för tillverkning av bottensvetsade plastpåsar med ett automatiskt övervaknings och kontrollsystem, som avsevärt ökar tillverkarnas vinstmarginal genom att väsentligt minska de omfattande kostnaderna för kassation, kvalitetssäkring och övervakning. Bolaget förväntas inom några år vara en ensam aktör på en nischad global marknad. En marknad som uppskattas till flera 1 000-tals installationer per år.

SealWacs AB, Göteborgsvägen 74, 433 63 Sävedalen

Tel: 46 70 600 73 94 www.sealwacs.se

Om oss

Sealwacs utvecklar en sensor för kvalitetskontroll av svetsfogar i tillverkningen av platspåsar på rulle.

Prenumerera

Dokument & länkar