Årsstämma i Seanet Maritime Communications AB (publ)

Vid årsstämma i Seanet Maritime Communications AB (publ) tisdagen den 16 juni 2009 fattades beslut enligt bl.a. vad som sammanfattas i det följande: • Styrelsen skall bestå av fem ledamöter, utan suppleanter. Till styrelseledamöter omvaldes Håkan Jansson, Ulf Löfven och Viesturs Vucins. Till nya ledamöter valdes Gillis Cullin och Patrik Salén. Håkan Jansson omvaldes till styrelsens ordförande. • Styrelsearvode skall utgå med 150 000 kronor till styrelsens ordförande och med 75 000 kronor vardera till övriga ledamöter. • Styrelseledamöter och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet. • De i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningarna fastställdes. Bolagets resultat skall disponeras i enlighet med styrelsens förslag vilket bl.a. innebär att ingen utdelning skall lämnas för räkenskapsåret 2008. • En valberedning bestående av representanter för de fyra största aktieägarna, tillsammans med styrelsens ordförande, skall inrättas inför nästa års årsstämma. För ytterligare information: Klas Lundgren, VD Seanet Mobilnr 0735-34 60 78 Besök även www.seanet.se

Om oss

Seanet är en global telekom operatör till sjöss. Seanet levererar mobiltelefoni-tjänster samt bredband ombord på färje-, kryssnings- och handelsfartyg. Seanet Maritime Communications AB (publ) är listat på First North vilket är en alternativ marknadsplats som drivs av NASDAQ OMX. Bolag vars aktier handlas på First North är inte skyldiga att följa samma regler som börsnoterade bolag, utan ett mindre omfattande regelverk anpassat till företrädesvis mindre bolag och tillväxtbolag. Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB.Besök även www.seanet.se

Prenumerera

Dokument & länkar