Delårsrapport januari – juni 2007

• Nettoomsättningen uppgick till 00,0 (00,0) MSEK under första halvåret
• Rörelseresultatet uppgick till -5,961 (-1,931) MSEK under första halvåret
• Resultat per aktie blev -0,44 (-0,33) kronor under första halvåret
• Antalet kontrakterade passagerarfartyg för GSM-service (C-Cell) ökade till 16
• Utvecklingen av VSAT-antennen (C-Max) har fortskridit och en förserie planeras för hösten
• Ny tjänst för mobiltelefoni på handelsfartyg (M-Cell) har lanserats
• Notering på First North

Väsentliga händelser efter periodens slut
• SeaNet Sveriges femte GSM-operatör
• Rekrytering av Pontus Berg, Stephan Dahlström och Ulf Krohn

VD Mikael Reichel kommentarer;
- Trots att arbetet inför listningen på First North tog mycket tid och kraft har vi haft ett högt tempo vad gäller försäljning och installationer av C-Cell med fokus på rederier i södra Europa.

- Vi har samtidigt byggt ut vår organisation för att rusta SeaNet för en fortsatt expansion. Tre
nyckelmedarbetare har rekryterats.

– Jag är nöjd med den tekniska utvecklingen av vår egen VSAT-antenn (C-Max). Världsmarknaden för
dessa marina antenner växer mycket starkt. I bedömningen av SeaNet skyms ofta denna för SeaNet
mycket lovande och väsentliga produkt av våra GSM-satsningar.

För ytterligare information:
Mikael Reichel, vd, SeaNet, tel. mobil. 0708-541792
Besök även www.seanet.se

Om oss

Seanet är en global telekom operatör till sjöss. Seanet levererar mobiltelefoni-tjänster samt bredband ombord på färje-, kryssnings- och handelsfartyg. Seanet Maritime Communications AB (publ) är listat på First North vilket är en alternativ marknadsplats som drivs av NASDAQ OMX. Bolag vars aktier handlas på First North är inte skyldiga att följa samma regler som börsnoterade bolag, utan ett mindre omfattande regelverk anpassat till företrädesvis mindre bolag och tillväxtbolag. Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB.Besök även www.seanet.se

Dokument & länkar