Kallelse till årsstämma i SeaNet Maritime Communications Aktiebolag (publ)

Aktieägarna i SeaNet Maritime Communications Aktiebolag (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 5 maj 2011 kl. 13.00 i bolagets lokaler, Vretenvägen 4, i Solna.

RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN

Den som önskar delta i stämman skall

  • dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 29 april 2011,
  • dels anmäla sig hos bolaget för deltagande på bolagsstämman senast fredagen den 29 april 2011.

Anmälan kan göras skriftligen till SeaNet Maritime Communications Aktiebolag (publ) att: Mats Edorson, Vretenvägen 4, 171 54 Solna, per telefax till 08-599 00 399, per e-post till mats.edorson@seanet.se eller per telefon 08-599 00 300. Vid anmälan bör aktieägarens namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer under kontorstid och aktieinnehav samt namn på eventuella biträden uppges. Aktieägare får ha med sig högst två biträden, dock endast om antalet biträden anmälts till bolaget senast nämnda tidpunkt.

Om aktieägare skall företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman. Om fullmakten utfärdats av juridisk person skall ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta vid inpasseringen bör fullmakt och behörighetshandlingar vara bolaget tillhanda under ovanstående adress i god tid före stämman.

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före den 29 april 2011, då sådan omregistrering skall vara verkställd.

Förslag till dagordning

1.    Stämmans öppnande
2.    Val av ordförande vid stämman
3.    Upprättande och godkännande av röstlängd
4.    Val av en eller två justeringsmän
5.    Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6.    Godkännande av dagordning
7.    Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
8.    Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
9.    Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
10.  Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör
11.  Beslut om antalet styrelseledamöter och eventuella suppleanter
12.  Beslut om arvoden och annan ersättning till styrelseledamöter
13.  Beslut om arvode till revisor
14.  Val av styrelseordförande, styrelseledamöter och eventuella suppleanter
15.  Beslut om principer för tillsättande av valberedning inför nästa årsstämma
16.  Beslut om styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen
17.  Beslut om styrelsens förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet
18.  Stämmans avslutande

Bolagets valberedning har inte framställt förslag i anslutning till punkterna 11-12 och 14 i sådan tid att förslagen kunnat redovisas i kallelsen. Valberedningen har dock informerat styrelsen om att förslag kommer tillkännages i god tid före stämman. Förslagen kommer finnas tillgängliga på bolagets webbplats.

Val av ordförande vid stämman (punkt 2)

Bolagets valberedning har anmält att man avser föreslå att advokaten Mattias Anjou väljs till ordförande vid stämman.

Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen (punkt 9)

Till årsstämmans förfogande står balanserat resultat om 10 540 665 kronor, överkursfond om 11 971 075 kronor och årets resultat om minus 29 328 070 kronor. Styrelsen föreslår att den ansamlade förlusten avräknas mot överkursfonden och att minus 6 816 330 kronor överförs i ny räkning.

Beslut om arvode till revisor (punkt 13)

Bolagets valberedning har anmält att man avser föreslå att arvode till revisor utgår enligt godkänd räkning.

Beslut om principer för tillsättande av valberedning inför nästa årsstämma (punkt 15)

Bolagets valberedning har anmält att man avser föreslå beslut om inrättande av en valberedning enligt i huvudsak följande.

Styrelsens ordförande ska cirka sex månader innan kommande årsstämma kontakta de fyra största aktieägarna i bolaget, vilka sedan äger utse en ledamot var, som tillsammans med styrelsens ordförande ska utgöra valberedning. Styrelsens ordförande ska inte vara valberedningens ordförande. Om någon av de fyra aktieägarna avstår sin rätt att utse ledamot till valberedningen ska nästa aktieägare i storleksordning beredas tillfälle att utse ledamot till valberedningen. Vid bedömning av vilka de största ägarna är ska hänsyn tas till det samlade aktieinnehav som person

innehar som fysisk person, juridisk person och/eller som förmånstagare av pensions- eller kapitalförsäkring.

Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Om ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört, och om valberedningen anser att det finns behov av att ersätta denna ledamot, ska valberedningen utse ny ledamot. Styrelsens ordförande ska för valberedningen redovisa de förhållanden avseende styrelsens arbete som kan vara av betydelse för valberedningens arbete. Arvode ska inte utgå till valberedningens ledamöter. Valberedningen får belasta bolaget med skäliga kostnader för resor och utredningar.

Valberedningen skall till årsstämman lämna förslag till (i) val av stämmoordförande, (ii) antal styrelseledamöter och eventuella suppleanter, (iii) val av styrelseordförande, övriga styrelseledamöter samt eventuella suppleanter, (iv) arvode och annan ersättning för styrelseuppdrag till var och en av styrelseledamöterna samt (v) val av och arvodering till revisorer och revisorssuppleanter (i förekommande fall).  Dessutom ska valberedningen lämna förslag till beslut om principer för tillsättande av ny valberedning.

Beslut om styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 16)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att § 8 och § 10 i bolagsordningen ändras enligt i huvudsak följande.

Nuvarande lydelse av § 8 st. 2: Kallelse skall ske genom annons i Post- och Inrikes Tidningar samt Dagens Industri.

Föreslagen lydelse av § 8 st. 2: Kallelse skall ske genom annons i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Dagens Industri.

Nuvarande lydelse av § 10 punkt 12: I förekommande fall val av revisor

Föreslagen lydelse av § 10 punkt 12: Val av revisor

Beslut om styrelsens förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet (punkt 17)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar enligt i huvudsak följande.

Bolagets aktiekapital ska minskas enligt följande.

  1. Ändamålet med minskningen är att täcka förlust i bolaget.
  2. Bolagets aktiekapital skall minskas med 14 000 000 kronor.
  3. Minskningen skall genomföras utan indragning av aktier.

HANDLINGAR

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse samt styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt punkterna 16-17 ovan kommer från och med två veckor före bolagsstämman att finnas tillgängliga för aktieägarna på bolagets kontor, Vretenvägen 4 i Solna, samt på bolagets webbplats, www.seanet.se, och kommer skickas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det och uppger sin adress.


Solna i april 2011
SeaNet Maritime Communications Aktiebolag (publ)
Styrelsen


För ytterligare information kontakta:
Håkan Jansson, Styrelsens ordf. Seanet, tel +46 8 599 00 300
Viesturs Vucins, VD Seanet, tel. +46 8 599 00 300
Also www.seanet.se

Om Seanet Maritime Communications AB
Seanet är en global telekomoperatör till sjöss. Seanet levererar mobiltelefoni-tjänster samt bredband ombord på färje-, kryssnings- och handelsfartyg. Seanet Maritime Communications AB (publ) är listat på First North vilket är en alternativ marknadsplats som drivs av NASDAQ OMX. Bolag vars aktier handlas på First North är inte skyldiga att följa samma regler som börsnoterade bolag, utan ett mindre omfattande regelverk anpassat till företrädesvis mindre bolag och tillväxtbolag. Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB.
Besök även www.seanet.se

Om oss

Seanet är en global telekom operatör till sjöss. Seanet levererar mobiltelefoni-tjänster samt bredband ombord på färje-, kryssnings- och handelsfartyg. Seanet Maritime Communications AB (publ) är listat på First North vilket är en alternativ marknadsplats som drivs av NASDAQ OMX. Bolag vars aktier handlas på First North är inte skyldiga att följa samma regler som börsnoterade bolag, utan ett mindre omfattande regelverk anpassat till företrädesvis mindre bolag och tillväxtbolag. Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB.Besök även www.seanet.se

Prenumerera

Dokument & länkar