Seanet slutför nyemission

Seanet Maritime Communications AB (publ) har slutfört den nyemission med företräde för Bolagets aktieägare som beslutades den 20 maj 2009. Nyemissionen tillför Bolaget cirka 15,6 MSEK före emissionskostnader. Seanet har under perioden 1 - 15 juni 2009 genomfört en nyemission med företrädesrätt för Bolagets aktieägare. Emissionen tecknades till cirka 67 procent, varav cirka 91 procent tecknades med stöd av företrädesrätt och cirka 9 procent tecknades utan stöd av företrädesrätt. Resterande units, motsvarande cirka 33 procent, har tecknats av det konsortium av befintliga aktieägare och externa garanter som åtagit sig att garantera nyemissionen. Emissionen är därmed fulltecknad och tillför Seanet cirka 15,6 MSEK före emissionskostnader. Genom företrädesemissionen ökar antalet aktier med 156 457 939 aktier. Efter företrädesemissionen uppgår aktiekapitalet till 31 291 592,70 SEK fördelat på 312 915 878 aktier. När aktiekapitalökningen har registrerats av Bolagsverket kommer betalda tecknade units (BTU) i företrädesemissionen att omvandlas till nya aktier och teckningsoptioner. Handel i nya aktier beräknas kunna påbörjas på First North omkring det datum då de nya aktierna registreras på respektive tecknares VP-konto. Vid samma tillfälle beräknas teckningsoptionerna bli föremål för handel. Stockholm Corporate Finance AB har agerat finansiell rådgivare till Seanet i samband med företrädesemissionen.

Om oss

Seanet är en global telekom operatör till sjöss. Seanet levererar mobiltelefoni-tjänster samt bredband ombord på färje-, kryssnings- och handelsfartyg. Seanet Maritime Communications AB (publ) är listat på First North vilket är en alternativ marknadsplats som drivs av NASDAQ OMX. Bolag vars aktier handlas på First North är inte skyldiga att följa samma regler som börsnoterade bolag, utan ett mindre omfattande regelverk anpassat till företrädesvis mindre bolag och tillväxtbolag. Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB.Besök även www.seanet.se

Prenumerera

Dokument & länkar