Delårsrapport januari – juni år 2010

*   Kvartalets nettoomsättning ökade med 32 procent i fast valuta och 26 procent i SEK till 1 485 MSEK (1 180).

*  Rörelseresultatet för kvartalet var 311 MSEK (40), motsvarande en rörelsemarginal om 20,9 procent (3,4).

*  Högre omsättning och bättre kapacitetsutnyttjande gav starkt förbättrat rörelseresultat.

*  Delårsperiodens resultat efter skatt var 358 MSEK (68).

*  Vinst per aktie för delårsperioden var 2,46 (0,47).

*  Förvärv av franskt bolag inriktat på diamantverktyg för bland annat flygindustrin.
 

VD:s kommentar

Starkt kvartal och en rörelsemarginal i linje med det finansiella målet.

”Efterfrågan fortsatte successivt att förbättras under kvartalet på i princip alla Seco Tools marknader. Den starkaste utvecklingen noteras alltjämt i Sydamerika och de asiatiska tillväxtekonomierna tillsammans med USA. Glädjande är också att utvecklingen på den stora tyska marknaden är god.

Det kan noteras att försäljningsnivån i såväl Asien som Sydamerika under andra kvartalet ligger väl över nivån från 2008. I Central- och Östeuropa har en återhämtning skett ungefär till 2008 års nivå medan försäljningen i Västeuropa och USA fortfarande är under denna.

Med undantag för en normal säsongsmässig nedgång under kvartal tre, bedöms möjligheterna för en fortsatt positiv utveckling av efterfrågan som goda.

För att möta den förbättrade efterfrågan ökade Seco Tools produktionstakterna ytterligare under kvartalet, vilket bidrog till lägre styckkostnader och bättre kostnadstäckning än föregående år.

Rörelsemarginalen stärktes under kvartalet avsevärt till i nivå med det finansiella målet och uppgick till 20,9 procent (3,4). Förbättringen härrör i huvudsak från den ökade försäljningen och ett bättre kapacitetsutnyttjande.

Seco Tools stärker sin position inom den strategiskt viktiga flygindustrin genom att förvärva det franska företaget AOB som omsätter ungefär 4 MEUR årligen. AOB har ett starkt erbjudande av diamantverktyg och hög kompetens inom bearbetning av bland annat kompositmaterial vilka bedöms öka mycket snabbt. Kombinationen av AOB´s produkt- och applikationskompetens med Seco Tools kundrelationer ger goda förutsättningar till en snabb framtida tillväxt och ett stärkt partnerskap med flygindustrin” säger Kai Wärn VD och koncernchef.
 

För kompletterande uppgifter var vänlig ring Kai Wärn, VD och koncernchef,
tel 0223-401 10 eller Patrik Johnson, CFO, tel 0223-401 20. E-mail kan skickas till
investor.relations@secotools.com

Om oss

Seco Tools utvecklar och tillverkar verktyg för skärande bearbetning samt slitdelar av hårdmetall.

Dokument & länkar